Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


11.12.2011, 12:45 - Przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia

Przychodzę dziś do ciebie z wielką radością w Moim Najświętszym Sercu jako twój Oblubieniec. Ty, Moja córko, przyjęłaś tę najświętszą prośbę, aby przyłączyć się do Mnie dla ratowania dusz. Ze względu na twoje pokorne posłuszeństwo wiele się będzie teraz od ciebie oczekiwać. Zniknie strach, bo idziesz naprzód w wyniku Mojego specjalnego posłania - poświęcenia swojego życia Mojemu żarliwemu pragnieniu uratowania ludzkości od głębin piekła.
Twoje dzieło, prowadzone przez Moją Boską Rękę, jest teraz całkowicie uświęcone i wolne od jakiegokolwiek rodzaju ingerencji złego ducha. Nie będą cię więcej dręczyć żadne wątpliwości, ale to wiedz. Moje Słowo do ciebie będzie zakłócane i rozrywane. Zostanie teraz podjęta każda próba, aby splamić te święte Orędzia - nawet przez tych, którzy twierdzą, że Mnie znają.
Od teraz twoje cierpienie będzie przez ciebie przyjmowane w duszy z pełnym poddaniem i radością. Moja siła, dana ci przez Moc Ducha Świętego, zaskoczy cię. Podniesiesz się z pełnym przekonaniem serca i ze spokojem, ale także ze zdecydowaną ufnością, aby przekazywać Moje Słowo całemu światu. Nikt cię nie zatrzyma i nie będzie w stanie cię zatrzymać w tym Dziele. Nikt nie może przeszkodzić ci w tym najświętszym, czystym wezwaniu z Niebios.
Ty, Moja córko, jesteś gotowa, aby stać się liną ratunkową dla tych dusz dryfujących na pustkowiu. One odpowiedzą na wezwanie z tych Orędzi bez względu na to, jak bardzo zatwardziałe są ich serca. Wielu nie będzie wiedziało, dlaczego to się z nimi dzieje. Dokona się to przez Moc Ducha Świętego, Który rozpali w ich duszach płomień Miłości i radości przyciągający je do Mnie poprzez te Moje naglące błagania, aby sprowadzić Moje dzieci z powrotem w Moje święte Ramiona.
Dziękuję ci za twoją odpowiedź na tę szczególną prośbę stania się Moją oblubienicą w ostatecznej jedności ze Mną. Ta umowa, poprzez którą całkowicie przekazujesz Mi swoją duszę, da Mi swobodę potrzebną, abym z sukcesem zakończył tę Misję, do której zostałaś wybrana.
Idź teraz, Moja droga córko, i pomóż Mi wypełnić Moją obietnicę dla ludzkości. Celem Mojego powrotu będzie odzyskanie Moich drogich dzieci i zabrania ich do Nowej Ery Pokoju. Dzięki twojemu darowi dla Mnie to przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia.
Powiedz Moim dzieciom, że obecnie, kiedy zbliża się czas świętowania Moich Narodzin, Moje Serce nabrzmiewa radością.
Kocham was.
Wasz umiłowany Zbawiciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus


11th December 2011, 12:45 - Transition into New Paradise will be swift and without suffering

I come to you today with great joy in My Sacred Heart as your Spouse. You, My daughter, have accepted this most sacred request to join Me to save souls.
It will be through your humble obedience that much will be expected of you now. Fear will be obliterated as you move forward, as a result of My special bequest, to devote your life to My ardent wish to save humanity from the depths of Hell.
Your Work, guided by My Divine Hand, is now completely sacred and free from any kind of interference by the evil one.
No more doubts will assail you but know this. My Word to you will be violated and torn asunder. Every attempt will now be made to sully these Holy Messages even from those who profess to know Me.
Your suffering will be accepted by you, from now on, with complete surrender and joy in your soul. My strength, given to you by the Power of the Holy Spirit, will startle you. You will rise with complete conviction of heart and with a quiet, but determined confidence to deliver My Word throughout the whole world.
No man will or can stop you in this Work. No man can prevent you from this most sacred pure calling from the Heavens.
You, My daughter, are ready to become a lifeline for those souls drifting in the wilderness. They will respond to the call of these Messages no matter how hardened their hearts are. Many will not know why this is happening to them. It will be by the Power of the Holy Spirit, which will ignite a flame of love and joy in their souls, that will draw them to Me through these, My urgent pleas, to bring My children back into My Sacred Arms.
Thank you for responding to this special request to become My spouse in final union with Me. This contract, when you hand Me over your soul completely, will allow Me the freedom I need to conclude this Mission successfully for which you have been chosen.
Go now, My precious daughter, and help Me to fulfil My promise to mankind. My return will be to reclaim My precious children and take them into the New Era of Peace. This transition into the New Paradise will be swift and without suffering because of your gift to Me.
Tell My children, My Heart is swollen with joy at this time as the time to celebrate My birth draws close. I love you.
Your beloved Saviour and Redeemer Jesus Christ