Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.02.2012, 15:00 - Bóg Ojciec: Świat odbędzie karę - Moja interwencja jest konieczna

Moja córko, świat wkrótce odbędzie karę w wyniku straszliwego grzechu, który jest popełniany przez ludzkość.
Chociaż wiele z tej kary zostało zażegnane, ale Moja ręka opadnie teraz za niegodziwości, które są popełnione w każdym zakątku.
Tak wielka nienawiść do Mnie, Boga Ojca, musi zostać zatrzymana, bo inaczej Moje dzieci doświadczą jeszcze większej grozy.
Przygotowuję teraz świat na niezbędne zmiany, aby oczyścić ziemię według Mojego planu ratowania ludzkości.
Tyle dusz jest dręczonych grzechem.
Jestem Bogiem wszelkiego Stworzenia i nie będę bezczynnie patrzył jak Moje dzieci niszczą się nawzajem.
Moja córko, istnieje nikczemny plan zniszczenia większości ludzkości przez wojnę.
Te wojny nie są przypadkowe.
Widzicie jak wiele z nich wszędzie ma miejsce, w tylu krajach?
To z ręki antychrysta, który cierpliwie czeka na swoją chwilę chwały na ziemi.
Gdy narody padną na kolana on będzie maszerował i utworzy fałszywy pokój na swój, przebiegły sposób. To będzie maska oszustwa.
Moja kara zostanie zesłana na te narody, które biorą udział w tym wielkim oszustwie panowania nad światem poprzez zawładnięcie narodami.
Bądź silna, Moja córko w tym okresie, kiedy Ziemia będzie się trząść, lecz to nie będzie długo trwało. Koniecznie trzeba obudzić Moje dzieci.
Moje dzieci zostały ostrzeżone, ale Mój głos jest znienawidzony.
Moje biedne dzieci, które dobrze przeżywają swoje życie, a które z przerażeniem patrzą na zło w ich świecie muszą zrozumieć, że Moja interwencja jest konieczna.
Jeśli nie powstrzymam tego, co dzieje się, wtedy znaczna część ludzkości zostanie zniszczona.
Módlcie się, aby Moje dzieci modliły się o pokój w swoich krajach.
Nigdy nie bójcie się głosić Mojego słowa, nawet jeśli jesteście prześladowani. Wystarczy tylko jedna dusza, która głośno wyznaje swoją wiarę, aby nastąpiły setki nawróceń.
Idźcie w pokoju. Nadszedł czas na Mnie, Boga Ojca, abym zatwierdził złamanie pieczęci. Dopiero wtedy ludzkość zaakceptuje fakt, że jest bezsilna.
Oni nie będą panować nad światem, ponieważ tak być nie może.
Tylko Stwórca całej Ludzkości ma władzę nad szatanem i teraz zostaną zesłane kary na tych o zimnych sercach i z ciemnymi duszami, którzy zobowiązali się być mu wierni.
Rozpoczną się teraz końcowe etapy oczyszczenia.
Bóg Ojciec


4th February 2012, 15:00 - God the Father: World to undergo a Chastisement - My intervention is necessary

My daughter the world is about to undergo a chastisement as a result of the terrible sin being waged by mankind.
While much of this chastistement has been averted, My hand will fall now on the wickedness which is being perpetrated in every corner.
So much hatred for Me, God the Father, must be stopped or My children will suffer an even greater horror.
I now prepare the world for the changes required to purify the earth so that it is according to My plan to save humanity. So many souls are tormented by sin.
I am the God of all Creation and I will not sit back and watch My children destroy each other.
My daughter there is a wicked plan to destroy much of humanity through war.
These wars are not accidental.
Have you seen how many are taking place, in so many nations, everywhere?
This is by the hand of the Anti-Christ who awaits his moment of glory on earth patiently.
He, when nations are on their knees, will march in and create a false peace of his own devious making. This will be a mask of deceit.
My punishment will be unleashed on those nations who partake in this great deception to control the world through the seizure of nations.
Be strong, My daughter for this period, when the earth will shake, will not last long. It is necessary in order to wake up My children.
They, My children, have been warned but My voice is detested.
My poor children who live good lives and who watch in dismay at the evil in their world must understand that My intervention is necessary.
If I do not stop what is happening then much of mankind will be destroyed.
Pray that My children will pray for peace in your countries.
Never be afraid to proclaim My word even if you are persecuted. For just one soul who professes their faith aloud is enough for hundreds of conversions.
Go in peace. The time has come for Me, God the Father, to sanction the breaking open of the seals. Only then will humanity accept that they are powerless.
They do not control the world for it cannot be so.
Only the Creator of all Mankind has the power over satan and now I will unlease a punishment on those cold hearts and dark souls who have pledged their allegiance to him.
The final stages of purification will now commence.
God the Father