Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.03.2012, 00:20 - Bóg Ojciec: Ostrzeżenie przed kultami satanistycznych oraz ideologiami New Age

Moja córko, próby jakimi jest doświadczana ludzkość zwiększą się podczas ostatecznego oczyszczenia, niezbędnego przed Powtórnym Przyjściem Mojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Ziemia jest przygotowywana do tego chwalebnego wydarzenia obiecanego, jako największy dar ode Mnie od czasu stworzenia Raju.
Oczekujcie tego wydarzenia z wielką niecierpliwością, gdyż nowy Raj jest tym, do czego będzie dążyć każdy mężczyzna, kobieta i dziecko.
Przygotujcie więc siebie, swoje rodziny i znajomych, aby byli godni do chodzenia po ziemi w Moim Nowym Królestwie, które będzie pod panowaniem Mojego najmilszego Syna, Jezusa Chrystusa.
Dzieci, zignorowanie tego żądania spowoduje przepadek waszego prawowitego dziedzictwa.
Gdyby grzesznicy mogli zobaczyć, choć przez chwilę ten wspaniały Raj, upadliby na ziemię i błagaliby o litość, aby wejść przez jego bramę.
Tylko ci, którzy darzą prostą i czystą miłością Mnie, ich Ojca Niebiańskiego i Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, będą mogli cieszyć się tym nowym, pokojowym i chwalebnym życiem.
Niestety, szatan tak zaciemnił dusze wielu Moich dzieci, że nie będą w stanie odróżnić prawdy od fikcji.
Moja córko, kulty sataniczne oraz doktryny New Age dopuszczają się okropnych kłamstw.
Moje biedne dzieci, oszukane przez kłamstwa, które zostały sformułowane w postaci barwnych złudzeń, wierzą w nową planetę.
Obiecano im inny rodzaju raju. Ale on nie istnieje.
Kiedy szatan skusi i zdobędzie serca tych, którzy w niego wierzą, to będzie dręczył ich na wieki.
Gdybyście zobaczyli przerażenie na ich twarzach, kiedy po śmierci znaleźli się w szponach szatana, wasze serca rozerwałyby się na połowy.
Są tak bardzo godni pożałowania, że ważne jest, aby ostrzec te dusze przed męką, która ich czeka.
Módlcie się za nich. Nigdy nie przestawajcie. W wielu przypadkach tylko cierpienie dusz ofiarnych może uratować ich od piekła.
Tych, którzy wierzą we Mnie, Boga Ojca, wzywam teraz, abyście porzucili fałszywych bogów, fałszywych idoli i fałszywe doktryny, wróżki i doktrynę New Age, gdyż do niczego nie prowadzą.
Wszystkie zostały stworzone przez króla kłamstwa, szatana, przebiegłego kłamcę.
On nie cofnie się przed niczym, aby wyrwać Mi, Moje drogie dzieci.
Błagam was dzieci o modlitwę za te dusze, jako pociechę dla Mnie, waszego ukochanego Ojca
Pocieszcie Mnie. Z czasem zrozumiecie tajemnicę Mojego Królestwa Niebiańskiego.
Z czasem tajemnica Mojej Bożej Woli zostanie ujawniona.
Ostatecznie, poprzez swoją wierność i miłość do Mnie, pomożecie Mi w końcu połączyć Moją rodzinę w Królestwie stworzonym dla wszystkich Moich dzieci na początku.
Dziękuję ci, Moja córko, za twoje cierpienia. Dziękuję wam, Moje dzieci, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie z Niebios.
Daję teraz wszystkim Moje Błogosławieństwa, ale musicie Mnie prosić.
"Ojcze Niebiański, pomóż mi stać się małym jak dziecko w Twoich Oczach.
Proszę Cię o zesłanie na mnie łask, abym mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie do zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen."
Wasz ukochany Ojciec Niebiański
Bóg Najwyższy


2nd March 2012, 00:20 - God the Father: Warning about satanic cults and new age doctrines

My daughter the trials of mankind will intensify during the final cleansing required before the Second Coming of My beloved Son, Jesus Christ.
The earth is being prepared for this glorious event promised as the greatest gift by Me since the creation of Paradise.
Await this event with great anticipation for this new Paradise is what every man, woman and child will strive for.
Prepare yourselves so that you, your families and friends are fit to walk the ground in My New Kingdom, which will be under the reign of My dearly beloved Son, Jesus Christ.
Ignore this request children and you will forfeit your rightful inheritance.
Were sinners to glimpse just one minute of this glorious creation they would fall to the ground and beg for mercy to enter the gates.
Only those who hold a simple and pure love for Me, their Heavenly Father and My beloved Son Jesus Christ will be able to enjoy this new peaceful and glorious existence.
Sadly, Satan has blackened the souls of many of My children so they will be unable to discern truth from fiction. My daughter terrible lies are being perpetrated by satanic cults and new age doctrines.
My poor children, seduced by lies which are couched in a colourful mirage, believe in a new planet.
They are being promised a different kind of paradise. But it does not exist.
When satan seduces and wins the hearts of those who believe in him he torments them for eternity.
If you saw the terror in their faces when they, after death, find themselves in the clutches of satan it would tear your heart in two. So wretched are they that it is important that you warn these souls of the torment that lies ahead.
Pray for them. Never stop. In many cases only the suffering of victim souls can save them from hell.
To those who believe in Me, God the Father, I call on you now to denounce false gods, false idols, false doctrines, fortune tellers and new age doctrine all of which amount to nothing.
All have been created by the king of deceit, satan, a cunning liar. He will stop at nothing to draw away from Me, My precious children.
I beg you children to pray for these souls as a consolation for Me your beloved Father.
Comfort Me. In time you will understand the mystery of My Heavenly Kingdom.
In time the mystery of My Divine Will, will be revealed.
In time you, through your loyalty and love for Me, will help Me unite My family at last in the Kingdom created for all of My children in the beginning.
Thank you, My daughter for your suffering. Thank you My children for responding to My call from the Heavens.
I give all My Blessing now but you must ask me
"Heavenly Father help me to become little, as a child, in your eyes.
I ask for your graces to fall upon me so I can respond to your call to save all of your children. Amen.
Your beloved Heavenly Father God the Most High