Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.12.2011, 18:00 - Bóg Ojciec: Posyłam Mojego Syna, aby zajął Swój prawowity Tron

Moja córko, tak jak po raz pierwszy posłałem na świat Zbawiciela dla uratowania ludzkości, tak teraz raz jeszcze jestem gotowy posłać Mojego Syna Jezusa, Odkupiciela ludzkości, dla ocalenia tych dusz, które w przeciwnym razie nie mogłyby być uratowane.
Moje dzieci muszą zrozumieć znaczenie słodko-gorzkiej Ofiary, którą uczyniłem dla ludzkości, kiedy wysłałem Mojego Syna po raz pierwszy.
Kiedy zdałem sobie sprawę, że jedynym sposobem odkupienia ludzkości było wysłanie Zbawiciela, wiedziałem, że nie mógłbym zażądać od jakiegokolwiek proroka lub wybranej duszy, aby cierpieli taką Ofiarę. Postanowiłem, że wyślę Syna poprzez Drugą Osobę Mojej Boskości, aby zbawił ludzkość. To był jedyny skuteczny sposób, aby pokrzyżować plany szatana; taka była Moja Miłość do Moich dzieci.
Patrzenie na to, jak Mój Syn dorasta, by stać się mężczyzną, było zarówno zachwycające, jak i bolesne, bo wiedziałem, co Go czeka. Jednak ze względu na głęboką, czułą Miłość, jaką mam do każdego z Moich dzieci, ta Ofiara została chętnie zniesiona w celu uratowania Mojej rodziny.
Teraz, gdy zbliża się Ostrzeżenie, również przygotowuję świat, poprzez te święte Orędzia, aby przyjął Mojego Syna po raz drugi.
Powtórne Przyjście Mojego Syna umiłowanego jest blisko, dzieci. Posyłam Mojego Syna, aby zajął Swój prawowity Tron, na którym będzie panował jako Król ludzkości. To chwalebne Wydarzenie będzie spektakularne i jest końcową częścią ?planu dla ocalenia rodzaju ludzkiego od zła, które istnieje w waszym świecie. Szatan zostanie wkrótce wyrzucony. Jego zwolennicy i osoby o nikczemnych sercach będą zszokowani i skonsternowani. Na tym etapie będzie się od nich oczekiwać, by dokonali wyboru. Aby upadli na ziemię i błagali o Miłosierdzie, żeby zostali zbawieni. Lub by odrzucili wielki Dar, który zostanie im przedstawiony.
Moje dzieci, wszyscy się zjednoczcie i nie lękajcie wyśmiania. Wszyscy jesteście prowadzeni przez Ducha Świętego i jest wam udzielana ochrona aniołów i świętych w Niebie. Do was, Moi wyznawcy, będzie należało to, by głosić Słowo i obietnicę Mojego Syna, Który pragnie, aby te Orędzia były rozprzestrzeniane na całym świecie. To również dzięki waszym modlitwom zagubieni grzesznicy będą mogli zostać wyrwani z ramion złego.
Dzieci, jesteście w początkowej fazie ostatecznej bitwy. Wasza druga szansa na Zbawienie Wieczne jest wam dawana przez Miłosierdzie Mojego najdroższego Syna. Nie zmarnujcie tej możliwości. Przyłączcie się zjednoczeni do unii z waszą rodziną w Niebie, aby uratować waszych braci i siostry na ziemi.
Radujcie się w to Boże Narodzenie, bo będzie to szczególna uroczystość, ponieważ będziecie musieli teraz pomóc duszom przygotować się na Powtórne Przyjście Mojego Syna po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie.
Kocham was wszystkich, dzieci. Weźcie Moją Miłość. Obejmijcie Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, Który uczyni wszystko, co możliwe, aby zabrać was wszystkich do Nowej Ery Pokoju.
Bóg Ojciec


24th December 2011, 18:00 - God the Father: My Son is being sent to claim His Rightful Throne

My daughter, just as I sent a Saviour into the world the first time to save humanity, I Am now ready to send My Son, Jesus, the Redeemer of mankind, once again, to salvage those souls who could not be otherwise saved.
My children must understand the significance of the bittersweet Sacrifice I made for mankind when I sent My Son the first time.
When I realized that the only way to redeem mankind was to send a Saviour, I knew I could not expect any prophet or chosen soul to suffer such a Sacrifice. I decided, through the Second Person of My Divinity, that I would send a Son to save humanity. This was the only effective way to foil the plans of Satan, such was My Love for My children.
To watch My Son grow up to become a man was both delightful and painful knowing what lay ahead of Him. Yet, because of the deep, tender Love I have for each of My children, this was a Sacrifice endured willingly in order to save My family.
Now that The Warning approaches, I Am also preparing the World, through these Holy Messages, to welcome My Son for the Second Time.
The Second Coming of My beloved Son is close, children. He is being sent to claim His rightful Throne when He will Reign as King of Mankind.
This Glorious Event will be spectacular and is the final part of the plan to save the human race from the evil that exists in your world. Satan will be cast away shortly. His followers and those wicked of heart will be shocked and dismayed. They will be expected to make a choice at that stage. Drop down and plead for Mercy and be saved. Or refuse the great Gift, which will be presented to them.
My children, unite all of you and do not fear ridicule. You are all being guided by the Holy Spirit and are being afforded the protection of the angels and saints in Heaven. It will be up to you, My followers, to proclaim the Word and promise of My Son, Who wishes for these Messages to be spread around the world.
It will also be through your prayers that lost sinners can be plucked from the arms of the evil one.
Children, you are in the early stages of the final battle. Your second chance of eternal salvation is being given to you through the Mercy of My dearly beloved Son. Don't squander this opportunity. Join as one in union with your family in Heaven to save your brothers and sisters on Earth.
Rejoice this Christmas, for it will be a special celebration as you must now help souls prepare for The Second Coming of My Son, after The Warning takes place.
I love you all, children. Take my Love. Embrace Me, your Eternal Father, Who will do everything possible to take you all into the New Era of Peace.
God the Father