Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.12.2011, 12:00 - Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem

Fragment z prywatnego Orędzia objawionego Marii od Bożego Miłosierdzia, który zawiera Modlitwę Krucjaty 16, by ludzie przyjęli Łaski dawane im przez Jezusa podczas Ostrzeżenia oraz ślubowanie głoszenia światu Jego najświętszego Słowa.
Moja córko, Ostrzeżenie udowodni wszystkim prawdziwość tych Moich świętych Orędzi dla świata. Nigdy nie wolno wam w nie wątpić. Żadne z nich nie zostało skażone w jakikolwiek sposób.
Przygotuj się na Ostrzeżenie i powiedz swojej rodzinie i dzieciom, by odmawiali krótką modlitwę z prośbą o przebaczenie ich grzechów. Dam ci teraz szczególną Modlitwę Krucjaty dla świata, aby pomóc duszom. Pozostańcie silni podczas tego wielkiego Aktu Miłosierdzia, który teraz ofiaruję światu.
Modlitwa Krucjaty 16 - O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia
O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia.
Daj mi Łaski potrzebne do stania się małym w Twoich Oczach.
Otwórz mi oczy na prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego.
Przebacz mi moje grzechy i okaż mi Swoją Miłość i Przyjacielską Dłoń.
Przyjmij mnie w ramiona świętej rodziny, abyśmy mogli wszyscy ponownie stać się jedno.
Kocham Cię, Jezu, i obiecuję od dnia dzisiejszego głosić Twoje święte Słowo bez lęku w sercu i z czystością duszy na wieki wieków.
Amen.
Nigdy nie obawiajcie się tego wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia, który musi nastąpić, inaczej narody zniszczyłyby siebie nawzajem. Większość ludzkości się nawróci, ale bitwa o dusze będzie się teraz nasilać.
Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości


31st December 2011, 12:00 - Without My Act of Mercy nations would destroy each other

(Extract from private message revealed to Maria Divine Mercy, which includes the 16th Crusade of Prayer for people to accept the graces to be given to them by Jesus during The Warning and a pledge to proclaim His Most Holy Word to the world.)
My daughter, The Warning will prove to all the authenticity of these My Holy Messages to the world. You must never doubt them. None of them have been contaminated in any way.
Prepare for The Warning and tell your family and children to say a little prayer seeking forgiveness for their sins.
I will give you a special Crusade Prayer now for the world, to help souls. Stay strong during the great Act of Mercy I now present to the world.
O my Jesus, keep me strong during this trial of Your great Mercy. Give me the graces needed to become little in Your Eyes. Open my eyes to the Truth of Your promise of eternal salvation. Forgive me my sins and show me Your Love and Hand of Friendship. Embrace me into the arms of the holy family so that we can all become one again. I love you, Jesus, and promise from this day forth that I will proclaim Your Holy Word without fear in my heart and with purity of soul, forever and ever. Amen.
Never fear this great Act of My Mercy, which must take place, or nations would destroy each other. Most of mankind will convert, but the battle for souls will now intensify.
Your beloved Jesus Redeemer of all Mankind