Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.02.2012, 10:09 - Maryja Panna: Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów nienawiści. One są tym samym.

Moje dziecko, zło szybko rozprzestrzenia się w pewnych kręgach świata.
Gdy nienawiść w duszach przygotowuje wojny, to w tym samym czasie, w różnych częściach świata, Duch Święty wylewa się na dusze innych ludzi.
Walka dusz się rozpoczęła. Dobro przeciw złu.
Moje dziecko, nigdy nie zakładaj, że te zatwardziałe dusze są pozbawione wiary lub że ich wiara jest letnia.
Wiele miłosiernych, wierzących w mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie teraz zmienionych przez pokusy.
Ich umysły zostaną wypełnione wątpliwościami, które uczynią ich ślepymi na słowo mojego ukochanego Syna, gdy przez ciebie, moje dziecko, będzie przemawiał do świata.
Kiedy ich nienawiść do Jego Świętego Słowa się rozpęta, będzie tak potężna, jak nienawiść morderców okazywana ich ofiarom.
Nienawiść pochodzi od oszusta.
Kłamstwa są rozpowszechniane przez złego ducha, który wykorzystuje słabe dusze do podważania prawdy.
Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów nienawiści. One są tym samym.
Duma tych wiernych dusz zostanie teraz wstrząśnięta, bowiem jest dokonywana ostateczna próba przez złego ducha, aby zapobiec rozpowszechnianiu tych najpilniejszych orędzi dla świata.
Mój Syn potrzebuje wsparcia Swoich ukochanych wyznawców, tworząc Swoją armię na ziemi. Armia ta będzie się składać z Jego wiernych wyznawców.
Zapewniam was, że będzie to ta grupa, których serca najpierw zostaną utwardzone.
Nie można utwardzić duszy, która już jest w ciemności, a więc będą to dusze, które są w świetle, ale które zostaną skuszone przez oszusta.
Wtedy będą one rozpowszechniać kłamstwa, aby ranić mojego Syna i opóźniać tę pracę.
Nie będą rozumieli co się z nimi dzieje, ponieważ myślą, że ich obowiązkiem będzie bronić prawdziwego słowa mojego Syna.
Poprzez poszukiwanie błędów w tych orędziach, które ci daję, moje dziecko, mój Syn będzie dręczony.
Fundament Jego Kościoła wkrótce odwróci się od Niego. Wyprą się Go, a wtedy ponownie ukrzyżują.
Duma nie pozwala im otworzyć oczu, gdy stoi On teraz przed nimi z kochającymi i otwartymi ramionami.
Moje dziecko, wzywam wszystkie dzieci Boga, aby się zjednoczyły i walczyły o zbawienie wszystkich dusz.
Moje dziecko, tak wielu teraz nie słucha tych orędzi, ale po ostrzeżeniu zaczną.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dusze, które wyrządzają krzywdy, rzucają oszczerstwa i rozpowszechniają o was nieprawdę.
Daję wam teraz Modlitwę Krucjaty (25), by prosić o ochronę dla wszystkich moich wizjonerów i tych, którzy zostali w tych czasach wybrani przez Boga Ojca, do rozpowszechniania Jego najświętszego Słowa na ziemi.
O Boże Najwyższy,
błagam Cię o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Twoim świętym posłańcom na świecie.
Modlę się, żebyś chronił ich przed nienawiścią innych.
Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie.
Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, ubliżaniem, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami.
Chroń ich rodziny i osłaniaj ich zawsze Duchem Świętym,
aby orędzia, które przekazują światu, były przyjmowane ze skruszonym i pokornym sercem.
Amen.
Moje dziecko, pycha jest cechą, która najbardziej nie podoba się mojemu Ojcu. Jest ona dla Niego tym bardziej bolesna, gdy grzech pychy wdziera się do dusz pobożnych i świętych, kiedy odmawiają przyjęcia prawdy Jego Świętego Słowa przekazywanego światu przez Jego posłańców.
Muszą prosić o dar prawdziwego rozeznania, który będzie dany jedynie przez moc Ducha Świętego duszom pokornym z sercem czystym, wolnym od dumy i wyniosłości.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


4th February 2012, 10:09 - Virgin Mary: Hatred is hatred. There are no two types. They are the same.

My child evil is spreading in certain quarters of the world rapidly.
While wars are being orchestrated with hatred in souls, the Holy Spirit, at the same time, floods the souls of others in different parts of the world.
The Battle of souls has begun. Good against evil.
My child never assume that those hardened of souls are those with no belief or with lukewarm faith. Many compassionate believers in my Son, Jesus Christ, will now be turned by temptation.
Their minds will be filled with doubts that will make them blind to the word of my beloved Son as He speaks to the world through you my child.
Their hatred, as they turn on His Holy Word will be just as powerful as the hatred shown by murderers towards their victims. Hatred comes from the deceiver.
Lies are spread by the evil one, who uses weak souls to undermine the truth. Hatred is hatred. There are no two types. They are the same.
The pride of those loyal souls will now be stirred as a final attempt is made by the evil one to prevent these, most urgent messages for the world, from being spread.
My Son needs the support of His beloved followers to form His army on earth. This army will stem from His loyal followers. Be assured that it will be this group whose hearts will be hardened first.
You cannot harden a soul that is already in the dark. And so it will be the souls who are in the light who will be tempted by the deceiver.
They will then spread lies to hurt My Son and delay this work.
They will not understand that this is happening to them because they think it will be their duty to defend the true word of my Son. By finding fault with these message he gives to you, my child, My Son will be tormented.
The very foundation of His Church will turn their backs on Him shortly. They will deny Him and then they will crucify Him again.
Pride prevents them from opening their eyes when He stands before them now with loving and open arms.
My child I urge that all of God's children unite as one and fight for the salvation of all souls.
So many are not listening, my child, to these messages now but after the warning takes place they will. Pray, pray, pray for those souls who inflict hurt, slander and spread untruths about you.
I will now give you a Crusade Prayer (25) to ask for protection for all my visionaries and those chosen by God the Father to spread His most holy word on earth in these times.
O God of the Most High
I plead with you to offer protection to all your holy messengers in the world I pray that they are protected from the hatred of others
I ask that your most Holy Word is spread quickly all over the world
Protect your messengers from slander, abuse, lies and every kind of danger Protect their families and cover them with the Holy Spirit at all times
So that the messages they give to the world are heeded with contrite and humble hearts Amen.
My child, pride is a trait which is most displeasing in the eyes of My Father. It is more painful for Him when the sins of pride invades the souls of devout and holy souls when they refuse to accept the truth of His Holy Word given to the world today through His messengers.
They must ask for the gift of true discernment which will only be granted by the power of the Holy Spirit to humble souls with a
pure heart empty of pride and arrogance.
Your beloved Mother Mother of Salvation