Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.12.2011, 23:35 - Moje Miłosierdzie obejmuje wszystkie rasy, osoby o każdym kolorze skóry i wszystkie religie

Moja droga córko, bądź silna i myśl o tej dobrej nowinie - Moje Miłosierdzie przyniesie większość Moich umiłowanych dzieci z powrotem do Wnętrza Mojego Najświętszego Serca. Te biedne, nieszczęśliwe dusze, które zaprzysięgły swoje życie niegodziwości, potrzebują waszego cierpienia, aby mogły zostać uratowane. Chociaż skrajnie trudno to zrozumieć i z ludzkiego punktu widzenia bardzo ciężko to sobie przyswoić, musicie Mi zaufać. Cierpienie twoje i Moich oddanych wyznawców przyczynia się do zbawienia dusz. Nic z niego nie idzie na marne. Ta ofiara jest darem dla Mnie. Pamiętajcie, cierpienie również czyni lżejszym Moje brzemię.
Moja córko, przytłoczony własnym cierpieniem z niecierpliwością oczekuję, abym w końcu objął Moje dzieci, jako jedno z Moim Ojcem Przedwiecznym. Pomyślcie o tym tak. Kiedy jakiś ukochany członek rodziny emigruje i powraca do domu po wielu latach, jak wiele emocji to wzbudza, jak wiele radości. Pomyślcie o tęsknocie rodzica do syna lub córki, których nie widział od wielu lat i jak wiele oznacza ponowne spotkanie.
Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie, gdy będę mógł objąć mocno każdego z was w Moich Ramionach i trzymać was blisko Mojego Serca. Moja rodzina jest w końcu gotowa do zjednoczenia, po raz pierwszy od czasu, gdy dla Adama i Ewy został stworzony Raj. Wylewam Moją Miłość i Miłosierdzie, tak że okrywają one wszystkie Moje dzieci w każdym zakątku świata, obejmując wszystkie rasy, osoby o każdym kolorze skóry, wszystkie religie i wszystkich grzeszników.
Oczekujcie na ten wielki moment w czasie. W końcu na dobre zniknie podła nienawiść, cierpienie, niepokój, brak zaufania, chciwość, przemoc i inne zło. Wyobraźcie sobie, jak to będzie, dzieci, nowa wspaniała Era Miłości i pokoju na świecie. Niech nikt nie przegapi tego życia wiekuistego szczęścia. Czy życzylibyście sobie, aby nie było ono udziałem którekolwiek z waszych braci lub sióstr? Bo jeśli nie byłoby, cierpieliby nieustającą ciemność w ogniu piekielnym na wieczność. Pamiętajcie o tym, dzieci. Na wieczność. Potem nie może być powrotu.
Módlcie się, aby wszystkie dusze mogły odziedziczyć ten Raj. Módlcie się za te dusze, o które jesteście osobiście zatroskani. Módlcie się za wszystkie dusze.
Wasz Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości


2nd December 2011, 23:35 - My Mercy covers all races, colours, religions

My dear daughter, keep strong and think of the good news, in that My Mercy will bring most of My cherished children back into the Bosom of My Sacred Heart.
Those poor, unfortunate souls who have pledged their lives to wickedness need your suffering so that they can be saved. While this is extremely difficult to understand and from a human point of view, very hard to take in, you must trust Me. Your own suffering and that of My devoted followers goes towards the salvation of souls. None of it is wasted. This sacrifice is a gift to Me. Remember, suffering also eases My burden.
Weary from My own suffering, My daughter, I look forward to embracing My children finally, as one with My Eternal Father.
Think of it like this. When any loved member of a family emigrates and returns home after many years, how much excitement there is, how much rejoicing. Think of the longing a parent has for a son or daughter they have not seen for many years and how much the reunion means.
I love all of you, children, with an abiding passion. I Am looking forward to our reunion, when I can embrace each one of you tightly in My Arms and hold you close to My Heart. My family is ready to reunite at last, for the first time since Paradise was created for Adam and Eve.
I pour out My Love and Mercy, so that it covers all My children in every corner of the world, covering all races, all colours, all religions and all sinners.
Await this great moment in time. Finally the wretched hatred, suffering, unease, mistrust, greed, violence and other evil will disappear for good. Imagine what this will be like, children, a new wonderful Era of Love and Peace in the world.
Let no one miss this life of eternal happiness. Would you wish for any of your brothers or sisters not to be included? For if they weren't they would suffer eternal darkness in the fires of Hell for eternity. Remember that, children. Eternity. There can be no going back after then.
Pray that all souls can inherit this Paradise. Pray for those souls you are personally concerned for. Pray for all souls. Your Jesus
Saviour & Redeemer of all Mankind