Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


26.12.2011, 15:50 - Kiedy chodziłem po ziemi, byłem oskarżany o herezje i bluźnierstwo

Jestem waszym Jezusem, Który nigdy was nie opuszcza, bez względu na to, jak bardzo cierpicie. Ja Jestem Alfą i Omegą, Synem Bożym, Który stał się człowiekiem i narodził się z Niepokalanej Dziewicy Maryi.
Moja szczerze umiłowana córko, wznieś się ponad ten nagły wybuch cierpienia i nigdy nie zapominaj o liczbie dusz, które cały czas ratujesz.
Moje dzieci muszą cierpieć oczyszczenie, aby ich dusze zostały w tym czasie obmyte. Muszą się zatem z tym pogodzić. Wiele Moich dzieci będzie nadal oczyszczanych, zanim nastąpi Ostrzeżenie. Z czasem zrozumieją, dlaczego tak się z nimi dzieje, Moja córko.
Aniołowie są z tobą przez cały czas, jak nigdy przedtem. A ty Moja córko, z powodu tych Orędzi przyciągniesz największą do tej pory ilość ataków.
Każde Słowo, które wypowiadam, będzie teraz rozrywane na kawałki. Każda nauka i prawda, którą staram się teraz przekazać światu, będzie kwestionowana i uznana za bluźnierstwo.
Moje święte Słowo, gdy nauczałem Moich wyznawców, kiedy chodziłem po ziemi, także było krytykowane. Kiedy chodziłem wśród Mojego ludu, byłem oskarżany o herezje, bluźnierstwo i pobłażanie grzesznikom. Moje Słowo nie było wtedy uznawane w wielu kręgach, a w szczególności wśród kapłanów i faryzeuszy.
Moja córko, ci ludzie, którzy chełpliwe wygłaszają szyderstwa ze względu na wiedzę biblijną, którą jak twierdzą, posiadają, będą dalej atakować te Orędzia i będą najgorszymi winowajcami. Będą wyniośle twierdzić, że ich błędna interpretacja świętej Ewangelii jest ważniejsza od Prawdy. Ich pycha nie pozwala im na rozpoznanie Mojego Głosu, gdy jest dzisiaj przekazywany do świata.
Nigdy nie wchodź w spór z tymi słabymi duszami, Moja córko, bo one nie są ze Światła. Niestety, oni sami uważają, że są. Pamiętajcie, ci, którzy z góry patrzą na innych i szydzą z nich w Moje Imię, nie reprezentują Mnie. Oni nie okazują miłości, zrozumienia i pokory.
Te ataki są podejmowane, aby zatrzymać cię w tym Dziele i zasiać nowe wątpliwości w twoim umyśle. Módl się za tych ludzi. Nie zwracaj na nich uwagi. Skup się tylko na Moim Głosie i nie pozwól, aby to święte Dzieło było w ten sposób zakłócane. Szatan działa aktywnie w tych duszach i będzie używać wszelkich form przebiegłych argumentów, aby podważyć te Orędzia z Moich Ust. Angażując się lub odpowiadając na te ataki, dasz szatanowi moc, której szuka.
Idź teraz w pokoju. Nadal patrz w przyszłość i cały czas pozostawaj posłuszna Moim życzeniom. Pamiętaj, że dałaś Mi dar twojej wolnej woli. Pozwól Mi zatem, abym cię poprowadził. Zaufaj Mi całkowicie.
Kocham was.
Wasz Jezus


26th December 2011, 15:50 - I was accused of heresy and blasphemy when I walked the Earth

I Am your Jesus, Who never leaves you, no matter how much you suffer. I Am the Alpha and the Omega, Son of God made man and born of the Immaculate Virgin Mary.
My dearly beloved daughter, rise above this sudden burst of suffering and never forget the number of souls you are saving in the process.
My children must suffer purification in order that their souls be cleansed at this time. So they must get used to this. Many of My children are still being purified before The Warning takes place. They will understand why this is happening to them in time, My daughter.
The angels are with you all the time, like never before. For you, My daughter, you will now attract the greatest number of attacks, so far, because of these Messages.
Every Word I utter will now be pulled asunder.
Every lesson and Truth I try to impart to the world now, will be questioned and deemed to be blasphemous. My Holy Word, when taught to My followers when I walked the Earth was also criticized.
I was accused of heresy, blasphemy and for condoning sinners, when I walked among My people. My Word was not accepted then in many quarters and especially among the priests and Pharisees.
My daughter, those people, whose boastful taunts, because of their self-proclaimed Scriptural knowledge, continue to attack these Messages, will be the worst offenders. They will arrogantly argue that their flawed interpretation of the Holy Gospel is more important than the Truth.
Their pride prevents them from recognizing My Voice when it is being imparted to the world today.
Never engage with these poor souls, My daughter, for they are not of the Light. Sadly, they believe themselves to be. Remember, those who look down and sneer at others in My Name do not represent Me.
They do not show love, understanding or humility.
These attacks are being mounted to stop you in this Work and to create new doubts in your mind. Pray for these people. Ignore them. Focus only on My Voice and do not allow this Sacred Work to be affected in this way.
Satan is working actively within these souls and will use every form of cunning argument to undermine these Messages from My Lips. By engaging or responding to these attacks, you give Satan the power he seeks.
Go now in peace. Keep looking ahead and remain obedient to My wishes at all times. Remember you have given Me the gift of your free will. Allow Me, therefore, to guide you. Trust in Me completely.
I love you.
Your Jesus