Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.12.2011, 15:15 - Czas Mojego Powtórnego Przyjścia prawie nadszedł

Moja najdroższa córko, przygotowania do Mojego Ostrzeżenia, aby uczynić ludzkość gotową, są ukończone. Chcę podziękować Moim drogim wyznawcom, którzy poprzez swoją miłość do Mnie pomogli uratować tak wiele milionów dusz.
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest dla świata już bardzo bliski. Jednakże wciąż tak wielu jest nieprzygotowanych, ale Moje Miłosierdzie ich ochroni. Moje przybycie będzie chwalebnym Wydarzeniem, a mężczyźni, kobiety i dzieci upadną na kolana w radości, zachwycie i z miłością w swoich sercach do Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.
Wielu doświadczy najzwyklejszej ulgi, bo człowiek mógłby nie przetrwać męki zadawanej mu przez szatana i miliony jego ciemnych aniołów, które są ukryte w każdej części świata i które powodują okropny ból. One, demony szatana, tak ignorowane przez wiele Moich dzieci, które po prostu nie wierzą w ich istnienie, powodują straszliwe nieszczęście na świecie. Wywołują między ludźmi nienawiść, zawiść, zazdrość i chęć zabijania. Nie pozostało im wiele czasu, dzieci, bo Ja, wasz Zbawiciel, powrócę wkrótce, jak obiecałem.
Módlcie się, wszyscy, aby uratować wszystkie dusze na świecie, tak żeby i one były gotowe na Nowy Raj na ziemi.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


5th December 2011, 15:15 - Time for My Second Coming is almost here

My dearest daughter, preparations for My Warning to prepare mankind are complete.
I want to thank My precious followers who have, through their love for Me, helped save so many millions of souls.
The time for My Second Coming is almost upon the world. So many, however, are still not prepared, but My Mercy will protect them.
My arrival will be a Glorious Event and men, women and children will drop down on their knees in joy, wonder and with love in their hearts, for Me their Divine Saviour.
Many will experience sheer relief, for man could not survive the torment, which is being inflicted on him by Satan and his millions of dark angels, who are hidden in every part of the world and who are causing terrible pain.
They, Satan's demons, so ignored by many of My children because they simply don't believe they exist, are causing desperate unhappiness in the world.
They create hatred between men, envy, jealousy and a desire to kill. They do not have much time left, children, because I, your Saviour, will return soon as promised.
Pray, all of you, to save all souls in the world, so that they too are ready for the New Paradise on Earth.
Your Saviour Jesus Christ