Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.12.2011, 15:30 - Maryja Panna: Nadzieja nigdy nie może zostać porzucona na rzecz lęku

Moje dziecko, świat musi szybko zostać poinformowany o Miłości i Miłosierdziu, które Mój Syn Jezus Chrystus ma dla naprawdę każdego człowieka na ziemi. On kocha wszystkich, łącznie z osobami o oziębłych duszach oraz tymi, którzy Go nie znają.
Nigdy nie miejcie wątpliwości, że ci sami ludzie, którzy może mają braki w sferze duchowej, są przez Niego bardzo kochani. Będzie im dana wielka nadzieja, kiedy obejmie ich Miłosierdzie Mojego Syna. Niebo będzie się radować, gdy podczas Ostrzeżenia ci ludzie otworzą oczy na Prawdę. To wtedy przyjmą Miłość i nadzieję, które zostaną im dane. Będzie to najwspanialszy Dar, jaki kiedykolwiek otrzymają w tym życiu na ziemi.
Moje dziecko, ludzie nie mogą nigdy potępiać tych, którzy nie czczą Mojego Ojca. Nigdy nie wolno im tracić nadziei także względem tych, którzy odrzucają Mojego Syna. Wszystkie te dusze są kochane z głęboką czułością przez Mojego Syna, Który chce je tylko ocalić. Nadzieja, Moje dziecko, jest Darem od Boga Ojca. Nigdy nie może zostać porzucona na rzecz lęku lub niechęci. Miłosierdzie Mojego Syna nie zna granic. Wkrótce będzie ono dane wam wszystkim i każdemu z osobna.
Nadzieja i radość muszą stać na pierwszym miejscu w waszych myślach, dzieci, bo Mój Syn ma zamiar obdarzyć Swoje dzieci tak wielkim Darem, aby uratować świat. On chce, by cała ludzkość była częścią tej wspaniałej, chwalebnej Ery Pokoju, która czeka na was wszystkich.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszystkie dusze na ziemi powitały ten Dar Miłości z otwartymi i pokornymi sercami. To poprzez Ostrzeżenie będzie ludzkości ostatecznie okazane Miłosierdzie Boga. Potem nie może być wątpliwości, jak bardzo wszystkie Jego dzieci są kochane i otoczone Jego opieką.
Wasza umiłowana Matka
Królowa Niebios


17th December 2011, 15:30 - Virgin Mary: Hope must never be shunned in favour of fear

My child, the world must be told quickly of the Love and Mercy that my Son, Jesus Christ holds for every single person on Earth. He loves everyone including those with lukewarm souls and those who do not know Him.
Never doubt that these same people, who may be lacking in spirit, are very much loved by Him. They will be given great hope when my Son's Mercy envelops them.
Heaven will rejoice when these people open their eyes to the Truth during The Warning. This is when they will accept the Love and Hope which will be given to them. It will be the greatest Gift they will ever receive in this life on Earth.
My child, people must never condemn those who do not honour my Father. They must never give up hope for those who also reject my Son. These souls are all loved with a deep tenderness by my Son, Who only wants to save them.
Hope, my child, is a Gift from God the Father. It must never be shunned in favour of fear or negativity. My Son's Mercy knows no bounds. It will be given to each and every single one of you soon.
Hope and joy must be at the forefront of your thoughts, children, because my Son is about to bestow such a great Gift to His children in order to save the world.
He wants all of mankind to be part of this great, glorious Era of Peace, which awaits all of you. Pray, pray, pray that all souls on Earth welcome this loving Gift with open and humble hearts. It will be through The Warning that God's Mercy will be finally shown to humanity.
There can be no doubts after that as to how much all His children are loved and cherished by Him.
Your beloved Mother Queen of the Heavens