Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.12.2011, 20:55 - Moje dzieci zostały ogołocone w tym roku oczyszczenia

Moja najdroższa córko, rok oczyszczenia prawie się już zakończył i w rezultacie teraz Moje dzieci są wszędzie przygotowane na Ostrzeżenie.
Wiele Moich dzieci strasznie cierpiało w 2011 roku. Wojny, przemoc, morderstwa i nienawiść, z których wszystkie były zaplanowane przez armię szatana, okaleczyły i uśmierciły Moje drogocenne dusze. Te podłe moce będą cierpieć straszliwą karę, jeśli nie okażą skruchy po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie.
Wiele Moich dzieci zostało ogołoconych z materialnego komfortu i cierpiało nędzę, której nigdy wcześniej nie musiało znosić. Te próby zostały wytworzone i zadane ludzkości przez szatana, ale były dozwolone przeze Mnie w celu oczyszczenia dusz. Myślisz może, Moja córko, że to okrutne, ale było to konieczne dla przygotowania ludzkości i wprowadzenia pokory do ich dusz. Teraz, gdy są bardziej czyste w Moich Oczach, ich serca zostały otwarte na przyjęcie prawdy o ich Życiu Wiecznym. Oznacza to, że mniej z nich będzie cierpieć podczas Ostrzeżenia, ponieważ zostały poddane temu prześladowaniu.
Moje dzieci są teraz gotowe do przyjęcia Mojego Daru Miłosierdzia. Czas dla świata już prawie nadszedł. Bądźcie cierpliwi, Moja córko. Nigdy nie oczekujcie ode Mnie, że podam światu datę, bo jak już wcześniej wiele razy mówiłem, nie jest ona do waszej wiadomości.
Zaufajcie Mi całkowicie, a zapanuje w was pokój. Przyniosę Mój Dar Ostrzeżenia, gdy nadejdzie właściwy czas i kiedy Moje dzieci będą się tego najmniej spodziewały.
Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel ludzkości


15th December 2011, 20:55 - My children have been stripped bare in this year of Purification

My dearest daughter, the year of purification is almost complete and My children everywhere are now prepared for The Warning as a result.
Many of My children have suffered terribly in 2011. Wars, violence, murder and hatred, all of which was masterminded by Satan's army, have maimed and killed those precious souls of Mine. These wicked powers will suffer a terrible punishment if they do not repent after The Warning takes place.
Many of My children have been stripped bare of material comforts and have suffered hardships they have never had to endure before.
These trials were created and inflicted on mankind by Satan, but were allowed by Me in order to purify souls. Cruel, you may think, My daughter, but it was necessary to prepare humanity and to establish humility in their souls.
Now, more pure in My Eyes, their hearts have been opened to accept the Truth of their eternal life. This means that fewer will suffer during The Warning because they have undergone this persecution.
My children are now ready to receive My Gift of Mercy. This time is almost upon the world. Be patient, My daughter. Never expect Me to give the world a date, for it is not for your knowing as I have told you many times before.
Trust in Me completely and you will be at peace.
I will bring My Gift of The Warning when the time is right and when My children least expect it. Your beloved Jesus
Redeemer of Mankind