Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


26.01.2012, 21:40 - Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o nikczemnej sekcie szatana wchodzącej do Watykanu

Moja szczerze umiłowana córko, czas na pełną prawdę o tajemnicach Bożego Królestwa, która ma się objawić światu.
Prawda została na jakiś czas ukryta. Uznanie Mojej boskiej interwencji na świecie poprzez cuda, objawienia i boskie porozumiewanie się z wybranymi duszami przez wiele lat jest spychane na bok przez Mój Kościół.
Dlaczego Mój Kościół odczuwał potrzebę tłumienia prawdy, kiedy była potrzebna, aby wzmocnić wiarę Moich dzieci na całym świecie jest znany tylko im.
Każdy Mój prawdziwy widzący i Moja Matka Najświętsza byli na początku ignorowani i traktowani przez Mój Kościół z pogardą.
Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została przekazana światu, ponieważ ujawniała prawdę o nikczemnej sekcie szatana wchodzącej do Watykanu.
Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona, aby chronić nikczemną sektę, która weszła do Watykanu w wielkiej liczbie od czasu pojawienia się Mojej Matki w świętym sanktuarium w Fatimie.
Moja córka, Łucja, została uciszona przez siły, które sprawują władzę nad częścią Watykanu, nad którą Moi biedni ukochani Papieże mają niewielką władzę.
Spójrzcie, oni nie tylko przeinaczyli prawdę Mojego nauczania, ale również wprowadzili nowe metody katolickiego kultu, które obrażają Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem i jako taki jest głównym celem szatana i jego nikczemnej sekty.
Prawda pochodzi ode Mnie.
Prawda jest kłopotliwa dla Ludzkości, ponieważ może się wiązać z osobistymi ofiarami.
Prawda wywołuje oburzenie w niektórych instancjach, a w wielu przypadkach jest traktowana jako herezja.
Jednak tylko prawda może was uwolnić od kłamstw. Kłamstw, które pochodzą od szatana, a które stanowią ciężkie obciążenie dla waszych dusz.
Nadszedł czas, aby ta prawda została ujawniona światu, który jest przepełniony kłamstwami.
Tak wiele kłamstw, Moja córko, zostało przedstawionych Moim dzieciom przez fałszywe religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych przywódców politycznych i organizacje, a także przez fałszywe media.
Tak wiele prawdy ukryto. Ale gdyby prawda na temat tego, co dziś dzieje się w świecie została ujawniona, bardzo niewiele osób by ją zaakceptowało.
To samo odnosi się do Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez Mojego Przedwiecznego Ojca i dane Jego prorokowi Mojżeszowi.
Prawda nigdy się nie zmienia, nie ważne jak bardzo Ludzkość próbuje ją zmienić.
Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet w Kościołach chrześcijańskich.
Nie zabijaj oznacza, że nie możesz zabić drugiego człowieka. Nie odnosi się do samoobrony, ale do każdej innej sytuacji.
Żaden człowiek nie może usprawiedliwić morderstwa - aborcji, egzekucji czy eutanazji. Nikt.
To jest grzech śmiertelny, a karą jest życie wieczne w piekle.
Czy Moje dzieci to akceptują, Moja córko? Nie, nawet wprowadzają prawa, które sprawiają, że nie tylko jest to dopuszczalne, ale usprawiedliwione w oczach Boga. Ale tak nie jest.
Każde z Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca jest codziennie łamane.
Jednak, Mój Kościół nigdy nie naucza o powadze grzechu. Nigdy nie mówi ludziom, że pójdą do piekła, gdy popełnią grzech śmiertelny, jeśli nie okażą skruchy.
Moje serce jest głęboko zranione.
Moje Kościoły na całym świecie, nie głoszą prawdy.
Wielu Moich Wyświęconych Sług nie wierzy już w stan piekła czy czyśćca.
Nie akceptują Przykazań Mojego Ojca. Usprawiedliwiają każdy grzech.
Mówią o miłosierdziu Mojego Ojca, ale nie wyjaśniają konsekwencji umierania w stanie grzechu śmiertelnego. Przez zaniechanie wykonywania swoich obowiązków do których zostali wyznaczeni, bardzo Mnie obrażają.
Są oni, w wielu przypadkach, odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.
Obudźcie się na prawdę, wy wszyscy, którzy wyznajecie, że wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy i wiedzcie o tym:
Jest tylko jedna prawda.
Nie może być więcej niż jedna prawda.
Wszystko inne poza prawdą jest kłamstwem i nie pochodzi od Mojego Ojca Niebieskiego, Boga Wszechmogącego, Stwórcy wszystkich rzeczy.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Uwaga: należy zwrócić uwagę, że w poprzednim orędziu Jezus powiedział Marii, że nawet grzech morderstwa może zostać wybaczony człowiekowi, który naprawdę żałuje.


26th January 2012, 21:40 - The final secret of Fatima reveals the truth of satan's evil sect entering the Vatican

My dearly beloved daughter, it is time for the full Truth of the mysteries of the Divine Realm to be revealed to the world.
The Truth has been hidden for some time. Acknowledgement of My divine intervention in the world, through the miracles, apparitions and divine communications to chosen souls, has been pushed to one side by My Church for many years.
Why My Church felt the need to dampen the Truth when it was needed to strengthen the faith of My children everywhere, is known only to them.
Every true visionary of Mine and My Blessed Mother was ignored in the beginning and treated with contempt by My Church.
My daughter even the final secret of Fatima was not given to the world, because it revealed the Truth of satan's evil sect entering the Vatican.
The last part of secret has not been revealed in order to protect the wicked sect who entered the Vatican in great numbers since My Mother's appearance at the holy shrine of Fatima.
My daughter Lucia was silenced by the powers which control part of the Vatican, over which My poor beloved popes have little control.
Watch how they have, not only twisted the Truth of My Teachings, but introduced new methods of Catholic worship which insult Me and My Eternal Father.
The Catholic Church is the One True Church and as such is a primary target of Satan and his wicked sect.
The Truth comes from Me.
The Truth makes mankind uncomfortable, because it can involve personal sacrifice. The Truth causes outrage in some instances and in many cases is treated as heresy.
Yet, only the Truth can set you free from lies -the lies, which come from Satan and which create a heavy burden on your soul. The time has come for the Truth to be unveiled in a world, which is full of lies.
So many lies, My daughter, have been presented to My children by false religions, false gods, false church leaders, false political leaders and organisations, as well as a false media.
So much of the Truth is hidden. Yet, if the Truth of what is happening in the world were revealed today, very few people would accept it.
The same applies to My Father's Ten Commandments. These are the Rules laid down by My Eternal Father and given to His prophet Moses.
The Truth never changes, no matter how much mankind tries to change it.
My Father's Commandments are no longer accepted, even amongst christian churches.
Thou shalt not kill means you cannot kill another human being. It does not refer to self defence, but in every other circumstance.
No man can justify murder, abortion, execution or euthanasia. No one.
This is a mortal sin and the punishment is an eternal life in Hell.
Do My children accept this, My daughter? No, they even pass laws which make it not only acceptable but excusable in the Eyes of God. But it is not.
Every one of My Father's Ten Commandments are broken, every day.
Yet My Church never preaches about the seriousness of sin. They never tell people that they will go to Hell, should they commit a mortal sin, if they do not show remorse.
My Heart is deeply wounded.
They, My churches, all over the world do not preach the Truth.
Many of My sacred servants no longer believe in the state of Hell or Purgatory. They do not accept My Father's Commandments. They excuse every sin.
They talk about My Father's Mercy, but fail to explain the consequences of dying in a state of mortal sin. By not carrying out their duties, for which they have been assigned, they offend Me greatly.
They are, in many cases, responsible for the loss of so many souls.
Wake up to the Truth, all of you who profess to be a believers in God the Almighty Father, Creator of all things and know this. There is only one Truth.
There cannot be more than one Truth.
Anything other than the Truth is a lie and does not come from My Heavenly Father, God the Almighty Creator of all things. Your beloved Saviour
Jesus Christ
Note: It should be pointed out that in a previous Message, Jesus told Maria that even the sin of murder can be forgiven in a person who truly repents.