Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.03.2012, 23:00 - Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zawzięty

Moja szczerze umiłowana córko, Mój ból stał się twoim w pełnej jedności ze Mną. Choć będzie to dla ciebie bardzo trudne, przyniesie ci jednak wiele radości i dużo nowych łask.
Obdarzam cię teraz darem czytania w duszach. Przekazuję ten specjalny dar z dwóch powodów. Pierwszy z nich to ofiarowanie ci ochrony, jakiej potrzebujesz, kiedy zaczniesz przebywać pomiędzy niektórymi z moich wyznawców.
Drugim powodem jest nawracanie tych zatwardziałych serc, które będą ci się sprzeciwiać, ponieważ podważają Moje Najświętsze Słowo.
Musisz przyjąć te nowe cierpienia, których doświadczasz, i wiedz, że będą się one nasilać z powodu wzrostu nikczemności na świecie.
Ty, Moja córko, i wiele Moich innych wybranych dusz - przeżywacie teraz zarówno fizyczne jak i duchowe cierpienia.
Dzieje się tak z powodu cierpień Mojego Najświętszego Wikariusza, których doświadczy on w tych dniach, kiedy będzie musiał stawić czoła swojej największej próbie.
Przyjmij Mój Kielich, Moja córko, a wy, którzy przyjmujecie Moje Święte Słowo, wiedzcie, że dzięki tym orędziom wzrasta wasza wielkoduszność i ratujecie miliony dusz każdego dnia.
Ani jedna chwila waszego cierpienia nie idzie na marne.
Zdaję sobie sprawę z tego, że gdy wy, Moje dzieci, bierzecie Mój krzyż i Mnie naśladujecie, będziecie przez to cierpieć.
Jednak pamiętajcie, że robiąc to, pomagacie mi zbawić większość ludzkości. Będziecie także pomagać Mi w Moim Królowaniu na ziemi, kiedy oszust zostanie wygnany i gdy wyłoni się Mój Nowy Raj na ziemi.
Pamiętajcie również, że wy, którzy cierpicie ze Mną, postępując Moją ścieżką do Raju, odbędziecie tę samą drogę na Kalwarię co Ja, gdy przybyłem po raz pierwszy.
Dziś chrześcijanom może wydawać się, że gdybym miał znów przybyć po raz drugi, to nigdy nie byłbym ponownie potraktowany z takim okrucieństwem. Jakże się mylą.
Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zawzięty.
Moje Święte Słowo będzie i już jest wyśmiewane i podważane.
Moje dzieci, a szczególnie te o nieugiętych i twardych przekonaniach, nie będą w stanie zrozumieć, że Moi prorocy będą otwarcie odrzuceni poprzez większość ludzi, dokładnie tak samo jak byli odrzuceni w przeszłości.
Moje Słowo dawane wam teraz, już jest lekceważone w wielu kręgach Kościoła i negowane, tak jak to było czynione przez faryzeuszy podczas Mojego pobytu na ziemi.
Prawda Mojego Nauczania, która nigdy nie zostanie zmieniona, będzie uznana za kłamstwo.
Dlaczego tak się dzieje? Mówię wam, jest tak dlatego, gdyż tak wielu przekręciło prawdę Mojego Nauczania do tego stopnia, że już nie wierzą w grzech śmiertelny.
Tak wielka liczba ludzi lekceważy prawdę zawartą w Piśmie Świętym.
Dlaczego na przykład zaprzeczacie istnieniu 1000-letniego Nowego Nieba i Ziemi?
To Objawienie jest jasno sprecyzowane, a prawda w nim zawarta jest oczywista dla wszystkich.
A jednak Moje Święte Słowo jest podawane w wątpliwość.
Księga Apokalipsy, podobnie jak proroctwa zawarte w Księdze Daniela, zostały wam podane tylko w części. Wielu z was jest zdezorientowanych.
Ale dzieje się tak dlatego, że treści ujawnione obu tym prorokom zostały ukryte i zamknięte, aż do końca czasów.
Tylko Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, jestem upoważniony do ujawnienia tych treści dla ludzkości.
Jak możecie mówić, że wiecie wszystko o Moim Powtórnym Przyjściu, skoro znacie je tylko po części? I skoro jeszcze nie wszytko zostało ujawnione?
Musicie słuchać Mojego Świętego Słowa, ponieważ jest wam dawane, by zbawić wasze dusze.
Jeśli w dalszym ciągu będziecie zaprzeczać Mojemu Słowu po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie, gdy te, Moje Orędzia dla świata będą się nadal realizować, będziecie winni odrzucenia Mojej Miłosiernej Ręki.
Popełnicie grzech odrzucenia Mnie, i nie będzie miało znaczenia jak bardzo we Mnie wierzycie, ani też, że utrzymujecie, iż Mnie znacie. Wtedy bowiem będziecie straceni dla Mnie i nie będziecie gotowi, by wejść przez bramy Raju.
To, że Ja obecnie próbuję przygotować was do czasów ostatecznych, jest Moim obowiązkiem wobec was z czystej miłości i współczucia.
Proszę, nie odrzucajcie Mnie, gdy drugi raz przychodzę ocalić ludzkość od wiecznego potępienia i podarować wam klucze do wiecznego zbawienia.
Ponieważ was kocham, muszę być stanowczy i poprowadzić was do prawdy.
Nie czekajcie na Mój Dzień Sądu Ostatecznego, aby odkryć prawdę.
Chodźcie teraz ze Mną i pomóżcie Mi ratować dusze całej ludzkości.
Wasz Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus


22nd March 2012, 23:00 - The opposition to My Second Coming will be fierce.

My dearly beloved daughter My pain has now become yours in full union with Me. While this will be very difficult for you it will bring you much joy and many new graces.
I now bestow upon you the gift of being able to read souls. I bequeath this special gift for two reasons. The first is to offer you the protection you require when you will begin to mingle with some of My followers.
The second is to convert those hardened of hearts who will confront you as they challenge My Most Holy Word.
You must accept this new suffering which you are experiencing and know that it is intensifying because of the increased wickedness in the world.
You My daughter and many of My other chosen souls are all now experiencing both physical and interior suffering at the same time.
This is due to the suffering My Most Holy Vicar is also experiencing in these days when he will face his biggest trial.
Accept My cup My daughter and for those who accept My Holy Word, through these messages, know that your generosity of spirit is saving millions of souls every day.
Not one minute of your suffering goes to waste.
I realise, My children, that when you take up My cross and follow Me that you will suffer as a result.
But know that by doing this you are helping Me to save most of humanity. You will also help Me in My reign on earth when the deceiver is banished and as My New Paradise on earth emerges.
Know also that you who suffer with Me, by following My path to Paradise, will take the very same road to Calvary when I came the first time.
Christians today may believe, that were I to come again a second time, that I would never be treated with such cruelty again. Well they are wrong.
The opposition to My Second Coming will be fierce.
My Holy Word will, and already is, being ridiculed and questioned.
My children, especially those with rigid and firm beliefs fail to understand that My prophets will be outwardly rejected by the majority just as they were in the past.
My Word, given to you this time, is already being ignored in many quarters of the Church and dismissed just as it was by the Pharisees during My time on earth.
The truth of My teachings, which have never changed, will be deemed to be lies.
Why is this? I tell you it is because so many have twisted the truth of My teachings to such an extent that they no longer believe in mortal sin.
So many chose to ignore the truth contained in the Holy Bible.
Why do you deny, for example, the existence of the 1,000 years of the New Heaven and Earth?
This revelation is very specific and the truth is there for all to see. Yet My Holy Word is challenged.
The Book of Revelation, just as the prophecies contained in the Book of Daniel, have been given to you only in parts. Many of you are confused.
But this is because the contents revealed to both these prophets were closed and hidden until the end of times. Only I, Jesus Christ, the Lamb of God, has the authority to reveal the contents to mankind.
How can you claim to know everything about My Second Coming when you know only parts? When they have not been
revealed yet?
You must listen to My Holy Word for it is being given to you to save your souls.
Should you continue to deny My word, after The Warning takes place, as these My messages to the world will continue to unfold, you will be guilty of rejecting My Hand of Mercy.
No matter how much you believe in Me, or claim to know Me, you will commit the sin of denying Me. As such you will be lost to Me and will not be fit to enter the gates of Paradise.
It is My duty, given to you out of pure love and compassion, that I now try to prepare you for the end times.
Please do not reject Me, this second time, as I come to save mankind from eternal damnation and offer you the keys to eternal salvation.
It is because I love you that I must be firm and lead you to the truth. Do not wait until My Day of Judgement to discover the truth.
Come with Me now and help Me salvage the souls of the whole of humanity. Your teacher and redeemer
Jesus Christ