Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.02.2012, 03:00 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

Moja szczerze umiłowana córko, nie wolno ci bać się tych orędzi.
Ponieważ są one dane światu z powodu miłości, którą obdarzam całą ludzkość.
Znajomość nadchodzących wydarzeń pomoże przygotować Moje dzieci, aby mogły bronić prawdy.
Moje ostrzeżenia mogą pomóc w rozprzestrzenianiu się nawróceń i pozwolą, aby Moje dzieci po raz kolejny uznały prawdę Mojej obietnicy powrotu.
Dzieci, Moje Powtórne Przyjście nastąpi za waszego życia.
Wy, wybrane pokolenie, będziecie czerpać z cudów Mojego Chwalebnego Panowania na ziemi.
Włączam w to tych spośród was, Moje wybrane dzieci, którzy odwrócili się od Mnie i zaprzeczają istnieniu Mojego Ukochanego Ojca, Boga Najwyższego.
Moja miłość ogarnie tych, którzy Mnie lekceważą. W swoim czasie się nawrócą.
Nie wystarczy samo uznanie Moich orędzi przekazywanych tobie, Mój proroku końca czasu, odpowiedzialnemu za otwarcie siedmiu pieczęci.
To, o co naprawdę chodzi, to zbawienie wszystkich waszych braci i sióstr z całego świata.
Dwaj sojusznicy Rosja i Chiny połączą siły. Stanie się tak, gdy bestia z dziesięcioma rogami powstanie, aby zapanować nad ich długo cierpiącymi niewinnymi ludźmi.
Moja córko, bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska, zwana w Księdze Apokalipsy Babilonem.
Babilon upadnie i zostanie zdominowany przez Wielkiego Czerwonego Smoka, Chiny i jej sojusznika Niedźwiedzia, Rosję.
Kiedy to się to stanie, zapanuje komunizm i biada każdemu, kto w ich obecności będzie praktykował swoją religię.
Wszystkie religie zostaną zakazane, ale chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania.
Rzymscy Katolicy w ogóle nie będą tolerowani, a Msze będą musieli odprawiać w tajemnicy.
Dzieci, nadszedł czas, aby wszyscy Moi wyznawcy rozpoczęli planowanie swojej przyszłości.
Będę was prowadził przez cały czas.
Rozpocznijcie przygotowania teraz, ponieważ będzie wam dany ten czas, aby to zrobić.
Mówię wam ponownie, modlitwy, wiele modlitw osłabią władzę Bestii, Niedźwiedzia i Czerwonego Smoka.
Będą rządzić bardzo krótki czas. Następnie zostaną zniszczeni.
Wasz Ukochany Zbawiciel
Odkupiciel Ludzkości
Jezus Chrystus


19th February 2012, 03:00 - The beast with the ten horns is the European Union

My dearly beloved daughter you must not be frightened by these messages.
For they are being given to the world because of the love that I have for the whole of mankind. Knowledge of events to come will help prepare My children so that they can defend the truth.
My warnings can help spread conversion and will enable My children to , once again, acknowledge the truth of My promise to come back again.
My Second Coming will take place in your lifetime children.
You, of this chosen generation, will reap the wonders of My Glorious Reign on earth.
I include among you, my chosen children, those who have turned their backs on Me and deny the existence of My Beloved Father, God the Most High.
My love will envelop those who despise Me. In time they will convert.
Acknowledging My messages given to you, My end time prophet given the responsibility of the opening of the seven seals, will not be enough.
What really matters is the salvation of all your brothers and sisters in the world.
The two allies Russia and china will join forces. This will happen as the beast with the ten horns rises to dominate their long suffering innocent people.
The beast with the ten horns is the European Union, My daughter, referred to as Babylon in the Book of Revelation.
Babylon will fall and be dominated by the big Red Dragon, China and its ally the Bear, Russia.
When this happens communism will rule and woe to anyone seen to practice their religion in their presence. All religions will be banned but Christians will suffer the biggest persecution.
Roman Catholics will not be tolerated at all and they will have to hold masses in secret.
The time has come, children, all My followers, to start planning your future. I will guide you at all times.
Start preparing now because you will be given the time to do this.
Again, I say to you, prayer and much of it will dilute the power of the Beast, the Bear and the Red Dragon. They will rule for a very short time. For after that they will be destroyed.
Your Beloved Saviour Redeemer of Mankind Jesus Christ