Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.01.2012, 13:20 - Bóg Ojciec: Ostatni posłaniec zwiastuje, aby zapowiedzieć Powtórne Przyjście`

Moja córko, kiedy wysyłam proroków na świat, zazwyczaj będą to ci, których się najmniej spodziewacie.
Nigdy nie znajdziecie ich na najwyższych szczeblach Mojego Kościoła. Ani też nie będą oni duszami uważanymi za najbardziej święte. W wielu przypadkach nie będą zasługiwać na ten szczególny dar.
Jednak wybrałem niedoskonałe dusze z niezwykłych, ale prostych środowisk, abym mógł uformować ich na takie stworzenia, jakich pragnę.
Moi prorocy na koniec czasów nie są inni. Nie będą łatwo zaakceptowani. Tak samo, jak na początku, kiedy pierwszy raz wysłałem Moich proroków, aby przygotować ludzkość na przybycie Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Mesjasza, było im trudno sprawić, aby ich usłyszano.
Głosy Moich prawdziwych posłańców końca czasów, na początku ich misji nie będą także słuchane. Jednak z czasem zostaną rozpoznane. Ponieważ będzie to Mój głos, który łatwo zostanie zidentyfikowany.
Ty, Moja córko, jesteś ostatnim posłańcem wysłanym, by zwiastować nadejście Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa na Jego bardzo oczekiwane Powtórne Przyjście.
To cię przeraża, a czasami bardzo trudno ci to przyjąć. Jednak to prawda.
To dzieło, kiedy będziesz otrzymywała boskie orędzia przygotowujące resztę Mojego Kościoła na ziemi na Powtórne Przyjście, będzie trudne.
Chociaż powołałem wiele dusz wybranych do chwili obecnej i nadal będę się z nimi kontaktował dla dobra całej ludzkości, to jednak ich udział będzie łatwiejszy.
Natomiast to, co tobie przypadnie w udziale będzie skrajnie trudne i będziesz z tego powodu prześladowana.
Błogosławię cię wszystkimi łaskami z Mojego Niebieskiego Królestwa.
Będziesz iść naprzód, jako wybrane narzędzie do przekazywania światu Mojego Najświętszego słowa.
To dzieło będzie przez cały czas chronione.
Tak, będziesz atakowana prawie codziennie, ale pamiętaj o tym: Gdyby to dzieło nie było tak ważne, to czy sądzisz, że mogłoby ujść uwadze szatana i jego dominium upadłych aniołów?
Oni, Moja córko, przeniknęli ziemię i w wielu przypadkach nie wzbudzając żadnych podejrzeń wpełzli do serc i dusz wielu Moich dzieci.
Święta ścieżka twojego dzieła, ostatni posłańcu wysłany na ziemię, aby uratować ludzkość z ostatecznego uścisku szatana, została przepowiedziana w Piśmie Świętym.
Świat oczekuje tych wskazówek z Mojego Świętego Nakazu.
Wielu fałszywych proroków będzie próbowało zablokować to Moje święte słowo, poprzez szerzenie kłamstw i zamieszanie.
Te orędzia będą podważane i badane przez Mój Kościół w poszukiwaniu błędów. One jednak przekazują wyłącznie prawdę.
Wiele prawdy ignorowanej przez Moje Kościoły na przestrzeni wieków ponownie wyjdzie na jaw.
Więcej objawień dotyczących prawdy o waszym życiu wiecznym, dzieci, zostanie wam ujawnionych.
To dzieło spowoduje oburzenie, Moja córko. Będziesz opluwana, wyśmiewana, pogardzana i powstrzymywana na każdy możliwy sposób.
Wy, którzy odczuwacie trudności z przyjęciem prawdy przekazywanej ostatecznemu prorokowi końca czasów, wysłuchajcie teraz Moich próśb.
Musicie Mnie prosić o dar Ducha Świętego zanim będziecie mogli otworzyć uszy na Mój głos. Na prawdę Mojego Świętego Słowa i na wskazówki, które dam wam wszystkim, abyście mogli otrzymać życie wieczne.
Moje słowa będą tak proste, że każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą mogli podążać za Moim świętym słowem. Ale musisz to wiedzieć. Choć będzie dużo miłości i światła promieniowało przez Moje słowo, będzie również atmosfera boskiego autorytetu, którego nie będzie można zignorować.
W ten sposób będziecie wiedzieli, że to przemawiam Ja, wasz Bóg, Przedwieczny Ojciec. Moja miłość ogarnie wasze dusze i podniesie wasze serca do zjednoczenia się z Moim.
Wszystkie przygotowania są ukończone. Po Wielkim Miłosierdziu Mojego umiłowanego Syna, czas zostanie zatrzymany, aby przygotować świat na Jego Powtórne Przyjście.
Tak, dzieci. Organizuję teraz uratowanie Moich dzieci od ciemności. Odzyskuję Moje stworzenie, Moje dzieci i zabieram was do waszego prawowitego domu, waszego dziedzictwa. Nowego Raju.
Bądźcie cierpliwe, dzieci. Tylko pamiętajcie, że was kocham. Zaufajcie Mi i Mojego Świętemu słowu przekazywanemu wam przez Mojego proroka końca czasów, Marię Bożego Miłosierdzia.
Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy
Stwórca wszystkich rzeczy


16th January 2012, 13:20 - God the Father: Final messenger to herald the Second Coming

My daughter, when I send prophets into the world, they will usually be those whom you least expect.
Never will you find them in the highest echelons of My Church. Nor will they be the most outwardly holy souls.
In many cases, they will not be worthy of this special Gift. Yet, I chose imperfect souls from unusual, but simple, walks of life, so that I can mould them into the creatures I so desire.
My prophets for the end times are no different. They will not be accepted easily. As in the beginning, when I first sent My prophets to prepare mankind for the arrival of My beloved Son, Jesus Christ, the Messiah, they found it difficult for their voices to be heard.
The voices of My genuine end time messengers will not be listened to at the start of their mission. Yet, in time, they will be recognised, for it will be My Voice that will become easily identifiable. You, My daughter, are the final messenger sent to herald the arrival of My beloved Son, Jesus Christ, for His much anticipated Second Coming.
This is frightening for you and, at times, very difficult to digest. Yet it is the Truth.
This Work, when you will be given Divine Messages to prepare the remnants of My Church on Earth for The Second Coming, will be difficult.
While I have selected many chosen souls up to now and will continue to communicate with them for the good of all mankind, their lot will be easier.
Your lot will be difficult in the extreme and you will be persecuted because of it. I bless you with every Grace from My Heavenly Kingdom.
You will move forward, as the chosen instrument, to impart My Most Holy Word to the world. This Work will be protected at all times.
Yes, you will be attacked, almost daily, but know this. If this Work were not so important, do you think that it could escape the notice of Satan and his dominion of fallen angels?
They, My daughter, have infiltrated the Earth and have crawled, in many cases, unsuspectingly, into the hearts and souls of many of My children.
The Holy Path of your work, you the final messenger, sent to Earth to help save humanity from the final grip of Satan, has been foretold in the Scriptures.
The world has been awaiting these instructions, by My Holy Command.
Many false prophets will try to block this, My Holy Word, through the spread of lies and confusion. These Messages will be questioned and examined by My Church, for errors. Yet they impart only the Truth. Much of the Truth, ignored by My churches down through the centuries, will emerge again.
More revelations as to the Truth of your Eternal Life, children, will be revealed to you.
This Work will cause outrage, My daughter. You will be spat upon, ridiculed, looked down upon and blocked in every way imaginable.
To those who find difficulty with the Truth given to you, the final end time prophet, hear now My pleas.
You must ask Me for the Gift of the Holy Spirit, before you can open your ears to hear My Voice, to the Truth of My Holy Word and to the instructions that I will give you all, so that you can have Eternal Life.
My Words will be made simple so that every man, woman and child can follow My Holy Word. But, you must know this. While there will be much Love and Light shining through My Word, there will also be an Air of Divine Authority, which you will find impossible to ignore.
That is how you will know that it is I, your God, your Eternal Father, who speaks. My Love will invade your souls and lift your hearts in union with Mine.
All preparations are in place. After My beloved Son's Great Mercy, the time will be set aside to prepare the world for His Second Coming.
Yes, children, I Am now arranging to save My children from the darkness. I Am reclaiming My Creation, My children, and I Am taking you to your rightful home, your inheritance, The New Paradise.
Be patient, children. Just remember I love you. Trust in Me and in My Holy Word given to you through My end time prophet, Maria Divine Mercy.
Your Eternal Father God of the Most High Creator of all things