Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.01.2012, 15:30 - Módlcie się za dusze w stanie grzechu śmiertelnego, które mogą nie dostać szansy na poszukiwanie odkupienia

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy powinni się teraz modlić z całego serca za dusze, które mogą nie przeżyć wstrząsu, gdy doświadczą Ostrzeżenia i Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Niektóre z tych biednych dusz, które są w stanie grzechu śmiertelnego, mogą nie mieć szansy na poszukiwanie odkupienia, więc postarajcie się ofiarować wasze modlitwy za takie dusze.
Modlitwa jest pilnie potrzebna tym duszom w ciemności. Dla tych nikczemnych dusz, które są nastawione na zniszczenie ludzkości poprzez kontrolę nad systemem monetarnym i innymi strukturami, Ostrzeżenie będzie strasznym wstrząsem.
Muszę im dać szansę na nawrócenie, ale wielu będzie Mi stawiać opór. Proszę, módlcie się za te torturowane dusze.
W końcu chciałbym prosić wszystkich Moich wyznawców o odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego przy każdej okazji, gdyż przybliża się teraz czas Mojego Wielkiego Ostrzeżenia.
Ci wszyscy wierzący, którzy nie uznają, że to Ja, Jezus Chrystus, ich Zbawiciel mówię do nich przez te orędzia, niech Mnie teraz posłuchają:
Nie bądźcie jak te biedne dusze, które żyły w czasach Noego, kiedy był on wyszydzany.
Otwórzcie swoje umysły i hojnie poświęćcie swój czas na modlitwę. Tylko o to was proszę w tym czasie. Wy, Moje dzieci, będzie płakać łzami skruchy, gdy zdacie sobie sprawę ze swojego błędu. Tak, Ja wam wybaczę, choć głęboko Mnie zraniliście.
Wasze obelgi Mnie ranią.
Wasze drwiny wbijają się we Mnie i przewiercają Mnie na wylot jak nóż, ponieważ uważacie, że Mnie znacie, ale tak nie jest.
Wasze umysły są zamknięte na Mój prawdziwy głos, który jest jak wołanie na pustkowiu.
Wasza wyniosłość Mnie obraża.
Musicie zaakceptować, że teraz jest przygotowywana droga na Moje Powtórne Przyjście.
Możecie Mnie teraz nie słuchać, gdy błagam was o modlitwę za dusze, które zostaną utracone dla Mnie. Ale będziecie słuchać, kiedy zostanie to wam udowodnione po tym wielkim wydarzeniu.
Dlatego będę oczekiwał, że pójdziecie za Mną i utworzycie resztę Mojego Kościoła. Nastąpi to wtedy, gdy wszyscy zjednoczą się, by pozbierać to, co pozostało, gdy będziemy szli do Mojego Nowego Raju.
Wasz ukochany Jezus Chrystus
Zbawiciel i Odkupiciel wszystkich ludzi


12th January 2012, 15:30 - Pray for souls in mortal sin, who may not get the chance to seek redemption

My dearest beloved daughter, there is a need for everyone to pray with all their hearts now, for the souls who may not survive the shock when they witness The Warning and My Great Mercy.
Some of these poor souls in mortal sin may not get the chance to seek redemption, so please ensure that your prayers are offered up for such souls.
Prayer is urgently needed for those souls in darkness. So intent are they in their wickedness to destroy humanity, through monetary and other controls, that they will find The Warning to be a terrible shock.
I need them to be given the chance to repent, but many will resist Me. Please pray for these tortured souls.
Finally I would like to ask all My followers to recite the Divine Mercy at every opportunity as the times gets closer now for My Great Warning.
To all those believers who refuse to accept that it is I, Jesus Christ, their Saviour speaking to them through these Messages, hear Me now.
Do not be like those poor souls, who lived in the time of Noah, when he was sneered at.
Open your minds and give generously of your time in prayer. That is all I ask of you at this time. You, My children, will cry tears of remorse when you realise your mistake. And yes, I will forgive you even though you have hurt Me deeply.
Your insults wound Me.
Your taunts are like a knife twisting Me inside out because you think that you know Me, but, you don't. Your minds are closed to My True Voice, which is like a cry in the wilderness.
Your loftiness offends Me.
You must accept that the way is now being planned for My Second Coming.
You may not listen to Me now, as I plead with you to pray for souls who will be lost to Me. But, you will when this is proven to you, after this Great Event.
For then I will expect you to follow Me and form the remnants of My Church. It will be then that we will all unite to pick up the pieces left, as we walk towards My New Paradise.
Your beloved Jesus Christ
Saviour and Redeemer of all Mankind