Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


27.02.2012, 15:30 - Świat stoi przed kolejnym etapem oczyszczenia

Moja szczerze umiłowana córko, podczas gdy podziały na świecie nadal narastają, przybliża się czas Mojego Bożego Miłosierdzia.
Wraz z rozprzestrzenianiem się w każdym kierunku wojen i zamieszek, wiara Mojego kościoła nadal będzie słabnąć.
Rozłam w Moim Świętym Kościele szybko postępuje.
Kapłan przeciw kapłanowi.
Biskup przeciw biskupowi.
Świat stoi przed kolejnym etapem oczyszczenia.
Gniew przeciwko Mojemu Ojcu pojawi się w każdym kraju na świecie.
Moi wyznawcy doświadczą teraz takiego cierpienia za wiarę, jakiego wcześniej nie doświadczyli.
Ból odczuwany przez te biedne dusze jest odbiciem bólu, w którym teraz trwam.
Wszyscy, którzy są w jedności ze Mną, ich ukochanym Jezusem, bez wątpienia poznają w swoich duszach, że Mój Duch Święty spoczywa teraz na nich.
Gdy będą świadkami grzechu wokół nich, natychmiast będą wiedzieć, jak bardzo Mnie grzech boli.
Gdy zobaczą wojny wymierzane przeciw niewinnym, poczują Moje cierpienie w każdej kości swego ciała.
Gdy zobaczą grzech aborcji paradujący przed nimi tak, jakby miał pozostać bez konsekwencji, będą przeszyci Moim bólem.
Grzech narasta. Wiara Mojego Kościoła zanika.
Wierność Moich wyświęconych sług słabnie.
Moi wyświęceni słudzy odrzucają wiarę w Moje nauczanie, gdy mówią Mojemu stadu kłamstwa o powadze grzechu.
Poza tym są Moi umiłowani kapłani, siostry zakonne i duchowni wszystkich wyznań, którzy wierzą we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, a którzy cierpią, gdy muszą być świadkami grzechu ogarniającego narody jak pożar rozprzestrzeniający się ze straszliwą prędkością.
Bez względu na to, jak jest to trudne, musicie pozostać silni i zachować jedność w Moje Imię.
Modlitwa jest teraz niezbędna i musicie poświęcić na nią co najmniej godzinę dziennie, aby złagodzić wydarzenia, które obecnie będą zachodzić na świecie.
Świeckie grupy skupiają się na kościołach chrześcijańskich i dręczą je.
Będą dążyć do zniesienia wszystkiego, co służy do oddawania czci Mnie, ich Boskiemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi.
Nienawiść została zaszczepiona w ich duszach ręką szatana.
Módlcie się, módlcie się teraz, aby te dusze, które zadają ból i cierpienie dzieciom Bożym, mogły być zbawione.
Wasz Jezus


27th February 2012, 15:30 - The world is about to undergo the next stage of cleansing.

My dearly beloved daughter as the events of disruption in the world continue to increase the time is the drawing close for My Divine Mercy.
As the wars and unrest spread in every direction the faith of my church will continue to weaken. The schism in My Holy Church is about to develop quickly.
Priest against priest.
Bishop against Bishop.
The world is about to undergo the next stage of cleansing.
Anger against My Father will emerge in every country in the world.
My followers will now experience suffering for their faith in a way they have not experienced before. The pain felt by those poor souls is a reflection of the pain that I am enduring right now.
All those in union with Me, their beloved Jesus, will know without doubt in their souls, that My Holy Spirit now rests within them.
They will instantly know when they witness sin around them and how it pains Me.
When they see wars inflicted on the innocent they will feel My torment in every bone of their bodies.
When they see the sin of abortion paraded in front of them, as if it were of no consequence, they will be riddled with My pain. Sin is escalating. The faith of My church is dissipating.
The loyalty of My sacred servants is weakening.
Belief in My teachings is being dismissed by My sacred servants where My flock are told lies about the seriousness of sin.
Then there are My beloved priests, nuns and clergy of all religious denominations who believed in Me and My Eternal Father who are enduring the pain of having to witness the spread of sin like wildfire which is engulfing nations everywhere at a ferocious speed.
No matter how difficult this is you must stay strong and keep united in My name.
Prayer is now needed and you must spend at least one hour a day doing this in order to mitigate events which will now unfold in the world.
Christian churches are being targeted and tormented by secular groups.
They will seek to abolish all things which honour Me, their Divine Saviour Jesus Christ. The hatred being instilled in their souls is by the hand of satan.
Pray, pray now that those souls who inflict pain and suffering on God's children can be saved. Your Jesus