Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


13.01.2012, 21:35 - Naukowcy publicznie zaprzeczą, że ten cud miał miejsce

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Boże Miłosierdzie zostanie w końcu ostatecznie wypełnione i zrozumiane.
Promienie Mojego Miłosierdzia, które zaczną się na różowym niebie, zaleją ziemię, aby zbawić ludzkość.
Żadna osoba nie będzie wykluczona. Prezydenci, Królowie, Królowe, Książęta, Biedacy, Osobistości, Żebracy, złodzieje, mordercy, ateiści i wierzący w Boga Ojca i Mnie, Jego umiłowanego Syna zostaną dotknięci Moim darem.
Wyniośli upadną w pokorze, gdy zobaczą swoje ciężkie grzechy, tak jak ukazują się one Moim oczom.
Niegodziwi ujrzą światło Mojego Boskiego istnienia i będą musieli dokonać wyboru. Zaakceptują Moją miłość i miłosierdzie lub uderzą Mnie w policzek. Tak czy inaczej, wszystkie Boże dzieci zobaczą Moje promienie miłosierdzia i trudno im będzie zignorować ten cud.
Wzywam was wszystkich do modlitwy, aby Moje Miłosierdzie zostało powitane z radością i przyjęte jak chleb życia przez głodnego człowieka. Bez tego chleba on umrze.
Są tylko dwie drogi. Podążaj za Mną, waszym Boskim Zbawicielem lub staw czoła ogniu piekielnemu.
Jestem zawsze miłosierny, ale będzie tak mało czasu po Ostrzeżeniu, aby okazać skruchę.
Wielu naukowców i tych z armii szatana zostanie wykorzystanych, aby publicznie zaprzeczyć, że ten wielki cud miał miejsce. Módlcie się za nich, aby ten podstęp nie zwiódł oziębłych dusz, które jeszcze raz mogą ulec pokusie odwrócenia się ode Mnie.
Przygotujcie się dzieci. Pamiętajcie, że ta interwencja z Nieba jest jedynym sposobem, w jaki mogę uratować większość ludzkości.
Gdybym nie wylał Mojego miłosierdzia nad całym światem, nieliczne dusze mogłyby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi.
Kocham was wszystkich i przyjmuję z zadowoleniem na łono Mojej miłości i miłosierdzia.
Nie lękajcie się, wasze dusze zostaną zalane Moim Świętym duchem. To wzmocni w was wierzących waszą miłość do Mnie i wtedy przyłączycie się do Mojej armii, by nawracać tych, którzy potrzebują więcej czasu, aby zwrócić się do Mnie.
Wasz Zbawiciel i Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus


13th January 2012, 21:35 - Scientists will publicly deny this Miracle has taken place

My dearest beloved daughter, My Divine Mercy will be finally realised and understood at last.
My Rays of Mercy, which will commence with the pink skies, will flood the Earth to save mankind.
Not one person will be excluded. Presidents, kings, queens, princes, paupers, celebrities, beggars, thieves, murderers, atheists and believers in God the Father and Me, His beloved Son, will all be touched by My Gift.
The arrogant will fall in humility when they see their grievous sins, as they appear before My Eyes.
The wicked will see the Light of My Divine Existence and will have to make a choice. They will accept My Love and Mercy or they will slap Me in the Face. Either way, all of God's children will see My Rays of Mercy and will find it hard to ignore this Miracle.
I urge all of you to pray that My Mercy will be welcomed and accepted, like a hungry man who grasps the bread of life. Without this bread he will die.
There are only two paths. Come with Me, your Divine Saviour, or face the fires of Hell.
I Am ever Merciful, but there will be so little time for you to show remorse after The Warning.
Many scientists and those in Satan's army, will be used to publicly deny that this Great Miracle will have taken place. Pray for them, so that this deceit does not seduce those lukewarm souls who may be tempted to turn their backs on Me, yet again.
Prepare, children. Remember this Intervention from Heaven is the only way I can save most of humanity. Were I not to pour out My Mercy over the whole world, very few souls could enter My New Paradise on Earth. I love you all and welcome you into the Bosom of My Love and Mercy.
Have no fear, your souls will be flooded with My Holy Spirit. For believers, this will make you even stronger in your love for Me and then you will join in My Army to convert those who need more time to turn to Me.
Your Saviour and King of Mercy Jesus Christ