Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.12.2011, 18:00 - Szanujcie znaczenie rodziny

Dzisiaj, Moja córko, jest uroczystość Mojego Narodzenia. Jest to także szczególny dzień dla rodzin. Pamiętajcie, że także święta rodzina narodziła się w tym dniu. Ta święta rodzina ma dzisiaj wpływ na ludzi na całym świecie. Ponieważ wszystkie dusze na ziemi są częścią rodziny Mojego Ojca Przedwiecznego, ludzie na całym świecie powinni doceniać znaczenie rodziny.
Tylko poprzez rodzinę rodzi się prawdziwa miłość. Podczas gdy wiele rodzin na świecie cierpi z powodu zamętu, gniewu i podziałów, ważne jest, aby to zrozumieć. Gdyby na ziemi nie było rodzin, nie byłoby życia. Rodzina reprezentuje wszystko, co Mój Ojciec Przedwieczny pragnie dla Swoich dzieci na ziemi. Rodziny, kiedy są razem, tworzą zażyłą miłość znaną tylko w Niebiosach. Niszcząc rodzinę, niszczy się czystą miłość, która istnieje w każdej duszy będącej częścią tej rodziny.
Szatan uwielbia dzielić rodziny. Dlaczego? Bo wie, że ośrodek miłości, o zasadniczym znaczeniu dla duchowego rozwoju ludzkości, umrze, gdy rodzina się rozdzieli.
Proszę, dzieci, módlcie się o zjednoczenie rodzin. Módlcie się za rodziny, aby wspólnie odmawiały modlitwy. Módlcie się, aby szatan nie miał wstępu do waszego domu rodzinnego.
Nigdy nie zapominajcie, że wszyscy jesteście częścią rodziny Mojego Ojca i musicie naśladować tę jedność na ziemi, kiedy tylko to jest możliwe. Wiem, że nie zawsze tak jest, ale zawsze musicie dążyć do jedności rodziny w celu zachowania wzajemnej miłości. Jeśli nie macie rodziny na ziemi, pamiętajcie, że jesteście częścią rodziny, którą stworzył Mój Ojciec. Starajcie się połączyć z rodziną Mojego Ojca w Nowej Erze Pokoju.
Módlcie się o potrzebne Łaski, aby umożliwić wam znalezienie prawowitego domu w Nowym Raju. Będziecie zaproszeni, aby do niego wejść przy Moim Powtórnym Przyjściu.
Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel ludzkości


25th December 2011, 18:00 - Honour the importance of the Family

Today, My daughter, is a celebration of My Birth. It is also a special day for families.
Remember, the Holy Family was also born on this day. This Holy Family has a bearing on people all over the world today.
Just as all souls on Earth are part of My Eternal Father's family, then, so too, should people everywhere honour the importance of the family.
It is only through the family that true love is born. While many families in the world suffer from disruption, anger and separation it is important to understand this.
If there were no families on Earth, there could be no life. The family represents all that My Eternal Father wishes for His children on Earth.
Families, when together, create an intimate love known only in the Heavens. Damage the family and you will damage the pure love that exists within each soul, which is part of that family.
Satan loves to divide families. Why? Because he knows that the kernel of love, essential to the spiritual growth of humanity, will die when the family is split.
Please pray, children, for families to unite. Pray for families to pray together. Pray to keep Satan from entering your family home.
Never forget that you are all part of My Father's family and you must emulate this unity on Earth whenever possible. It is not always the case I know, but strive always for family unity in order to retain love for one another.
If you do not have a family on Earth then remember you are part of the family that My Father created. Strive to join My Father's family in the New Era of Peace.
Pray for the graces needed to enable you to find your rightful home in this New Paradise, which you will be invited to enter at My Second Coming.
Your beloved Jesus Saviour of Mankind