Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.12.2011, 21:10 - Maryja Panna: Doświadczyłam tego samego cierpienia

Maria od Bożego Miłosierdzia otrzymała to Orędzie po Mszy i bezpośrednio po prywatnym objawieniu przed figurką Matki Bożej trwającym 20 minut. Matka Boża była poważna, a Jej welon powiewał.
Moje dziecko, gdy urodziłam Jezusa Chrystusa, Odkupiciela całej ludzkości, byłam jak każda matka. Moja miłość do tego Dziecka była tak przeogromna, że płakałam Łzami wielkiej radości, gdy po raz pierwszy ujrzałam Jego piękne Oblicze. Mimo to wiedziałam, że rola, którą przyjęłam, nie będzie łatwa, chociaż w tamtym czasie nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak trudna będzie ta podróż.
Gdy patrzyłam na drogie Oblicze Mojego umiłowanego Dziecka, nie liczyło się nic, tylko Moje pragnienie, aby Go chronić przez cały czas, bez względu na cenę. Moje Serce było połączone z Sercem Mojego Syna, tak jak jest dzisiaj. To samo Serce cierpiało w łączności z Nim w każdym chwili Jego życia na ziemi. Każdą radość, którą On czuł, i Ja odczuwałam. Jego śmiech wywoływał uśmiech na Mojej twarzy. Jego smutek bolał Mnie głęboko.
Odczuwałam torturowanie Go podczas Jego Ukrzyżowania w każdej kości Mojego ciała. Każdy gwóźdź, który przebił Jego Ciało, przekłuł też Moje. Każde uderzenie i kopnięcie, którego doświadczył z rąk Swoich prześladowców, poczułam również Ja. Doświadczyłam tego samego cierpienia, mimo że nie byłam obecna przy wielu zadanych Mu torturach, które pozostały ukryte przede Mną i Jego uczniami.
Dzisiaj cierpię z Moim Synem tak samo jak wtedy, a kiedy w dzisiejszym świecie jest On publicznie wyśmiewany na scenach i w mediach, szczególnie przez ateistów, płaczę gorzkimi Łzami. Kiedy widzę Mojego najdroższego Syna płaczącego przez grzechy, których codziennie jest świadkiem, i Ja z Nim płaczę. Widzę i czuję Jego wciąż trwające cierpienie dla ludzkości, i doświadczam go.
Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości, cierpiał dla was wszystkich, ale wszystkich was bardzo kocha. Zrobię wszystko, co mogę, aby spełnić Jego największe pragnienie - uratowanie ze szponów złego ducha naprawdę każdej duszy na ziemi.
Kiedy ta Misja zakończy się sukcesem, wtedy, i tylko wtedy, będę mogła cieszyć się ostatecznym pokojem, gdy Moje dzieci ponownie połączą się jako jedno w Nowym Raju. Módl się, Moje dziecko, oraz wy wszyscy, którzy modlicie się o zbawienie dusz, aby ani jedna dusza nie została wykluczona.
Idźcie w pokoju i kontynuujcie tę najważniejszą Misję dla Mojego ukochanego Syna. Przez cały czas będę was chronić.
Wasza umiłowana Matka
Królowa Nieba


8th December 2011, 21:10 - Virgin Mary: I experienced the same suffering

My child, when I gave birth to Jesus Christ, the Redeemer of all mankind, I was like any mother. My love for this child was so overwhelming, I cried tears of great joy when I first saw His beautiful Face. Yet I knew that the role I had accepted would not be easy, although I never realized, at the time, how difficult this journey would be.
When I looked into the precious Face of my cherished Child, nothing mattered, only my desire to protect Him at all times whatever the cost.
My Heart was conjoined with that of my Son then as it is today. This same Heart suffered in union with Him through every moment of His life on Earth.
Every joy He felt, I too could feel. His laughter brought a smile to my face. His sorrow pained me deeply.
His torture during His Crucifixion was felt in every bone in my body. Every nail, which pierced His Flesh, pierced mine. For every punch and kick He received at the hands of His persecutors, I felt also.
I experienced the same suffering, yet I was not present for much of the torture inflicted on Him, which was hidden from me and His disciples.
Today I suffer with my Son, just as it was then, when He is mocked in the world today and ridiculed in public, on the stage and in the media, especially by atheists, I cry tears of bitterness.
When I see my precious Son weeping at the sins He witnesses every day, I too weep with Him. I see, feel and witness His ongoing suffering for mankind.
Jesus Christ, the Saviour of Mankind, has suffered for all of you, but loves all of you very much.
I will do everything I can to fulfil His dearest wish to save every single soul on Earth from the clutches of the evil one.
When this Mission has succeeded, then and only then, can I rejoice in final peace when my children reunite as one in the New Paradise.
Pray, my child, that all those who pray for the salvation of souls that not one soul is excluded. Go in peace and continue this most important Mission for my beloved Son.
I will protect you at all times.
Your beloved Mother Queen of Heaven
(This Message was received after Mass and immediately after a private apparition in front of her statue, which lasted 20 minutes, in which the Virgin Mary remained solemn with her veil blowing.)