Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


10.01.2012, 20:30 - Maryja Panna: Tak wiele dusz ignoruje znaki, które daję

Moje dziecko, musisz powiedzieć światu o znaczeniu modlitwy w tym czasie.
Moje dzieci cierpią wszędzie, w każdym kraju.
Ważne jest, aby wszystkie dzieci Boga zjednoczyły się w tym czasie, by ciemność ostatecznie została zdjęta z ziemi.
Jak bardzo płaczę z żalu, gdy dusze decydują się ignorować moje nawiedzenia wizjonerów na ziemi. Tak wielu zignorowało znaki, jakie daję, aby zapewnić przywrócenie wiary.
Przez ich ozięble serca, a dotyczy to również księży i duchownych, którzy są ślepi na prawdę, zostało zmarnowane wiele czasu.
Gdyby tylko otworzyli swoje serca na orędzia, które daję światu, wtedy więcej dusz otrzymałoby pokarm, jakiego potrzebują.
Są to ostatnie dni, kiedy moje słowa zachęty muszą być brane pod uwagę.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Głos mojego Syna był słuchany w taki sposób jak powinien.
Czy nie uważacie, dzieci, że On nie przygotowałby ludzkości na swoje Wielkie Miłosierdzie?
Teraz przystępuje On do zdobywania jak największej liczby dusz poprzez nawrócenia.
Jego plany są kompletne, z jednym wyjątkiem - potrzebuje więcej modlitw. Ponieważ bez tych modlitw, dusze zostaną utracone na rzecz oszusta.
Moje dziecko, mój Syn przyniesie wkrótce bardzo potrzebną ulgę Jego ukochanym dzieciom.
W swoim miłosierdziu będzie także przygotowywał teraz świat na swoje Powtórne Przyjście.
Módlcie się, aby wszyscy ci, którzy wierzą w mojego Syna otworzyli swoje serca na prawdę Jego świętych orędzi.
Jeśli będą słuchać i przestrzegać Jego wskazań, wszystko będzie dobrze.
Jeśli zignorują ostrzeżenie dane im z czystej miłości, odmówią innym szansy zbawienia.
Błagam o hojność dusz, aby zaprzysięgli swoją wierność mojemu umiłowanemu Synowi przez maszerowanie z Nim do Chwalebnego panowania w Nowym Raju.
Posłańcy zostali wysłani do świata na pewien czas, aby pomóc przygotować świat na to wielkie wydarzenie.
Ostateczne przygotowania są już zakończone.
Słuchajcie głosu mojego Syna, gdy do was przemawia. Nie odrzucajcie Go.
Wasza kochająca Matka
Królowa Nieba
Matka Zbawienia


10th January 2012, 20:30 - Mother of Salvation: So many souls choose to ignore the signs I give

My child, you must tell the world of the importance of prayer at this time. My children are suffering everywhere in every country.
It is important that all God's children unite at this time in order for the darkness to be finally lifted from the Earth.
How I weep with sorrow when those souls choose to ignore my visitations to visionaries on Earth. So many choose to ignore the signs I give to ensure that faith can be restored.
So cold are their hearts, including those of priests and clergy, who are blind to the Truth, that much time has been wasted.
If they had only opened their hearts to the Messages I have given the world, then more souls would have been given the nourishment they needed.
These are the final days when my words of encouragement must be heeded. Pray, pray, pray that my Son's Voice will be heard in the way it was meant to be.
Did you not think, children, that He would not prepare mankind for His Great Mercy? This, He now sets out to achieve, through the conversion of as many souls as possible.
His plans are complete with one exception. He needs more prayers for without such prayers souls will be lost to the deceiver. My child, my Son will bring much needed relief to His beloved children soon.
In His Mercy, He will now also prepare the world for His Second Coming.
Pray that all those, who believe in my Son, will open their hearts to the Truth of His Holy Messages. If they listen and follow His instructions all will be well.
If they ignore The Warning, given to them out of Pure Love, they will deny others the chance of salvation.
I plead for the generosity of souls to pledge their allegiance to my beloved Son, by marching with Him towards the Glorious Reign in the New Paradise.
The messengers have been sent into the world for some time to help prepare the world for this Great Event. The final stages are now in place.
Hear now the Voice of my Son as He speaks with you. Do not reject Him. Your loving Mother
Queen of Heaven Mother of Salvation Queen of Heaven Mother of Salvation