Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.01.2012, 15:40 - Osądzając i przeklinając innych w Moje Imię, plujecie Mi w twarz

Moja szczerze umiłowana córko, podczas gdy Moi uczniowie nadal sprzeczając się między sobą na temat autentyczności tych Moich świętych orędzi kierowanych do świata, coraz więcej dusz w dalszym ciągu odchodzi ode Mnie.
Wy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, bądźcie pewni, że wasza miłość do Mnie musi zostać udowodniona.
Nie wystarczy powiedzieć, że Mnie kochacie. Najpierw musicie pokochać bliźniego.
Jak kochacie swoich bliźnich? Traktując ich z miłością i szacunkiem bez względu na to jak bardzo was obrażają.
Biada tym z was, którzy rzucacie oszczerstwa na innych w Moje imię. Jesteście dla Mnie straceni. Gdy bez pokory w swoich sercach osądzacie i przeklinacie innych w Moje Imię, plujecie Mi w twarz.
Pamiętajcie, że gdy oczerniacie i publicznie okazujecie innym nienawiść, nie reprezentujecie Mnie.
Jednak wielu z tych, którzy przedstawiają siebie jako Moi święci apostołowie wpada w tę pułapkę, zastawioną na nich przez szatana, aby upadli.
Mówię, odejdźcie. Módlcie się o przebaczenie. Znacznie lepiej będzie, jeśli poświęcicie więcej czasu na modlitwę za zbawienie waszych braci i sióstr.
O, jak bardzo chciałbym, żeby wyznawcy, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje imię zachowywali się tak, jak ich nauczyłem. Jak bardzo ranią oni te biedne dusze, które ze wszystkich sił próbują pozostać pokornymi w Moich oczach.
Istnieje ogromna potrzeba rozeznania w odniesieniu do tych Świętych orędzi pochodzących z Moich Boskich ust, ostatnich tego typu orędzi na koniec czasów.
Nigdy nie wyrabiajcie sobie własnych opinii na podstawie błędnego zrozumienia tego, kim jestem i Moich nauk.
Zanim przyjdę jako Sędzia, najpierw przychodzę przede wszystkim jako Bóg Miłosierdzia.
Kocham was wszystkich, ale dzisiaj cierpię taki sam ból, jakiego doświadczyłem podczas Mojego pobytu w Ogrodzie Getsemani. Nigdy nie spocznę, dopóki nie uratuję was od złego ducha.
Każdy człowiek, który mówi, że nie cierpię, nie zna Mnie.
Każdy człowiek, który uważa, że ma prawo do osądzania innych w Moje imię, nie kocha Mnie naprawdę. Kocha natomiast siebie i jest pełen pychy.
Każdy człowiek, który grozi palcem innym, aby zmusić ich do uwierzenia we Mnie, również źle zrozumiał Moje nauczanie o miłości, pokorze i cierpliwości.
Wielu chrześcijan, mających dobre intencje uważa, że ich rolą jest analizowanie i ponowne poddawanie ocenie Moich nauk. Jednak wiele z ich analiz jest opartych na ludzkim i logicznym rozumowaniu, które mają małą wartość w Moim Królestwie.
Kiedy wzywam was, abyście się stali małymi w Moich oczach, to znaczy, że chcę byście stali się jak dziecko, w którym nie ma zwątpienia. Mam tu na myśli dziecko, które całkowicie ufa swojemu ojcu bez lęku w sercu.
Dopóki nie staniecie się mali w Moich oczach, nie nadajecie się do przemawiania w Moje imię.
Kiedy odnajdziecie pokorę, której poszukuję, dopiero wtedy będziecie mogli pomóc Mi ratować dusze.
Wasz Nauczyciel
Odkupiciel Ludzkości
Jezus Chrystus


7th January 2012, 15:40 - Judge and curse another in My Name and you spit in My Face

My dearly beloved daughter, while My followers continue to fight amongst themselves as to the authenticity of these, My Holy Messages to the world, more and more souls continue to be separated from Me.
To those of you who claim to know Me, be assured that your love for Me must be proven.
It is not enough to say you love Me. You must love your neighbour first. How do you love your neighbour? By treating them with love and respect no matter how they offend you.
Woe to those of you who slander another in My Name. You are lost to Me. Without humility in your heart, you, when you judge and curse another in My Name, spit in My Face.
Remember you do not represent Me when you slander and show public hatred for others.
Yet many of those, who project themselves as holy apostles of Mine, fall into this trap, laid down for them by Satan, in order to trip them up.
Go away I say. Pray for forgiveness, far better that you spend more time in prayer for the salvation of your brothers and sisters.
Oh how I wish those followers, who say they come in My Name, would behave in the way I have taught them. How they hurt those poor souls who try their utmost to remain humble in My Eyes.
There is a great need for discernment with regard to these Holy Messages from My Divine Lips, the last such Messages of their kind, in these, the end times.
Never create your own opinion based on a flawed understanding of Who I Am and My Teachings. I Am, above all, a God of Mercy first before I come as Judge.
I love all of you, but, I suffer the same pain today as that I experienced during My time in the Garden of Gethsemane. I will never rest until I save you from the evil one.
Any man who says that I do not suffer does not know Me. Any man who thinks he has been given authority to judge others in My Name, does not truly love Me. Instead, he loves himself and is stuffed with pride.
Any man who wags his finger at others, in order to bully them into believing in Me, has also misunderstood My Teachings of love, humility and patience.
Many well-meaning Christians believe that their role is to analyse and re-evaluate My Teachings. Yet much of their analysis is based on human and logical reasoning, which is of little substance in My Kingdom.
When I urge you to become little in My Eyes I mean as a child who does not question. I mean as a child who trusts completely in his father without fear in his heart.
Until you become little in My Eyes you are not fit to speak in My Name.
When you find the humility I seek out, only then can you help me to save souls. Your Teacher
Redeemer of Mankind Jesus Christ