Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.01.2012, 15:30 - Bóg Ojciec: Dzięki tym orędziom nawrócą się dwa miliardy dusz

Moja córko, Dar dzisiejszej wizji, w której objawiłem ci Oblicze Mojego Syna i Moje, twojego ukochanego Ojca Niebieskiego, jest rzadki. Jesteś błogosławiona, że otrzymałaś ten nadzwyczajny Dar z Niebios. Było to konieczne, by uczynić cię silniejszą. Teraz twoje cierpienie zmaleje i staniesz się o wiele silniejsza niż wcześniej.
Nigdy nie lękaj się tego Dzieła. Musisz już wiedzieć, że wszelka władza na ziemi jest w Moich niebiańskich Rękach. Nikt nie ma władzy nad Ojcem. Nawet zwodziciel nie może przeinaczyć ani zmienić Mojego niebiańskiego planu względem ludzkości.
Niebo raduje się z powodu nawrócenia, którego przyczyną są te Moje Orędzia dla świata. Ponad dwa miliardy dusz nawrócą się teraz, co będzie bezpośrednim skutkiem tych Boskich Orędzi*. Nikt nie powstrzyma tego Dzieła. Mogą próbować, ale to będzie bezcelowe. Moja Boska ochrona obejmuje wszystkie dusze, które głoszą prawdę o Zbawieniu Wiecznym.
Nigdy się nie poddawajcie, dzieci, bez względu na to, jak ciężkie staje się wasze cierpienie. Cierpienie, nigdy nie zapominajcie, przybliża was do Mojego niebiańskiego Królestwa.
Wy, Moje dzieci, będziecie się wkrótce radować, kiedy odczujecie Łaski wylewane na was przez Mojego Syna.
Bądźcie czujni. Nie ustawajcie w modlitwie za wszystkie dusze i nigdy nie powątpiewajcie nawet przez minutę, że to jestem Ja, wasz Ojciec Przedwieczny, Kto przynosi wam pokój umysłu, ciała i duszy poprzez te Orędzia.
Traktujcie te Orędzia jako święte. One są i zawsze będą zgodne z Moim Słowem danym człowiekowi od początku czasu. Będą one rozpalać płomień w waszych duszach na takie sposoby, że trudno będzie wam go zignorować. Pozwólcie Mojemu Duchowi dotrzeć do was i odpocznijcie. Tylko wtedy będę mógł dotknąć waszych dusz, tak że iskra poznania rozpali wasze serca.
Wzywam was, abyście przybiegli do Mnie, bym mógł was objąć w ten jedyny sposób, w jaki tylko Ojciec potrafi. Pozwólcie Mi ofiarować wam Moją Ochronę i Łaski, aby uczynić was wystarczająco silnymi do walki w Mojej Armii przeciwko złu w waszym świecie. Moja Armia przyniesie pokój, którego pragniecie, i miłość, której potrzebujecie, by ugasić wasze pragnienie.
Idźcie w pokoju, dzieci, ze świadomością, że w tych Orędziach, które zatwierdziłem dla całego świata, jest zawarta prawda. Jeśli będziecie czyści i pokorni sercem, rozpoznacie Moją Miłość. Stańcie się w Moich Oczach małymi, jak dzieci. Dopiero wtedy podniosę was jak aniołów w Mojej Hierarchii, gdy nadejdzie odpowiedni czas.
Idźcie w pokoju. Złóżcie zmęczone głowy na Moim Ramieniu, a Ja przyniosę wam pocieszenie i ukojenie, którego pragniecie.
Kocham was, dzieci, każdego z was. Raduję się, bo gdy przyjdzie dzień na ponowne zjednoczenie naszej świętej rodziny, całe Niebiosa będą śpiewać w uwielbieniu i Chwale na wieczność.
Bóg Ojciec
*Maria od Bożego Miłosierdzia pragnie, aby wiedziano, że we wcześniejszym prywatnym Orędziu otrzymanym przez nią od Boga Ojca, zostało jej oznajmione:
Dzięki tym Orędziom będzie zbawionych o dwa miliardy więcej dusz, które w przeciwnym wypadku byłyby stracone.
Wiele osób interpretowało powyższe Orędzie tak, że miałoby ono znaczyć, iż tylko dwa miliardy ludzi na świecie zostaną zbawione, co nie jest poprawne. Będzie ich znacznie więcej. Te dwa miliardy są dodatkowe.


3rd January 2012, 15:30 - God the Father: Two billion souls will convert as a result of these messages

My daughter, the Gift of today's vision, where I revealed to you the Face of My Son and Me, your beloved heavenly Father, is rare.
You are blessed to have been given this extraordinary Gift from the Heavens. This was necessary to make you stronger. Your suffering will ease now and you will become much stronger than before.
Never fear this Work, for you must know by now that all power on Earth is in My heavenly Hands. No one has power over The Father. Even the deceiver cannot tamper with or change My heavenly plan for humanity.
Heaven rejoices because of the conversion, which has evolved from these, My Messages for the world. Over two billion souls will now convert as a direct result of these Divine Messages.
No man will stop this Work. They may try, but it will be useless.
My divine protection covers all souls who proclaim the Truth of eternal salvation.
Never give up, children, no matter how hard your suffering becomes. Suffering, never forget, brings you closer to My heavenly Kingdom.
You, My children, will rejoice shortly when you feel the graces being poured out upon you through My Son.
Stay alert. Keep praying for all souls and never doubt for one minute that it is I, your Eternal Father, Who brings you peace of mind, body and soul through these Messages.
Treat these Messages as Sacred. They are and will always be in accordance with My Word, given to man since the beginning of time. They will ignite the flame of your soul in ways, which you will find difficult to ignore.
Allow My Spirit to reach you and relax. Only then can I touch your soul so that a spark of recognition will fire your heart. I call you to run to Me, so I can embrace you in the only way that a Father can.
Let Me offer you My protection and graces to make you strong enough to fight in My army, against the evil in your world. My army will bring about the peace you desire and the love you need to quench your thirst.
Go in Peace, children, in the knowledge that the Truth is contained in these Messages, which I have sanctioned for the whole world.
You will, if pure and humble of heart, recognize My Love. Become little, as a child, in My Eyes. Only then will I lift you up like an angel in My Hierarchy when the time is right.
Go in peace. Rest your weary head upon My Shoulder and I will bring you the comfort and solace you desire. I love you, children, every single one of you.
I rejoice, for when the day comes for our holy family to reunite, all the Heavens will sing in praise and glory for eternity.
God the Father
(Note: Reference 2 billion souls - Maria Divine Mercy wishes it to be known that in an earlier private Message received from God the Father to her, she was told that "Two billion more souls than would otherwise have been lost will be saved because of these Messages." Many people have interpreted the above Message to mean that only two billion people in the world will be saved which is not correct. There will be much more than that. This two billion is in addition.)