Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.01.2012, 19:20 - Próby Wojny Atomowej na Wschodzie

Fragmenty otrzymanego Orędzia, którego większą część stanowi osobiste Orędzie dla Marii od Bożego Miłosierdzia.
Moja szczerze umiłowana córko, słuchaj Mnie teraz, kiedy powiadamiam świat, że narody będą próbowały rozpocząć na Wschodzie niszczenie siebie nawzajem.
Potrzeba wielkiej modlitwy, aby sprawić, że wojna atomowa i inne okrucieństwa zostaną powstrzymane. Nigdy nie zapominaj, że modlitwa jest potężna i może złagodzić wiele złych wydarzeń. Muszę ci przypomnieć o Moim pragnieniu, bym otrzymywał od was modlitwy odmawiane za zbawienie dusz.
Potrzebuję więcej dusz, Moja córko, zwłaszcza tych, których losem jest umrzeć podczas Ostrzeżenia. Do tej pory musiało się to stać dla ciebie zrozumiałe, że jest to Moje największe pragnienie i że to modlitwy Moich wyznawców mogą doprowadzić do zbawienia tych dusz.
Wzywam grupy modlitewne zewsząd, aby teraz mocno się modliły za takie dusze. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, będzie odpowiadał na wasze prośby i ofiaruje tym biednym duszom linę ratunkową.
Jesteś teraz zmęczona, Moja córko. Idź w pokoju. Odpocznij.
Twój Jezus


4th January 2012, 19:20 - Attempts at Nuclear War in the East

(Note: Extract from a Message received, much of which was a personal Message to Maria Divine Mercy.)
My dearly beloved daughter, heed Me now while I inform the world that nations will attempt to begin to destroy each other in the East.
Much prayer is needed to ensure that this Nuclear War and other atrocities are averted. Never forget that prayer is powerful and can mitigate many evil events.
I must remind you of My desire to have prayers said to save souls.
I need more souls, My daughter, especially those who are destined to die during The Warning.
You must know by now that this is My greatest desire and it will be the prayers of My followers, which can bring about the salvation of these souls.
I urge prayer groups everywhere to pray hard now for such souls.
God, My Eternal Father, will respond accordingly to your requests and offer a lifeline to these poor souls. You are tired now, My daughter. Go in peace. Rest.
Your Jesus