Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.03.2012, 11:45 - Nie macie za wiele czasu, zanim przyjdę jako Sędzia

Przychodzę do ciebie dzisiaj, Moja szczerze umiłowana córko, aby powiedzieć światu o Moim wielkim miłosierdziu.
Ale także pragnę poinformować świat o Mojej sprawiedliwości.
Dzieci, nie macie za wiele czasu zanim powrócę jako Sędzia.
Żyjecie w okresie pomiędzy dniem dzisiejszym a Moim dniem Sądu Ostatecznego, który odbędzie się przy Moim Powtórnym Przyjściu i czas ten musicie mądrze wykorzystać, aby przygotować swoje dusze.
Moim obowiązkiem, jako Waszego Boskiego Zbawiciela jest to, aby poprowadzić was, pouczyć i odsłonić przed wami drogi, które was niezawodnie przygotują na wejście do Mojego Raju.
Nie odrzucajcie Moich proroków. Zwracam się tu szczególnie do Moich wyświęconych sług.
Musicie Mnie prosić, abym przyoblekł was w Mojego Ducha Świętego, abyście mieli rozeznanie wraz z pokorą i czystością.
Kiedy to zrobicie, odsłonię przed Wami prawdę Mojego Najświętszego Słowa, przekazywanego przez tę prorokinię.
Następnie waszym obowiązkiem będzie zapewnienie pomocy wszystkim duszom, które szukają waszego kierownictwa, aby przygotować ich na Moje Ponowne Przyjście.
Nigdy nie obawiajcie się używać zwrotu "Powtórne Przyjście Chrystusa", bo wielu w Mojej owczarni nie wie, co to znaczy.
Tak niewielu z nich zostało pouczonych, jak wspaniałe i chwalebne jest to wydarzenie lub jak ważne jest takie przygotowanie dusz, aby były w stanie łaski.
Nigdy nie bójcie się nauczać o istnieniu czyśćca i piekła. Jesteście odpowiedzialni za to, aby mówić prawdę Mojemu ludowi.
Szukajcie u Mnie przewodnictwa przez tę Modlitwę Krucjaty (40) Modlitwa dla kapłanów na przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście.
O mój Jezu,
jestem tylko pokornym sługą, który potrzebuje Ciebie, abyś tak mnie prowadził,
żebym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście.
Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je
zgodnie z Twoją świętą wolą, aby były godne,
by wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej
Ludzkości przez swoją śmierć na Krzyżu.
Udziel mi łask, których tak potrzebuję, abym mógł przekazać
Twoje słowo spragnionym duszom i nigdy nie zaniedbał mojego
obowiązku wobec Ciebie, Drogi Jezu, któremu przyrzekłem wierność przez moje Święte Przyrzeczenie.
Amen.
Pójdźcie teraz moi wyświęceni słudzy i przyjmijcie rolę do której zostaliście powołani.
Przygotowanie dusz na Moje Powtórne Przyjście jest największym wyzwaniem w Waszej posłudze i musicie je przyjąć z miłością i radością w waszych sercach.
Zaakceptujcie także dar bycia wybranym jako święci słudzy w tych Czasach Ostatecznych, gdy Nowe Niebo i Nowa Ziemia pojawią się jako Mój Nowy Raj.
Jest łaską to, że żyjecie w tych czasach.
Ale będą was spotykały udręki i przeszkody na tej drodze, kiedy będziecie pomagać ratować Moje dusze na ziemi, wyrywając je z rąk oszusta i tych wszystkich, których on kusi, abyście odwrócili wasze serca ode Mnie, Waszego Boskiego Zbawiciela.
Nigdy nie porzucajcie waszej świętej misji i wiedzcie, że Ja, Wasz Jezus, będę szedł z wami krok w krok przez całą drogę.


24th March 2012, 11:45 - You do not have much time before I come to Judge

I come to you today, My dearly beloved daughter, to inform the world of My Great Mercy. I also wish to inform the world of My Justice.
Children you do not have much time before I come to Judge.
It is the period between now and My Day of Judgement which will take place at My Second Coming that you must use wisely to prepare your souls.
As your Divine Saviour, it is My duty to guide you, instruct you and reveal ways in which you can ensure that you are fit to enter My Paradise.
Do not reject My prophets. I refer, in particular to My Sacred Servants.
You must ask Me to cover you with My Holy Spirit for discernment with humility and purity of soul. When you do I will reveal to you the truth of My Most Holy Word given to you now through this prophet.
After that it will be your duty to ensure that all those souls who look to you for guidance are helped to prepare their souls for My Second Coming.
Never be afraid to utter the phrase The Second Coming of Christ, for many of My flock do not know what it means.
So few of them have been taught about this great and glorious event or the importance of preparing their souls so that they are in a state of grace.
Never be afraid to preach about the existence of Purgatory or Hell. It is your responsibility to tell My people the truth.
Look to Me for guidance through this prayer Crusade Prayer (40) Prayer for the Clergy for preparing souls for the Second Coming
O My Jesus
I am but a humble servant and need you to guide me
So I can prepare souls for your Glorious Second Coming Help me to convert souls and prepare them
According to your Holy Will so that they are fit
To enter the New Heaven and Earth which you promised all of Mankind through your death on the cross.
Give me the graces I need so that I can impart
Your word to thirsty souls and that I never waiver in my
Duty to you dear Jesus to whom I pledged my allegiance through My Sacred Vows. Amen.
Go now My Sacred Servant and accept the role for which you were chosen.
The challenge of preparing souls for My Second Coming is the biggest ever in your ministry and you must accept this with love and joy in your hearts.
Accept also the gift of being chosen as a sacred servant in these, the end of times, when the New Heaven and Earth emerges as My New Paradise.
You are blessed to be living in these times.
But you will be tormented and obstructed on every part of your journey when you help to save My souls on earth by the deceiver and all those he tempts to turn your hearts away from Me your Divine Saviour.
Never give up in your Holy Mission and know that I, your Jesus, will walk with you every step of the way.
Your Beloved Jesus