Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


18.03.2012, 16:00 - Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba

Moja szczerze umiłowana córko. Moje dzieci muszą wiedzieć, że przyczyną, dla której świat jest pusty duchowo, jest to, że nie rozpoznają już one różnicy między tym, co dobrem, a co złe.
Bez Mojego Światła, które wypełnia każdą duszę, nie wyłączając grzeszników, świat przestałby istnieć.
Jedynie Moje Światło utrzymuje świat przy życiu.
Wielu Moich wyznawców, którzy poświęcają się, aby cierpieć w zjednoczeniu ze Mną, także pomaga utrzymać w świecie to Światło.
Na krótko przed Moim powtórnym przyjściem Moje światło zniknie na świecie na okres trzech dni.
Stanie się to jednak przy samym końcu i nie należy tego mylić z Ostrzeżeniem.
To właśnie w ciągu tych trzech dni będzie płacz i zgrzytanie zębami, ludzie zaś będą jako ostatniej deski ratunku wyglądać Mojego światła, nawet jeśli wcześniej Mnie odrzucili.
To będzie czas Prawdy.
Moi wyznawcy nie powinni obawiać się tych trzech dni, bo choć byście nie byli świadomi Mojej obecności, Ja będę z wami.
Następnie po upływie trzech dni, powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, w jaki wstąpiłem do Nieba.
Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba w wielkiej Chwale.
Jak piękny i radosny będzie ten dzień, kiedy przyjdę, aby zgodnie z Wolą Mojego Ojca rozpocząć Moje Królowanie na ziemi.
Żaden człowiek nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości, że to jestem Ja.
Ludzie nie będą też mieli żadnych wątpliwości co do ich przyszłości.
To będzie dzień, w którym przyjdę, aby sądzić.
Dokonam podziału mojego ludu na tych, którzy Mnie kochają, i tych, którzy Mnie nienawidzą.
Ci, którzy Mnie odrzucili i hołdowali niecnym postępkom, zostaną wydani na pastwę piekielnych ogni.
Pozostali będą żyć ze Mną w raju pośród sprawiedliwych, którzy zmartwychwstaną.
Takiego triumfu muszą z radością wyczekiwać wszystkie dusze, kiedy powrócę, tak jak wam obiecywałem.
A to mówię chrześcijanom:
Wiedzcie, że to wielkie i chwalebne wydarzenie nastąpi już wkrótce.
Wasze pokolenie będzie świadkiem Mojego chwalebnego Powrotu.
Kiedy ten dzień ma nastąpić, nie wyjawię wam nigdy, gdyż wie to tylko Mój Ojciec. Mogę was jednak zapewnić, że chwila Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliska.
Wam, Moi wyświęceni słudzy mówię, że waszym obowiązkiem jest tak przygotować Mój lud czyli te dusze, za które ponosicie odpowiedzialność, aby zostały one włączone do Księgi Życia.
Błagam was, pracujcie usilnie, wykorzystując potęgę środków komunikacji i modlitwy, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Odkupiciel całej ludzkości


18th March 2012, 16:00 - I will come in the clouds surrounded by all the angels and the saints in Heaven

My dearly beloved daughter My children must know that the reason the world is spiritually empty is because they no longer know the difference between right and wrong.
If it were not for My light, which fills each soul including sinners, the world would cease to exist.
It is My light which keeps the world alive.
Many of My followers who consecrate themselves to suffer in union with me also help keep this light alive.
Just before I return My light will disappear in the world for a period of three days.
This will happen at the very end and must not be confused with The Warning.
It will be during these three days that there will be weeping and gnashing of teeth and people will scramble looking for My light even though they rejected Me.
This will be the time for the truth.
My followers must not fear these three days for, while you may not be aware of My presence, I will be with you. Then after the three days I will return to earth exactly the way in which I ascended into Heaven.
I will come in the clouds surrounded by all the angels and saints in Heaven in great glory.
How beautiful and joyful will that day be when I come to reign over the earth according to My Father's Will. No man will be in any doubt that it is I.
Nor will they have any doubts about their future.
This will be the day I come to Judge.
I will divide My people into those who love Me and those who hate Me.
Those who rejected Me and paid homage to all things evil will be banished in the eternal fires of hell. The rest will come and live with Me in Paradise along with the resurrected righteous.
This is the goal which every soul must look forward to, when I come again as I promised you. To Christians I say this.
Know that this great and glorious event will take place soon.
Your generation will witness My glorious return.
I will never reveal the day for only My Father knows this but, I can assure you, that the time for My Second Coming is close.
To My sacred servants I tell you that it is your duty to prepare My people, those souls for whom you are responsible, so that they are included in the book of the living.
I plead with you to work hard through the power of communications and prayer to prepare the world for My Second Coming. Your Loving Saviour
Jesus Christ
Redeemer of all Mankind