Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.02.2012, 15:00 - Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja, to wszystko jest grzechem śmiertelnym

Moja szczerze umiłowana córko, człowiek musi odwrócić się od grzechu i to szybko. Tak wiele grzechów dzisiaj nie jest już postrzeganych jako grzech.
Tyle krzywd wyrządza się Mojemu Ojcu bez poczucia winy.
Dzieci, musicie się zatrzymać. Niszczycie swoje życie. Szatan drwi ze Mnie, gdy chwali się tymi duszami, które Mi kradnie w każdej sekundzie.
Gdybyście zobaczyli te dusze, miliony dusz, spadających w ogień wieczności, umarlibyście w szoku.
Jak bardzo łamie Moje serce, gdy jestem świadkiem przerażenia tych dusz, które żyły w strasznym grzechu, gdy byli na ziemi, a które muszą cierpieć.
Grzechy, których byli winni nie zawsze uważacie za grzechy śmiertelne.
Mówię o cudzołóstwie tak łatwo akceptowanym w dzisiejszym świecie, uczestnictwie i oglądaniu pornografii, prostytucji i nadużyciach seksualnych.
Chodzi też o nienawiść wobec innych, jak i o tych, którzy sprawiają ból i cierpienie tym, którzy mieli mniej szczęścia niż oni sami.
Dotyczy to także grzechu bałwochwalstwa, gdy czcicie dobra materialne ponad wszystko, ale są one niczym innym, jak popiół.
Czyż nie rozumiecie, że z chwilą, gdy w ten sposób zgrzeszycie, to z każdym dniem oddalacie się od Mnie? Wówczas uwolnienie się spod władzy narzuconej wam przez króla ciemności staje się bardzo trudne.
Dzieci, obudźcie się. Uświadomcie sobie, że Piekło istnieje i bardzo bójcie się wejścia przez bramy wiecznego potępienia.
Mówię wam o tym, nie aby was straszyć, lecz abyście zrozumieli, że grzech śmiertelny was tam zaprowadzi, chyba, że teraz powrócicie do Mnie.
Modlitwa, wiele modlitw będzie potrzebnych, aby wrócić do Mnie, ale posłuchajcie tego. Tym z was, którzy są zrozpaczeni, zasmuceni i czują się bezradni z powodu otchłani grzechu w jakiej się znaleźli przebaczę, tylko o to poproście.
Musicie okazać prawdziwą skruchę i iść teraz do spowiedzi. Jeśli nie możecie iść do spowiedzi, odmówcie Moją Modlitwę Krucjaty o odpust zupełny dla rozgrzeszenia przez okres siedmiu kolejnych dni.
O Mój Jezu, jesteś światłem świata
Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze
Twoje miłosierdzie i miłość nie znają granic
Nie jesteśmy godni ofiary jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie
Udziel nam o Panie daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię
aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry
Na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię
Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdą.
Amen.
Nigdy nie porzucę grzeszników i żywię do nich specjalne uczucie.
Kocham ich bardzo szczególnie, ale nienawidzę ich grzechów.
Pomóżcie Mi uratować was, dzieci. Nie odkładajcie tego, aż będzie za późno.
Wasz Ukochany Jezus


9th February 2012, 15:00 - Fornication, pornography and prostitution all mortal sins

My dearly beloved daughter man must turn away from sin and soon. So many sins today are no longer seen as such. So many grievances against My Father are committed without any guilt.
Children you must stop. You are destroying your lives.Satan taunts Me as he boasts of those souls he steals from Me every single second.
If you saw the souls, millions of them, tumbling into the fires of eternity you would die of shock.
How it breaks My heart to witness the terror that these souls, who lived in terrible sin when they were on earth, have to suffer. The sins they were guilty of are not always those you presume to be mortal sin.
I talk about fornication so easily accepted in the world today, participating in and viewing pornography, prostitution and sexual abuse.
I refer to hatred for others as well as those who cause pain and misery to those less fortunate than themselves.
So, too, is the sin of idolatry where you worship material goods above everything else yet they are nothing but ashes.
Do you not understand that once you sin in this way you become further removed from Me every day? Then it becomes very difficult to free yourself from the grip placed upon you by the king of darkness.
Wake up children. Be aware of the existence of Hell and be very fearful of entering the gates of eternal damnation.
I tell you this not to frighten you but to ensure that you understand that mortal sin will lead you there unless you turn back to Me now.
Prayer and much of it will be needed to turn back to Me but hear this. To those of you who are desperate, sorrowful and feel helpless because of the abyss of sin you are in just ask and I will forgive you.
You must show true remorse and go to confession now. If you cannot go to confession then say my Crusade Prayer for a plenary indulgence for absolution for a period of seven consecutive days.
O My Jesus you are the light of the earth You are the flame that touches all souls Your mercy and love knows no bounds
We are not worthy of the sacrifice you made by your death on the cross Yet we know that your love for us is greater than the love we hold for you
Grant us O Lord the gift of humility so that we are deserving of your New Kingdom Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead your army
to proclaim the truth of your Holy Word and prepare our brothers and sisters For the Glory of Your Second Coming on earth
We honour You We Praise You
We offer ourselves, our sorrows, our sufferings as a gift to you to save souls We love you Jesus
Have Mercy on all your children wherever they may be. AMEN
I never give up on sinners and feel a particular affection for them. I love them in a very special way but detest their sins.
Help Me to save you children. Do not leave it until it is too late. Your Beloved Jesus