Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.03.2012, 22:20 - Małżeństwa tej samej płci grzechem śmiertelnym

Moja szczerze umiłowana córko, ból i cierpienie moich biednych wyznawców, którzy muszą bezradnie patrzeć, jak nowe prawa, przeciwne Moim naukom, osiągają niespotykany dotąd poziom w świecie.
Nie tylko musicie być świadkami grzechu, dzieci, ale także musicie patrzeć, jak grzech jest wam przedstawiany i gdy jesteście zmuszani do przyjęcia go, jako dobro.
Chodzi Mi tu szczególnie o jeden grzech, małżeństwa tej samej płci, który jest przedstawiany jako faktyczne dobro.
Oczekuje się więc zgody na tę obrzydliwość, gdy zostanie ustanowiona przed tronem Mojego Ojca w Kościele. Tym ludziom nie wystarczy akceptacja małżeństw tej samej płci w świetle prawa, będą jeszcze chcieli zmusić Boga Ojca, aby dał im Swoje błogosławieństwo. On nigdy tego nie zrobi, bo w jego oczach, jest to grzech śmiertelny.
Jak ci ludzie ośmielają się myśleć, że demonstrowanie tego obrzydliwego czynu jest dopuszczalne w Kościołach Mojego Ojca.
Dzieci, Ja kocham każdą duszę.
Kocham grzeszników.
Nienawidzę ich grzechu, ale kocham grzesznika.
Akty seksualne tej samej płci są nie do przyjęcia w oczach Mojego Ojca.
Módlcie się za te dusze, bo je kocham, ale nie mogę dać im łask, których pragną.
Muszą wiedzieć, że wszelkie ich starania o zaakceptowanie małżeństw tej samej płci są bezcelowe, oni nie mają prawa do udziału w świętym sakramencie małżeństwa.
Sakrament musi pochodzić od Boga. Zasady przyjmowania sakramentów muszą wywodzić się z Nauczania Mojego Ojca.
Nie możecie zmuszać Mojego Ojca, Boga Najwyższego, aby dał swoje błogosławieństwo lub przyzwolenie na Jego święte Sakramenty, chyba że są one przestrzegane w taki sposób, do jakiego zostały przeznaczone.
Grzech jest teraz przedstawiany na świecie jako coś dobrego.
Jak już wcześniej powiedziałem, świat postępuje na odwrót.
Dobro jest przedstawione jako zło, a ci ludzie, którzy starają się żyć według praw Boga Ojca są wyśmiewani.
Zło, bez względu na sposób jego przedstawienia, nie może być przekształcone w akt dobroci w oczach Mojego Ojca.
Mój Ojciec ukarze tych, którzy nadal będą obnosić się ze swoimi grzechami przed Nim.
Posłuchajcie tego ostrzeżenia, bo grzechy, które popełniacie, gdy odmawiacie posłuszeństwa Bogu, nie mogą i nie będą odpuszczone.
To dlatego, że odmawiacie uznania grzechu za co czym on jest.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


16th March 2012, 22:20 - Same sex marriage a grave sin

My dearly beloved daughter, the pain and suffering of my poor followers who have to watch, helplessly, as new laws, contrary to My teachings, are reaching unprecedented levels in the world.
Not only do you have to witness sin, children you then have to watch as sin is presented to you where you are forced to accept it as bein,g humane.
I refer to one sin in particular, same sex marriage, which is presented as a natural right.
You are then expected to accept this abomination as it is set before My Father's Throne in a church.
It is not enough for these people to condone same sex marriage in the eyes of the law they then want to force God the Father to give them His blessing. He could never do this because it is a grave sin in His eyes.
How dare these people think it is acceptable to parade this abominable act in My Father's Churches? Children, I love every soul.
I love sinners.
I detest their sin but love the sinner.
Same sex sexual acts are not acceptable in My Father's Eyes.
Pray for these souls because I love them but cannot give them the graces they desire.
They must know, that no matter how much they try to condone same sex marriages, they are not entitled to participate in the Holy Sacrament of marriage.
A Sacrament must come from God. The rules for receiving Sacraments must stem from My Father's Teachings.
You cannot force My Father, God the Most High, to give His blessing, or access to, His holy Sacraments unless they are respected in the way they are meant to be.
Sin is now presented in the world as a good thing. As I have said before the world is back to front.
Good is presented as evil and those people who try to live by the laws of God the Father are sneered at. Evil, no matter how you dress it up, cannot be turned into an act of goodness in the Eyes of My Father.
My Father will punish those who continue to flaunt their sins before Him.
Heed this warning, for your sins, which are carried out when you refuse to obey God, will not and cannot be forgiven. This is because you refuse to accept sin for what it is.
Your Saviour Jesus Christ.