Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


30.01.2012, 13:00 - Maryja Panna wzywa do dnia modlitwy i postu, aby przygotować się do Ostrzeżenia

To Orędzie zostało otrzymane przez Marię od Bożego Miłosierdzia po dwóch oddzielnych objawieniach Maryi Panny - jedno miało miejsce o północy 29 stycznia, a drugie o 13:00 w poniedziałek, 30 stycznia 2012, w którym Dziewicza Matka objawiła się na wskroś przepełniona smutkiem.
Moje dziecko, gdy mój Syn przychodzi teraz, aby pokryć cały świat swymi promieniami Miłosierdzia, to z ciężkim sercem, muszę ci powiedzieć, że wiele osób umrze podczas Ostrzeżenia.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.
Ty, moje dziecko, musisz prosić wszystkich wyznawców tych boskich orędzi, aby jutrzejszy dzień, wtorek 31 stycznia 2012 uczynili szczególnym dniem modlitwy.
W tym dniu musicie odmawiać Najświętszy Różaniec oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Tam, gdzie to możliwe każdy musi spróbować pościć w tym dniu. W ten sposób więcej dusz, zwłaszcza tych w grzechu śmiertelnym, w momencie śmierci może zostać uratowanych dzięki łasce mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Ronię łzy smutku za tych biednych ludzi, którzy nie mają pojęcia, jak wiele bólu i cierpienia ich grzechy sprawiają mojemu Synowi.
Radość z daru, jaki mój Syn przynosi teraz światu jest zabarwiona smutkiem z powodu tych, którzy nie mogą zostać zbawieni z ich własnego wyboru.
Kłamstwa, które ciemne dusze będą rozpowszechniać po całym świecie po Ostrzeżeniu, muszą zostać zatrzymane przez modlitwę.
Módlcie się, aby nikt nie odrzucił Bożego Miłosierdzia mojego Syna w czasie lub po Ostrzeżeniu. Ponieważ każda dusza, zatracona w tych kłamstwach, zostanie przejęta przez złego ducha.
Wszędzie rozpowszechniajcie nawrócenie, dzieci. Uznajcie, że jestem Współodkupicielką i Pośredniczką ściśle współpracującą z moim ukochanym Synem, Jezusem Chrystusem, aby uratować wszystkie dusze od wiecznej zatraty.
Moja miłość do was, dzieci, jest bardzo silna. Błagam o miłosierdzie dla każdej duszy w każdej sekundzie dnia, błagając Mojego Ojca o łaskawość.
Ale dzieci, musicie dopomóc wprowadzić wszystkie dzieci Boże przez bramy Nowego Raju łącząc się ze mną w modlitwie i ofierze.
Wasza Niebiańska Matka
Matka Zbawienia


30th January 2012, 13:00 - Virgin Mary Calls for day of prayer and fasting to prepare for The Warning

This Message was received by Maria Divine Mercy after two separate apparitions of the Virgin Mary - one which took place at midnight January 29 and the second at 13.00 hours on Monday January 30 2012 during which the Virgin Mother appeared very sorrowoful throughout.
My child while my Son comes now to cover the whole world with His rays of Mercy it is with a heavy heart that I must tell you that many people will die during The Warning.
Pray, pray, pray for their souls.
You, my child must ask all of the followers of these divine messages to allocate tomorrow Tuesday 31 January 2012 as a special day of prayer.
On this day you must recite the Most Holy Rosary and the Divine Mercy prayer.
Where possible everyone must try and fast during this day. In this way more souls, especially those in mortal sin, at the time of death can be saved by the mercy of my beloved Son Jesus Christ.
I cry tears of sorrow for those poor people who have no idea how much pain and anguish their sins cause my Son.
The joy of the gift that my Son now brings the world is tinged with sadness for those who cannot be saved by their own choice.
The lies which will spring and spread all over the world by dark souls after The Warning takes place must be stopped through your prayers.
Pray that no one will deny my Son's Divine Mercy during or after The Warning. For every soul lost to such lies is a soul that will be seized by the evil one.
Spread conversion everywhere children. Accept that I am the Co-Redemptrix and Mediatrix working closely with my beloved Son Jesus Christ to save all souls from eternal ruination.
My love for you children is very strong. I plead for mercy for each soul every second of the day by begging My Father for clemency.
But children you must help by joining with me in prayer and sacrifice to help all of God's children enter the gates of the New Paradise.
Your Heavenly Mother Mother of Salvation