Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


03.12.2011, 20:45 - Prorocy dla przygotowania Mojego Powtórnego Przyjścia

Moja najdroższa, umiłowana córko, z wielką konsternacją patrzę na tych Moich wyznawców, którzy odrzucają Moje najświętsze Słowo dawane w tych Orędziach. Jakże Mnie to zasmuca.
Proszę Moje dzieci wszędzie o modlitwę za tych, którzy odrzucają Boga w swoim życiu. Jednakże nakłaniam też do modlitwy za tych Moich wyznawców, którzy zignorowali lub zapomnieli, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi i że nie może być powstrzymane. Jest to ważne Wydarzenie i wszyscy musicie być na nie przygotowani.
Prorocy byli wysyłani w świat, aby zwiastować Moje Narodzenie. Prorocy zostali także posłani przez Mojego Ojca, aby od samego początku przygotowywali dusze dla zbawienia. Prorocy są obecnie wysyłani w świat, aby przygotowywać ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.
Obudźcie się wszyscy, którzy wyznajecie, że Mnie znacie. Jeśli Mnie znacie, to rozpoznacie Mój Głos, gdy wołam do waszych serc. Tak wielu nie tylko odrzuca te Orędzia, ale odrzuca również Mnie. Niech ci, którzy tak szybko Mnie potępiają, odrzucając Moje błagania dane całemu światu przez te Orędzia, to zrozumieją. Odwracając się uparcie od Mojego Słowa dawanego wam teraz, odmawiacie Mi modlitw, których tak bardzo potrzebuję od was w tej chwili. Wy, wszyscy ludzie, którzy wyznajecie, że Mnie znacie, posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia.
Wasze okrucieństwo przeszywa Moje Serce. Wasz brak wspaniałomyślności sprawia, że wasze modlitwy nie są ofiarowane tak, jak powinny być dla ocalenia dusz. Gdzie jest wasza pokora i dlaczego ukrywacie waszą niechęć do Mojego świętego Słowa za fałszywą pokorą? Musicie wzywać Mojego Ducha Świętego, aby prowadził was do Mnie, tak byście pracowali dla Mnie z pełną miłością w swoich sercach.
Nigdy nie bądźcie chełpliwi z powodu waszej znajomości Pisma. Nigdy nie wykorzystujcie waszej wiedzy w sprawach Mojego Nauczania, aby upokarzać innych. Nigdy nie rzucajcie oszczerstw, nie zniesławiajcie innych i nie patrzcie na nich z góry ani nie drwijcie z nich w Moje Imię. Bo kiedy tak robicie, wielce Mnie obrażacie.
Obudźcie się, dzieci. Przygotujcie swoje dusze i bądźcie hojni w duchu, bo czas jest krótki.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


3rd December 2011, 20:45 - Prophets to prepare for My Second Coming

My dearest beloved daughter, it is with great dismay that I watch those followers of Mine who reject My Most Holy Word through these Messages. How this saddens Me.
I ask My children everywhere to pray for those who reject God in their lives. However, I also urge prayer for those followers of Mine who have ignored or forgotten that My Second Coming will happen and that it cannot be stopped. This is an important Event and all of you must be prepared for it.
Prophets were sent into the world to herald My birth. Prophets were sent also by My Father to prepare souls for salvation, right from the beginning. Prophets are now being sent into the world to prepare mankind for My Second Coming.
Wake up, all of you who profess to know Me. If you know Me, then recognize My Voice when I call out to your hearts. So many not only reject these Messages, but reject Me too.
Let those who so quickly condemn Me, by denying My pleas given to the whole world through these Messages, understand this.
By turning your back stubbornly on My Word given to you now, you are denying Me the prayers I so badly need from you at this time. You, of all people, who profess to know Me, hear what I have to say to you.
Your cruelty pierces My Heart. Your lack of generosity means that your prayers are not being offered as they should be for the salvation of souls.
Where is your humility and why do you disguise your distaste for My Holy Word with a false humility?
You must invoke My Holy Spirit to guide you to Me, so that you will work for Me with complete love in your hearts.
Never be boastful of your knowledge of Scriptures. Never use your knowledge of My Teachings to humiliate another. Never slander, abuse, look down on others, or mock them in My Name. For when you do this you offend Me greatly.
Wake up, children. Prepare your souls and be generous of spirit, for the time is short now. Your beloved Saviour
Jesus Christ