Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.01.2012, 20:15 - Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta podczas przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia

Moja szczerze umiłowana córko, nie przejmuj się ludzką opinią.
Poglądy ludzkości są niczym w porównaniu z Moimi Świętymi słowami, jakie ci przekazuję.
Moje słowo ma pierwszeństwo. Żadne inne poglądy przeciwko Mojemu Słowu nie powinny cię obchodzić.
Czas, Moja córko, na zbawienie ludzkości jest teraz dla Mnie bardzo krótki.
Moja córko, tak wiele będę teraz oczekiwał od ciebie i tak szybko, że nie będziesz w stanie złapać oddechu.
Udzielam ci teraz wielu objawień, aby Moje dzieci wiedziały, jak prawidłowo mają się przygotować.
Nie możesz sobie pozwolić na rozproszenia, takie jak opinie ludzi i poglądy niepotrzebnie zabierające twój czas, gdyż to odciągnie cię od pracy, która jest naprawdę ważna.
Pozwól Mi w tym czasie wypełnić cię miłością i pocieszeniem, Moja córko.
Ostrzeżenie jest bardzo blisko. Gdy tylko Moje promienie miłosierdzia ogarną cały świat, każdy, kto we Mnie wierzy, będzie pokutował.
Ci, którzy potępiają Moje orędzia przekazywane tobie, a którzy Mnie kochają, powrócą do Mojego Najświętszego Serca z miłością i radością w swoich duszach.
Wiele takich wydarzeń będzie miało miejsce jeszcze przed Ostrzeżeniem.
Antychryst i jego grupa, choć osłabiona w wyniku światowej spowiedzi, zacznie planować zagarnięcie Mojego Świętego Kościoła od wewnątrz.
Moja armia zajmie pozycje i będzie walczyć, aby ratować Święty Kościół katolicki od ruiny. Fałszywy prorok i jego zwolennicy nie wygrają, Moja córko, ale jak Ja bardzo opłakuję te Moje wyświęcone sługi, którzy odpadną po drodze.
Tak bardzo zostaną zwiedzeni, że będą myśleć, że są po stronie prawowiernego Kościoła katolickiego.
W rzeczywistości będą po stronie fałszywego proroka, który z dumą i pogardą w swoim sercu będzie rządził Moją Stolicą Apostolską.
Ty, Moja córko, musisz prosić Moje dzieci o wielką modlitwę, aby złagodzić tę obrzydliwość.
Potrzebuję modlitwy do uratowania dusz Moich biednych, zwiedzionych księży, biskupów i kardynałów, ślepych na prawdę.
Święta siedziba Piotra zostanie zbezczeszczona przez upadłych aniołów szatana w przymierzu z antychrystem i jego różnymi organizacjami.
Wszyscy są jednym, Moja córko, narybkiem szatana.
Wiem, że to jest przerażające, ale to nie potrwa długo. Modlitwa, dużo modlitwy złagodzi te wydarzenia i pomoże ich uniknąć.
Przygotujcie teraz swoje dusze, dzieci, jeśli jesteście katolikami, idźcie jak najszybciej do spowiedzi. Jeśli nie, wzywam was wszystkich do poszukiwania odkupienia za wasze grzechy w czystości serca.
Zmniejszy to wasze cierpienie pokuty podczas Ostrzeżenia. Następnie musicie modlić się o pokój na ziemi.
Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście rozpoczną się natychmiast po Ostrzeżeniu.
Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta, a tajemnice objawione przez ciebie, Moja córko, zostaną ukazane całemu światu.
Moja Księga Prawdy zostanie dana światu, aby wasze dusze zostały oczyszczone w jedności ze Mną.
Dopiero wtedy będziecie gotowi do pójścia ze Mną do Ery Bożej Woli Mojego Ojca, Ery Pokoju, Mojego nowego Raju na ziemi.
Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel ludzkości


20th January 2012, 20:15 - The Sealed Book of Truth will be opened in preparation for My Second Coming

My dearly beloved daughter, it is not necessary to worry about human opinion.
The views of mankind are nothing, when compared to My Holy Words, given to you. My Word comes first. No other views against My Word should concern you.
Time, My daughter, is very short now for Me to save humanity.
My daughter, so much will now be expected of you, so quickly, that you will not be able to draw your breath.
There are many revelations now being imparted to you, so that My children know how to prepare themselves properly.
Should you allow distractions, such as people's opinions or views, to take up your time, unnecessarily, then this will take you away from the Work, which is truly important.
Allow Me to fill you with love and comfort at this time, My daughter.
The Warning is very close. As soon as My Rays of Mercy envelop the whole world, anyone who believes in Me, will repent.
Those who denounce My Messages, given to you, and who love Me, will turn back to My Sacred Heart, with love and joy in their souls.
No sooner will The Warning have taken place, than a number of events will occur.
The antichrist and his group, although weakened as a result of the Global Confession, will begin to plan his seizure of My Holy Church from within.
My Army will take position, and begin to fight, to save the Holy Catholic Church, from ruination. They, the false prophet and his followers, will not win, My daughter, but how I cry for those sacred servants of Mine who will fall by the wayside.
So deluded will they be, that they will think they are following the orthodox Catholic Church.
In fact, they will be siding with the false prophet, who will rule over My Holy See, with pride and contempt in his heart. You, My daughter, must ask My children to pray hard, in order to mitigate this abomination.
I need prayer to save the souls of My poor, misguided priests, bishops and cardinals, blind to the Truth.
The Holy Seat of Peter will be desecrated by Satan's fallen angels, in league with the antichrist and his various organisations.
All are one, My daughter, spawned from Satan.
I know that this is frightening, but it will not last long. Prayer, and much of it, will ease and help avert these events.
Prepare your souls now, children, by going to Confession, if you are Catholic, as soon as you can. Otherwise I urge all of you to seek redemption for your sins with a purity of heart.
This will ease your suffering of penance at The Warning. Afterwards, you must pray for peace on Earth.
Preparations for My Second Coming will commence immediately after The Warning takes place.
The sealed Book of Truth will be opened and the secrets revealed through you, My daughter, for the whole world to see.
My Book of Truth will be given to the world, so that your souls are purified, in union with Me.
Only then, will you be ready to come with Me, into the Era of My Father's Divine Will, the Era of Peace, My New Paradise on Earth.
Your beloved Jesus Saviour of Mankind