Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.12.2011, 14:15 - Maryja Panna: Mój Różaniec może uratować narody

Moje dziecko, odmawianie Mojego Różańca świętego może uratować narody. Moim dzieciom nigdy nie wolno zapomnieć o mocy Mojego Różańca świętego. Jest tak potężny, że czyni zwodziciela bezsilnym. Kiedy odmawiacie go codziennie, nie może nic zrobić wam ani waszym rodzinom.
Proszę, wezwij Moje dzieci, aby rozpoczęły od dzisiaj odmawianie Mojego Różańca świętego w celu ochrony nie tylko ich rodzin, ale także ich wspólnot. Różaniec jest najpotężniejszą bronią przeciwko planom złego, by zniszczyć, co tylko może, w tych jego ostatnich dniach na ziemi.
Nigdy nie lekceważcie kłamstw, które zasiewa w umysłach ludzi, aby odwrócić Moje dzieci od prawdy. Tak wielu pod jego wpływem wystąpi, aby walczyć przeciwko prawdzie o wielkim Miłosierdziu Mojego Syna. Odmawiając Mój Różaniec, możecie chronić te dusze przed kłamstwami. Ich serca mogą być i będą otwarte, jeśli przeznaczycie czas na odmawianie Mojego Różańca.
Módlcie się teraz za Moje dzieci, aby otworzyły swoje serca na Prawdę. Módlcie się też, aby wszystkie Moje dzieci znalazły siłę dla przyjęcia Miłosierdzia Mojego Syna.
Wasza umiłowana Matka
Królowa Aniołów


29th December 2011, 14:15 - Virgin Mary: My Rosary can save nations

My child, reciting my Holy Rosary can save nations.
My children must never forget the power of my Holy Rosary.
It is so powerful that it renders the deceiver useless. He can do nothing to you, or your family, when you recite this daily.
Please ask my children to begin to say my Holy Rosary from this day forth in order to protect not only their families, but their communities also.
The Rosary is the most powerful weapon against the evil one's plans to destroy what he can, in these his last days on Earth. Never underestimate the lies that he plants in people's minds in order to turn my children away from the Truth.
So many, under his influence, will kick and fight against the Truth of my Son's great Mercy. By saying my Holy Rosary you can protect these souls from lies.
Their hearts can and will be opened if you set aside the time to say my Rosary.
Pray now for my children to open their hearts to the Truth. Pray too that all my children will find the strength to accept my Son's Mercy.
Your beloved Mother Queen of the Angels