Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


13.03.2012, 18:30 - Obecnie podejmowane są wspólne wysiłki, aby uciszyć cię w pewnych częściach Mojego Kościoła

Moja szczerze umiłowana córko, dziś w końcu zrozumiesz, że Moje Święte Słowo nie tylko budzi wielki sprzeciw, ale także jest odrzucane przez pewnych członków Mojego Kościoła.
Ci, którzy nie są zdolni, by upaść do Moich Stóp i błagać o miłosierdzie, oświadczają, że są odpowiednimi ludźmi, by osądzać Moje Święte Słowo dane ludzkości do zbawienia ich dusz.
Jestem Bogiem pełnym miłosierdzia, pełnym pragnienia, by zbawić wszystkie Moje dzieci i jestem cierpliwy.
Dziś moja cierpliwość została wystawiona na próbę w kolejnym ataku, tym razem przez człowieka oświadczającego, że mówi w Moim Imieniu, który podważył wiarygodność tych przekazów.
Ty, Moja córko nie możesz od dzisiaj kontaktować się z jakimikolwiek przedstawicielami bez uprzedniej prośby o Moją zgodę.
Właśnie teraz czynione są wspólne wysiłki, aby uciszyć cię w pewnych częściach Mojego Kościoła.
Moje dzieci, teraz są czasy, gdy wiara Moich najbardziej żarliwych zwolenników, włączając w to członków Mojego Kościoła będzie wystawiona na taką próbę, jakiej nie widziano od czasu Mojego Ukrzyżowania.
Tak jak zostałem brutalnie potraktowany i skazany na śmierć za odwagę mówienia prawdy, kiedy przyszedłem pierwszy raz, tak też będą traktowani Moi prorocy przygotowujący Moje Powtórne Przyjście.
Będą z nich szydzić, wyśmiewać, robić z nich głupców, kiedy będą rozpowszechniać Moje Słowo.
Będą oskarżani o herezje przez tych, którzy głoszą Moją naukę, ale nie rozpoznają Mojego Słowa danemu dziś światu.
Bójcie się wy, którzy usiłujecie zamknąć drogę, którą Ja wskazuję, aby zbawić ludzkość.
Zostaniecie ukarani.
Odpowiecie przede Mną za niesprawiedliwość, którą wyrządzacie tym, których posłałem do głoszenia Słowa Bożego w Czasach Ostatecznych.
Odrzucając proroków Pana, odrzucacie Słowo Pana.
Wasza zuchwałość czyni was ślepymi na prawdę, stąd nie macie prawa Mnie reprezentować.
Bardzo Mnie obrażacie, a wasze odrzucenie Mojego Świętego Słowa dogłębnie Mnie rani.
Płaczę nad waszym okrutnym odrzuceniem Mnie wówczas, gdy w tym samym czasie głosicie rozmytą wersję prawdy Mojej nauki.
Musicie teraz poświęcić czas na Adorację Najświętszego Sakramentu zanim będziecie mogli zwrócić się do Mnie, aby umożliwić Mi prowadzenie was drogą rozeznania.
Zbadajcie przyczyny waszego odrzucenia Mojego Słowa.
Czy dlatego, że nie chcecie słyszeć prawdy o schizmie, która opanowuje Kościół katolicki?
Czy dlatego, iż nie akceptujecie, tego że Kościół został zainfekowany przez oszusta?
Nie rozumiecie, że to wszystko zostało przepowiedziane? Musicie się modlić, żebyście zobaczyli prawdę i przyszli do Mnie, żebym wami pokierował, zanim będzie za późno.
Wasz Jezus
Odkupiciel całej ludzkości


13th March 2012, 18:30 - Now a concerted effort being made to silence you by certain fragment within My church.

My dearly beloved daughter today you finally realised how much My most holy word is not only opposed but rejected by certain members of My church.
Those who are not fit to fall at My feet and beg for mercy, proclaim themselves fit to judge My sacred words given to mankind to save their souls.
I am a God full of mercy, full of desire to save all of My children and am slow to anger.
Today, My patience was tested as another assault, this time from a man who professes to speak in My name, was made to undermine these messages.
You, My daughter may not, from this day forth, engage with any such representative without first asking for My permission.
There is now a concerted effort being made to silence you by a certain fragment within My church.
My children these are the times when the faith of My most ardent followers, including members of My Church. will be put to the test in way not witnessed since My crucifixion.
Just as I was viciously treated and condemned to death for daring to speak the truth, when I came the first time so, too, will the same treatment be meted out to My prophets in the lead up to My Second Coming.
They will be sneered at, ridiculed and made to look foolish when they spread My word.
They will be accused of heresy by those who proclaim My teachings but who fail to recognise My word given to the world today.
Be fearful those of you who attempt to block the pathway I now lay down before you in order to save humanity. You will be punished.
You will have to answer to Me for the injustice you inflict on those sent to proclaim the word of God in these, the end times.
Reject the prophets of the Lord and you reject the word of the Lord.
Your arrogance blinds you to the truth and you do not have the right to represent Me.
You offend Me greatly and your rejection of My holy word wounds Me deeply.
I weep at your cruel rejection of Me while, at the same time, you preach a watered down version of the truth of My teachings.
You must spend time now in Eucharist Adoration before you can communicate with Me to enable Me to guide you on the path of discernment.
Examine your reasons for rejecting My words.
Is it because you do not want to hear the truth of the schism which is to grip the Catholic Church?
Is it because you do not accept that the Church has been infested by the deceiver? Don't you understand that this has all been foretold?
You must pray so that you will see the truth and come to Me for guidance before it is too late. Your Jesus
Redeemer of all Mankind