Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.03.2012, 15:20 - Bądźcie teraz czujni, gdyż człowiek pokoju ukaże się światu

Moja szczerze umiłowana córko, musisz nadal wykonywać Moje Święte polecenia i niech nikt nie powstrzymuje cię od wypełniania tej misji, choć dalej będziesz atakowana ze wszystkich stron.
Nigdy nie wątp w Moje słowo, nawet jeśli nie rozumiesz, co Moje orędzia oznaczają.
Wszystko, co otrzymujesz, aby świat usłyszał, zostało przepowiedziane, Moja córko.
Ludzkość musi zrozumieć to, co jest zawarte w Księdze Jana.
Wszystkie przepowiedziane rzeczy muszą nastąpić.
Bądźcie teraz czujni, gdyż człowiek pokoju ukaże się światu.
Będzie on postrzegany jako ten, który zaprowadza pokój na Bliskim Wschodzie.
Będzie to fałszywy pokój i jednocześnie przykrywka dla kłamstwa mająca ukryć prawdziwą przyczynę tych nieprawości, które będzie popełniał.
Módlcie się za Mojego Świętego Wikariusza, Benedykta XVI, gdyż stanie on w obliczu straszliwego prześladowania. Ten czas jest bliski.
Módlcie się wszyscy, ponieważ wasze modlitwy złagodzą drastyczność tych czasów.
Wiele rzeczy jest nieznanych, Moja córko, jeśli chodzi o koniec czasów.
Wielu się boi i powinno się bać, jednak tylko wtedy, gdy ich dusze są nieczyste.
Wy, którzy pozostajecie w świetle Boga, spodziewajcie się wiele, ponieważ będzie to oznaczać wygnanie grzechu z ziemi.
W końcu świat wyłoni się w nowym początku, wypełniony Moim Boskim światłem.
Niewiele czasu upłynie, zanim te rzeczy się wydarzą.
Ważne jest jedynie to, żeby wszystkie dzieci Boże zdążyły ujrzeć prawdę na czas i nawrócić się.
W przeciwnym razie, nie będą częścią Nowego Nieba i Nowej Ziemi, które połączą się w jedno.
Ponieważ wtedy przyjdę sądzić.
Tak więc tylko ci, którzy uznają Mnie, ich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i Mojego Ojca Przedwiecznego będą mieli życie.
Módlcie się za wszystkie wasze dusze. To wszystko nad czym macie się teraz skupić i zaufać Mi całkowicie.
Wasz Jezus


6th March 2012, 15:20 - Watch now as the man of peace will present himself to the world.

My dearly beloved daughter you must continue to carry out My holy instructions and let no man stop you in this mission although you will continue to be attacked on all sides.
Never doubt My word, even when you do not understand what My messages mean. Everything you are being given for the world to hear has been foretold My daughter. It is just that mankind needs to understand what is contained in the Book of John.
All things foretold must come to pass.
Watch now as the man of peace will present himself to the world. He will be seen to create peace in the Middle East.
This will be a false peace and is a guise for the lie he presents in order to hide the real reason for this untruth which is being perpetrated.
Pray for My Holy Vicar, Pope Benedict XVI, for he will face a terrible persecution. This time is close now.
Pray all of you because your prayers will ease the severity of these times which can be diluted. Much is not known, My daughter, about the end times.
Many are fearful and so they should be but only if their souls are unclean.
For those of you in the light of God you have much to look forward to because it will mean the banishment of sin from the earth.
At last the world will emerge in a new beginning filled with My divine light. There is not much time before these things take place.
All that matters is that all of God's children will see the truth in time and convert.
Otherwise they will not be part of the New Heaven and the New Earth which will merge to become one.
For then I will come to judge.
So only those who acknowledge Me, their Saviour Jesus Christ and My Eternal Father will have life. Pray for all your souls. This is all you need to focus on right now and trust in Me completely.
Your Jesus