Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


01.02.2012, 20:15 - Maryja Panna: Nikt nie powstrzyma objawienia światu Księgi Prawdy

Moje dziecko, gdy pracujesz dla mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, w każdej chwili musisz okazywać posłuszeństwo.
Nigdy wątp w Jego Święte Słowo, gdyż On mówi samą Prawdę.
Tak wiele moich dzieci podważa każde słowo, jakie od początku On wypowiedział. Na każdego, kto okazuje posłuszeństwo Jego Świętemu Słowu, zawartemu w Księdze mojego Ojca, zawsze przypada taki, który interpretuje Jego słowo w odmienny sposób.
Musisz zrobić wszystko o co jesteś proszona pracując pod kierunkiem mojego Syna. Nigdy nie ulegaj tym, którzy oczekują, że Jego słowa zostaną dostosowane do ich interpretacji.
Spiesz teraz moje dziecko nieść orędzia przekazywane światu przez mojego Syna, aby zbawić grzeszników, którzy są zagubieni. Mój Syn ma jeden cel, a jest nim ratowanie dusz.
Nie lękaj się, moje dziecko, ponieważ nic, co mówi mój Syn, nie jest sprzeczne z nauką Jego najświętszego Kościoła na ziemi.
Jego dary dla moich dzieci są bardzo wyjątkowe i są dane w tych czasach ostatecznych dla wszystkich dusz.
Tak hojny i miłosierny jest mój Syn, że pragnie wylać na grzeszników szczególe łaski, aby zapewnić im zbawienie.
Każdy, kto próbuje powstrzymać mojego Syna w Jego misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie zatrzymany Ręką mojego Ojca Przedwiecznego.
To dzieło ujawnienia Księgi Prawdy, gdy pieczęcie zostały złamane, to jedna z najważniejszych misji na Ziemi dla mojego Ojca.
Światu obiecano w tym czasie prawdę.
Wszystkim duszom, wierzących i niewierzących musi być powiedziana prawda, ale ponieważ są one tak daleko od Kościoła, musi być im ona podana w ten sposób.
Wszyscy aniołowie zostali wysłani na ziemię, aby chronić ludzkość przed oszustem i kłamstwami, które rozprzestrzenia on o prawdzie zbawienia wiecznego.
Ludzkość może nie zechcieć usłyszeć prawdy i wiele przeszkód zostanie postawionych przed tobą, moje dziecko, ale będzie to nieskuteczne.
Nikt nie przeszkodzi w objawieniu światu Księgi Prawdy ponieważ, gdy będą tego próbowali, moc mojego Ojca zostanie uwolniona jak płomienie ognia wylewające się z Niebios.
Moje dziecko, nigdy nie wątp w te orędzia tak jak są one tobie przekazywane.
Nigdy nie zmieniaj ani jednego słowa, aby dostosować się do tych, którzy próbują namówić cię do poprawiania słowa Bożego.
Może być tylko jeden mistrz, a jest nim Bóg, w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Idź teraz już upewniona, bo tego potrzebowałaś.
Zapamiętaj, że te orędzia od mojego Syna są dla wszystkich dzieci Bożych, a nie tylko dla Kościoła katolickiego czy dla Jego narodu wybranego, Żydów. One są dla wszystkich.
Mój Ojciec jednakowo kocha każdą duszę. Żadna dusza nie jest uważana za ważniejszą niż pozostałe.
Wasza Niebiańska Matka
Matka Zbawienia


1st February 2012, 20:15 - Virgin Mary: No one will prevent the Book of Truth being revealed to the world

My child when you work for my beloved Son, Jesus Christ, you must show obedience at all times. Never question His Holy Word because he speaks the truth and only the truth.
So many of my children question every word He says since the beginning. For every one who obeys His Holy Word, as contained in my Father's Book, there is always another who interprets His word in a different way.
You must do everything that is asked of you under the direction of my Son. Never succumb to those who demand that His words be adapted to their interpretation.
Move now my child with speed to carry the messages given to the world by my Son to save sinners who are lost.
My Son has one intention and that is to save souls.
Have no fear my child because everything my Son tells you does not contradict the teachings of His most holy church on earth. His gifts to my children are very special and are being given in these, the end times, for all souls.
So generous and merciful is my Son that He wants to shower sinners with special graces to ensure their salvation.
Anyone who tries to stop my Son in His mission, to prepare the world for His Second Coming, will be stopped by the hand of my Eternal Father.
This work, to unveil the Book of Truth as the seals are broken, is one of the most important missions on earth for my Father. The world has been promised the truth at this time.
All souls, believers and non-believers must be told the truth because they are so far removed from the Church that it must be given to them in this way.
All the angels have been sent to earth to protect humanity against the deceiver and the lies he spreads about the truth of eternal salvation.
Mankind may not want to hear the truth and many obstacles will be placed before you, my child, but it will be useless.
No one will prevent the Book of Truth being revealed to the world for should they attempt to do this the power of my Father will be unleashed like flames of fire poured from the Heavens.
My child never doubt these messages as they are being given to you.
Never change one word to suit those who try to make you amend the word of God.
There can be only one master and that is God in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Go now with the assurances you need.
Remember these messages from my Son are for all God's children and are not just for his Catholic Church or for his chosen people the Jews. They are for everyone.
Each soul is loved by my Father equally. No soul is deemed more important than the other. Your Heavenly Mother
Mother of Salvation