Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


03.03.2012, 14:33 - Maryja Panna: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć Prawdę

Moje dziecko, obecne cierpienia mojego Syna są równe Jego cierpieniom, kiedy przebywał na ziemi.
Ból wówczas odczuwany, który sprawił mu największe cierpienie, to nie Jego ukrzyżowanie, ale sposób w jaki został On odrzucony.
Jego Słowo jest dzisiaj odrzucane tak samo, jak wtedy.
Jest dziś wyśmiewany w taki sposób, który przynosi łzy i cierpienie, nie tylko mnie, Jego ukochanej Matce, ale także Jego oddanym wyznawcom na ziemi.
Jak to boli, kiedy widzi się, jak wiele dzieci Boga odwróciło się od świętych sakramentów i nauczania Kościoła.
Tak wiele dusz jest zagubionych. Błagam was, dzieci, podnieście krzyż mojego Syna i dawajcie dobry przykład.
Obejmijcie mojego Syna z prostotą serca.
Miłowanie mojego Syna i oddawanie czci mojemu Ojcu Przedwiecznemu jest bardzo proste, dzieci.
Nigdy nie analizujcie słowa mojego Syna.
Wystarczy postępować zgodnie z Jego nauczaniem, które nigdy nie zostało zmienione.
Słuchajcie słów mojego Syna, gdy mówi do was teraz z Nieba.
Wzywa was, byście przygotowali swoje dusze na Jego Powtórne Przyjście.
Kiedy rozmawia teraz z wam, czyni to z powodu Jego miłości do człowieka.
Jego Święte Słowo będzie karmić wasze dusze i uczyni je ponownie silnymi.
Nie odrzucajcie Jego wezwania, które do was kieruje.
On chce zbawić każdą duszę bez wyjątku. Jednak, aby to zrobić musi przypomnieć wam różnicę między dobrem a złem.
Tak wielu z was nie jest prowadzonych ani informowanych o powadze grzechu.
Tolerancja w waszym społeczeństwie i w Kościołach doprowadziła do tego, że wielu z was myśli, że nie poniesie konsekwencji, co może okazać się poważnym grzechem w oczach Boga.
Kościół jest w tym czasie w wielkiej ciemności i był celem zwodziciela od wielu lat.
Mój Syn musi teraz interweniować i prowadzić was, gdy wkrótce wybuchnie w Kościele schizma.
Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć Prawdę.
Świat będzie się teraz zmieniać nie do poznania.
Wysłano wam wielu posłańców w przeszłości w celu przygotowania was do tego wydarzenia.
To są ostatnie ostrzeżenia przekazywane ludzkości, aby umożliwić im przygotowanie się do Wielkiego Miłosierdzia mojego Syna.
Po akcie Jego Bożego Miłosierdzia, kiedy otworzy On oczy wszystkich ludzi, by zobaczyli swoje grzechy, da im jeszcze trochę czasu na ubieganie się o odkupienie.
Wtedy otrzymacie wskazania do przygotowania waszych dusz na Powtórne Przyjście Chrystusa, mojego Umiłowanego Syna, który powróci w Chwale, jak przepowiedział.
Matka Zbawienia


3rd March 2012, 14:33 - Virgin Mary: Wake up children. You must embrace the truth.

My child the suffering of My Son today is equal to that of His suffering when he was on earth.
The pain He endured then,which caused Him the greatest torment, was not His crucifixion but the way in which He was rejected. His word today is rejected just as it was then.
He is mocked today in a way which brings tears and suffering, not only to me His beloved Mother, but to His devoted followers on earth.
How hurtful it is to see how many children of God have turned away from the holy sacraments and the teachings of the Church. So many souls are lost. I beseech you, children, to pick up the cross of My Son and lead by example.
Embrace My Son with simplicity of heart.
To love My Son and honour My Eternal Father is very simple children. Never analyse the word of My Son.
Simply follow His teachings which have never changed.
Listen to the words of My Son as he speaks to you now from the Heavens.
He calls you to prepare your souls for His Second Coming.
When He speaks with you now He does this out of His love for mankind.
His Holy Word will nourish your souls and make them strong again. Do not reject His call to you now.
He wants to save each and every soul. But in order to do that he must remind you of the difference between right and wrong. So many of you are not being guided or informed of the grievousness of sin.
Tolerance in your society and within the Churches means that what many of you think is of no consequence may well be a serious sin in the eyes of God.
The Church is in great darkness at this time and has been a target of the deceiver for many years.
My Son must intervene and guide you now as the schism within the Church will erupt soon. Wake up children. You must embrace the truth.
The world will now change beyond recognition.
You have been sent many messengers in the past to prepare you for this event.
These are the last warnings being given to humanity to enable them to prepare for My Son's Great Mercy.
After His Divine Mercy, when He will open the eyes of all of mankind to witness their sins, he will give a little more time for them to seek redemption.
Then you will be given direction to prepare your souls for the Second Coming of Christ, My Beloved Son, who will come again in Glory as foretold.
Mother of Salvation