Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj nalegam, aby wszyscy Moi wyznawcy poświęcili swój czas na modlitwę za tych, którzy nie wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa ani w wieczne zbawienie.
Dusze te są bliskie Mojemu Sercu i one właśnie potrzebują nawrócenia, aby mogły być zbawione w pierwszej kolejności.
Ci, którzy są zaślepieni, nie widzą, że ich życie nie kończy się na ziemi.
Wielu nie akceptuje tego, że będą istnieć wiecznie.
Dusze te ranią mnie głęboko i czuję przerażenie, kiedy widzę je jak niszczą życie w swoich duszach w tym życiu na ziemi.
Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wielu z tych, którzy ogłaszają się za ateistami.
Ich jedyny ratunek przychodzi poprzez modlitwy i cierpienia dusz ofiarnych.
Wzywam was do modlitwy za te dusze przez Modlitwę Krucjaty (41) za dusze niewierzących
O mój Jezu, pomóż Twoim biednym dzieciom,
które są ślepe na Twoje obietnice zbawienia.
Błagam Cię, abyś przy pomocy moich modlitw i cierpień
otworzył oczy niewierzących, aby mogli zobaczyć Twoją
czułą Miłość i by schronili się w Twoich Świętych Ramionach.
Pomóż im odnaleźć prawdę i prosić o przebaczenie wszystkich swoich grzechów,
aby mogli zostać zbawieni i jako pierwsi wejść przez Bramy Nowego Raju.
Modlę się za te biedne dusze, włączając w to mężczyzn, kobiety i dzieci. Błagam Cię o odpuszczenie im grzechów.
Amen.
Idź teraz Moja cenna armio i skup się na Moich biednych, zagubionych dzieciach. Pomóżcie Mi, Waszemu Jezusowi uratować ich dusze.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


25th March 2012, 15:30 - Even The Warning will not convert all Non-believers

My dearly beloved daughter today I urge all of My followers to devote their time to pray for those who do not believe in Me, Jesus Christ, or eternal salvation.
These souls are close to My heart and are the ones who need to be converted so that they can be saved first. Those who are blind cannot see that their life does not end on earth.
Many do not accept that they will exist for eternity.
These souls wound Me deeply and I feel terror as I watch them destroy the life in their souls in this life on earth. Even The Warning will not convert many of them who proclaim to be atheists.
Their only salvation is through the prayers and suffering of victim souls.
I urge you to prayer for these souls through this Crusade Prayer (41) For the souls of Non-Believers
O My Jesus help your poor children
Who are blind to your promise of salvation
I beseech you, with the help of my prayers and suffering, To open the eyes of non-believers so that they can see your Tender love and run into your sacred arms for protection
Help them to see the truth and seek forgiveness for all their sins
So that they can be saved and be the first to enter the Gates of the New Paradise
I pray for these poor souls including men, women and children and urge you to absolve them for their sins. Amen.
Go now My precious army and focus on My poor lost children. Help Me, your Jesus, to save their souls. Your beloved Saviour
Jesus Christ