Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


09.03.2012, 19:15 - Maryja Panna: Niech wszystkie narody odmawiają Różaniec od teraz do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

Moje słodkie dziecko, jak płaczę, gdy widzę nienawiść wymierzoną nie tylko przeciwko tobie, ale przeciw Świętemu Słowu mojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Teraz znasz Jego cierpienie w Ogrodzie Getsemani i jak On nadal cierpi dziś przy każdej próbie zbawienia dusz udaremnianej przez złego.
Jak wojny są obecnie potajemnie planowane, tak ważne jest odmawianie mojego Świętego Różańca każdego dnia przed Wielkanocą.
Dzieci, jeśli możecie ofiarujcie każdy dzień tygodnia mojemu Świętemu Różańcowi, a w każdy piątek odmawiajcie cztery tajemnice od teraz do Wielkanocy, gdyż wiele zniszczeń na świecie może być złagodzonych.
Mój Syn jest bardzo zadowolony z tych, którzy przyjmują Jego Święte Słowo z miłością i czystością serca.
Wielkie łaski otrzymują te czyste dusze, które ufają Mu całkowicie bez cienia wątpliwości w swoich sercach.
Ty, moje dziecko jesteś niewielką cząstką, małym żołędziem wierzących, którzy pomagają teraz powiększać armię niezbędną do usunięcia grzechu ze świata.
Wasze modlitwy, szczególnie na moim Najświętszym Różańcu są bronią potrzebną do zniszczenia złego i tych, którzy atakują w każdym zakątku ziemi.
Idźcie teraz moje dzieci i organizujcie modlitwę powszechną, aby mój Różaniec był odmawiany przez wszystkie narody od teraz do Niedzieli Wielkanocnej.
Idź w pokoju moje dziecko. Łaski, które teraz otrzymałaś pomogą ci radzić sobie z codziennymi atakami szatana, gdyż jego gniew wzrasta wraz z tym dziełem.
Wasza niebiańska Matka
Matka Zbawienia


9th March 2012, 19:15 - Virgin Mary: Recite Rosary across all nations between now and Easter Sunday.

My sweet child how I weep as I see the hatred mounted, not only against you but, against the Holy Word of My beloved Son, Jesus Christ.
Now you know how He suffered in the Garden of Gethsemane and how He still suffers today as every attempt by Him to intervene to save souls is thwarted by the evil one.
As the wars are now being plotted it is important that my Holy Rosary be recited every day before Easter.
Children if you could devote each day of the week to my Holy Rosary with every Friday to saying the four mysteries, between now and Easter, much destruction in the world can and will be mitigated.
My Son is so happy with those who accept His Holy Word with love and purity of heart.
Great graces are being bestowed on those clean souls who trust in Him completely without any doubts in their hearts.
You, my children, are the remnant, the little acorn of believers who will help swell the army now required to deplete sin in the world.
Your prayers, and especially my most Holy Rosary, are the weapons needed to destroy the evil one and those he infests in every corner of the earth.
Go now my children and organise global prayers so that my Rosary is recited across all nations between now and Easter Sunday.
Go in peace my child. The graces you are now being given will help you to deal with the daily attacks from satan as his anger with this work increases.
Your heavenly mother Mother of Salvation
NOTE
Because of this we have arranged for a global rosary to be said every Friday on our internet prayer group which will comprise of all four mysteries while the standard Rosary will be promoted to be said daily between now and Easter.
The Fridays designated for the longer version of the Rosary are March 16, 23 and 30;
April 6 (Good Friday) and April 13 (Friday before Divine Mercy Sunday and the 8th day of the Divine Mercy Novena.) FOR FURTHER DETAILS see our internet prayer site http://www.internetgebetskreis.com/en/