Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.02.2012, 20:00 - Te tajemnice tak długo były ukryte w archiwach Bożego Królestwa.

Jestem waszym ukochanym Jezusem, Synem Boga Najwyższego, urodzonym z Niepokalanego Serca Maryi. Przybywam w imię Trójcy Świętej.
Te dni, Moja szczerze umiłowana córko, okażą się dla ciebie najtrudniejsze. Twoje cierpienie przynoszone Mi z radością i oddaniem w sercu, uratuje wiele dusz. Musisz być dzielna, kiedy to robisz i nie martw się o swoje zdrowie. Ponieważ to jest tylko kolejna próba, która nie będzie trwała zbyt długo, ale która bardzo się przyczyni do przyprowadzenia do Mnie zagubionych dusz.
Moja Księga Prawdy jest teraz przekazywana, aby wierzący dawali świadectwo o Moim głoszeniu tych tajemnic, które tak długo były ukryte w archiwach Bożego Królestwa.
Teraz, gdy prawda jest ujawniana, ludzkość musi zaakceptować, że to Moje Najświętsze Słowo zostanie przedstawione każdemu do przetrawienia.
To zapewni słodką ulgę dla waszych dusz, ale dla tych, którzy są odsunięci ode Mnie, będzie bardzo trudne do przyjęcia.
Gorycz prawdy jest trudna do przełknięcia, ale, jeśli zostanie przyjęta przyniesie ulgę tym, którzy akceptują, że to jestem rzeczywiście Ja, wasz drogi Jezus, który przychodzi do was, aby was w tych czasach objąć.
Ja, Baranek Boży, przychodzę teraz, aby doprowadzić was do waszego zbawienia.
Bez Mojej pomocy nie byłoby to możliwe.
Przynoszę wam teraz światło i musicie iść za Mną, a Ja zaprowadzę was do Nowego Raju.
Wzywam was wszystkich, abyście byli odważni, silni i nieustraszeni na strasznej pustyni na której się teraz znaleźliście.
To nie będzie łatwe, ale obiecuję wam, że siła, która wam dam uczyni tę wędrówkę mniej męczącą.
Przyjmijcie to, czego jesteście świadkami w świecie, gdyż oczyszczenie następuje z wielką intensywnością. W tym celu koniecznie:
Módlcie się, módlcie się, módlcie się o cierpliwość i wytrwałość, ponieważ musicie wznieść się ponad ciemność i pomóc Mi przyprowadzić całą ludzkość do światła.
Nigdy nie traćcie nadziei. Wystarczy pamiętać, że liczy się tylko zjednoczenie ludzkości.
Wasze modlitwy, cierpienia i miłość do Mnie pomoże zjednoczyć Moją Świętą i drogą rodzinę w Moim Nowym Raju na ziemi.
Cieszcie się, dzieci, gdyż to jest życie do którego jesteście przeznaczone, gdy jesteście posłuszne Mojej Świętej Woli.
Kocham was i błogosławię was drogie dzieci za waszą miłość i współczucie dla Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela.
Wasz Jezus


7th February 2012, 20:00 - The mysteries for so long hidden in the archives of the Divine Realm.

I am your beloved Jesus, Son of God the Most High, born of the Immaculate Heart of Mary. I come in the name of the Holy Trinity.
These are the days, my dearly beloved daughter, which you will find to be the most difficult. Your suffering, handed over to Me with joy and surrender in your heart will save many souls. You must be brave when you do this and not be worried about your health. For this is just another trial, which will not last too long, but which will go a long way in bringing Me lost souls.
My Book of Truth is being given so that believers will bear witness to My proclamation of the mysteries, for so long hidden, in the archives of the Divine Realm.
Now that the truth is being unravelled, mankind must accept that this, My Most Holy Word, will now be presented for everyone to digest.
This will provide sweet relief for your souls but which, for those who are removed from Me, will become very hard to accept.
The bitterness of the truth is hard to swallow but, if accepted, will bring comfort to those who will accept that it is, indeed, I your precious Jesus who comes to embrace you in these times.
I, the Lamb of God, come now to bring you towards your salvation. Without My help this would not be possible.
I bring you the light now and you must walk behind Me as I lead you to the New Paradise.
I call on all of you to be brave, strong and fearless in the awful wilderness you now find yourselves.
It will not be easy but I promise you that the strength that I will give you will make this journey less arduous.
Accept what you witness in the world as the purification continues with great intensity. For this is necessary.
Pray, pray, pray for patience and endurance because you must rise above the darkness and help Me to bring all of humanity into the light.
Never lose hope. Just remember that all that matters is the unification of mankind.
Your prayers, suffering and love for Me will help unite My Holy and precious family in My New Paradise on earth. Look forward children for this is the life for which you are destined when you obey My Holy Will.
I love you and bless you dear children for your love and compassion for Me, your beloved Saviour. Your Jesus