Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.02.2012, 20:00 - Nikczemna Grupa dopuszcza się największego kłamstwa, aby przejąć kontrolę nad krajami

Moja szczerze umiłowana córko, musisz powiedzieć Moim dzieciom, wszystkim Moim wyznawcom, aby połączyli się i utworzyli łańcuch ochrony w modlitwie.
Jednocząc się jako bracia i siostry w modlitwie za te zaginione dzieci, które błąkają się w poszukiwaniu miłości do Mnie, nie potrafiąc jednak odnaleźć spokoju w duszy, możecie właśnie wy je uratować.
Oni potrzebują waszej modlitwy za nich, ponieważ Ostrzeżenie nie nawróci tych biednych dusz.
Wy, Moi wierni wyznawcy pocieszcie Mnie, gdyż tego potrzebuję, kiedy widzę straszny ból i trudności, których doznają obecnie Moje dzieci w niemal każdym zakątku świata.
Nikczemna grupa, składająca się z najpotężniejszych i elitarnych światowych grup, dopuszcza się największego kłamstwa poprzez swoje zamierzone knowanie, aby przejąć kontrolę nad krajami Bliskiego Wschodu, Europy i Stanów Zjednoczonych.
Ich plan ujawnia się na waszych oczach. Czyż tego nie widzicie? Ten plan rozwija się od dziesięcioleci.
Każde z Moich dzieci przez cały czas musi być czujne.
Nie pozwólcie im zabrać waszych krajów. Przeciwstawcie się im.
Pieniądze są ich bronią kłamstwa. Upadek systemów bankowych był celowy. Teraz przechodzą do zakończenia kolejnego etapu swojego planu.
Wy, dzieci, możecie zatrzymać jego dalszą realizację poprzez waszą modlitwę.
Mój Ojciec już stawia przeszkody na ich drodze.
Moi wyznawcy obejmują wiele krajów. Teraz musicie połączyć się w modlitwie, aby powstrzymać europejskich przywódców, z których niektórzy nieodłącznie sprowadzają straszne doświadczenia na niewinnych ludzi, poprzez swoje nikczemne metody.
Zachęcam was do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty (31), aby ich powstrzymać.
O mój Jezu,
niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego
do zstąpienia na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą,
aby zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci.
Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, które niszczą Twoje dzieci
i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę Twojej miłości.
Amen.
Moja córko, łańcuch modlitwy rozciągnie się daleko, a moc Ducha Świętego pomoże powstrzymać tych ludzi, którzy mają władzę, by zakończyć cierpienia, wstrzymując się od swoich działań.
Rozprzestrzenianie Mojego Słowa spowoduje rozprzestrzenianie się nawróceń.
Czas Mojego królowania jest bliski. Zatem nie będzie wystarczająco dużo czasu, aby uratować wszystkie dusze.
Zróbcie wszystko, co w waszej mocy dla Mnie, waszego Jezusa, który kocha i ceni wszystkich.
Dzieci, musimy pracować razem dla dobra całej ludzkości w naszej walce, aby powstrzymać antychrysta i jego zbrodniczy plan oszustwa.
Dzieci, bądźcie pełne nadziei, miłości i modlitwy. Tego od was oczekuję.
Dziękuję wam za całą waszą wierność i posłuszeństwo.
Nie widzieliście, a uwierzyliście. Skoro tylko usłyszeliście Mój głos poprzez te orędzia, to Mnie rozpoznaliście.
Byliście w stanie to zrobić z powodu Ducha Świętego, który króluje w waszych duszach.
Musicie dzielić się tym wielkim darem, abyście mogli zabrać wszystkich swoich bliskich ze sobą do Mojego Nowego Raju na Ziemi.
Kocham każdego z was. Przynosicie Mi wielkie pocieszenie i radość.
Wasz ukochany Jezus


16th February 2012, 20:00 - Wicked Group perpetrating biggest lie in order to seize control of countries

My dearly beloved daughter you must tell My children, all those followers of Mine, to link and form a chain of protection in
prayer.
By joining as brothers and sisters in prayer for those lost children, who wander seeking love for me but who cannot find peace in
their souls, you can save them.
They need you to pray for them because The Warning won't convert these poor souls.
You, My loyal followers bring Me the consolation I need when I see the terrible pain and hardships which are now being endured
by My children in almost every corner of the world.
This wicked group, made up of some of the world's most powerful and elite are perpetrating the biggest lie through
their deliberate plotting to seize control of countries in the Middle East, Europe and the US.
Their plan is unveiling before your eyes. Can't you see? This plan has taken decades to develop.
Every one of My children needs to stay awake at all times.
Do not allow them to take your countries. Stand up to them.
Money is their weapon of deceit. The collapse of your banking systems was deliberate. Now they move to complete the next
phase of their plan.
You, children, can stop this evolving through your prayers.
Already My Father is placing obstacles in their way.
My followers span many countries. Now you must join together in prayer to stop European leaders, some of whom are intrinsic in
bringing about terrible hardship on innocent people, in their wicked ways.
I urge you to say this Crusade Prayer (31) to stop them.
O My Jesus
Let my prayer invoke your Holy Spirit
To descend on those leaders driven by lust, greed, avarice and pride
To stop the persecution of your innocent children
I ask you to stop poverty, famine and wars from devouring your children
And I pray that European leaders will open their hearts to the truth of your love.
Amen.
My daughter the chain of prayer will spread out far and wide and the power of the Holy Spirit will help stop those people, who
have the power to stop suffering, halt in their actions.
Spread My word in order to spread conversion.
My time to come to reign is close. So there will not be time enough to save all souls.
Do all you can for Me, your Jesus who loves and cherishes you all.
We must work together children for the sake of all of mankind in our battle to prevent the anti-christ and his atrocious plan of
deception.
Hope, love and prayers children. This is what I expect of you.
I thank you for all your loyalty and obedience.
You have not seen yet you have believed. Once you heard my voice, through these messages, you recognised Me.
You were able to do this because of the Holy Spirit which reigns in your souls.
You must share this great gift so that you can bring all of your loved ones with you into My New Paradise on Earth.
I love each and every one of you. You bring Me such consolation and joy.
Your beloved Jesus