Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.12.2011, 20:10 - Nawet grzech morderstwa może być przebaczony

Moja najdroższa, umiłowana córko, to jestem Ja. Dzisiaj wieczorem przychodzę, aby zaofiarować pociechę grzesznikom, którzy uważają, że nie są godni stanąć przede Mną.
Wzywam tych z was, biedne, umęczone dusze, którzy sądzicie, że wasze grzechy są tak odrażające, że nie mógłbym wam przebaczyć. Jakże się mylicie. Czy nie wiecie, że nie ma takiego grzechu, którego Ja nie mogę przebaczyć? Dlaczego się tak obawiacie? Czy nie wiecie, że nawet najcięższy grzech morderstwa może być przebaczony? Wszystkie grzechy mogą być i będą odpuszczone, jeśli zostanie okazana prawdziwa, szczera skrucha.
Ja czekam. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Zawierzcie Mi. Jestem prawdopodobnie jedynym prawdziwym Przyjacielem, którego posiadacie, ponieważ możecie powiedzieć Mi wszystko, a Mnie to nie zaszokuje.
Grzech jest w życiu faktem. Bardzo niewiele dusz, łącznie z duszami wybranymi, może wytrwać przez dłuższy czas w stanie Łaski. Niezależnie od tego, jak wasze grzechy mogą być poważne, nigdy nie odczuwajcie, że nie możecie ich wyznać. Jeśli się Mnie obawiacie i nadal odwracacie ode Mnie, sami jeszcze bardziej zwiększacie dystans do Mnie.
Wiele z Moich dzieci nie czuje się godnymi Mojej Miłości. Mimo to Ja kocham wszystkich, w tym najbardziej zatwardziałych grzeszników. Nie toleruję grzechu. Nigdy nie mógłbym tego zrobić. Ale kocham grzesznika. To właśnie z powodu grzechu zostałem posłany na wasz świat jako Zbawiciel - tak by mógł być wam odpuszczony. Aby było wam odpuszczone, musicie prosić o przebaczenie. Kiedy poszukujecie przebaczenia, najpierw musicie stać się pokornymi. Bo bez pokory nie ma prawdziwej skruchy.
Ja, wasz Zbawiciel, błagam was, abyście się zatrzymali i pomyśleli o tym, jak przeżywacie swoje życie. Albo kochacie Boga przez wasze dobre uczynki i miłość bliźniego, albo nie czynicie tego.
Nie musicie Mnie znać, aby Mnie kochać, dzieci. Przez wasze czyny, waszą wzajemną miłość, życzliwość i hojność okazywaną innym, nie zdając sobie z tego sprawy, dowodzicie waszej miłości do Mnie. Tak będzie również przez waszą pokorę serca, bo kiedy okażecie prawdziwą skruchę za wszystkie przewinienia z waszego życia, także udowodnicie waszą miłość do Mnie. Co myślicie, jak inaczej możecie stać się bliscy Mojemu Sercu?
Nigdy nie wolno wam się bać zbliżenia do Mnie. Nigdy nie jestem daleko.Przyjdźcie do Mnie teraz, tak abym mógł nakarmić waszą duszę i dać wam pokój, którego pragniecie.
Wasz umiłowany Jezus


21st December 2011, 20:10 - Even the sin of murder can be forgiven

My dearest beloved daughter, it is I.
Tonight I come to offer comfort to sinners who believe they are not worthy to stand before Me.
I call on those of you, poor, tortured souls, who believe that your sins are so repulsive that I could not forgive you. How wrong you are.
Don't you know that there is not one sin I cannot forgive? Why are you so afraid?
Don't you know that even the most grievous sin of murder can be forgiven? All sins can and will be forgiven if true, heartfelt remorse is shown.
I Am waiting. Open your hearts to Me. Confide in Me. I Am probably the only true friend you have, in that you can tell Me anything and it will not shock Me.
Sin is a fact of life. Very few souls including chosen souls can remain in a state of grace for any length of time. Never feel that you cannot confess your sins, irrespective as to how serious they may be.
If you fear Me and continue to turn your back, you will distance yourself from Me even more.
Many of My children do not feel worthy of My Love. Yet I love everyone including hardened sinners. I do not condone the sin. I could never do that. But I love the sinner.
It was because of sin that I was sent into your world as a Saviour so that you could be pardoned.
To be pardoned you must ask for forgiveness. When you seek forgiveness you must be humble first. For without humility there is no true remorse.
I, your Saviour, beg you to stop and think about how you live your life. You either love God by your good deeds and love of neighbour or you don't.
You do not have to know Me in order to love Me, children. By your works, your love of each other, the kindness and generosity you show others, you demonstrate your love for Me without realizing it.
It will also be through your humility of heart, when you show true remorse for all the wrongdoings in your life, that you will also prove your love for Me.
How else do you think you can become close to My Heart?
You must never be afraid to approach Me. I Am never far away.
Come to Me now so I can nourish your soul and give you the peace you crave.
Your beloved Jesus