Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


27.03.2012, 18:00 - Maryja Panna: Proszę moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, by zapobiec jednej światowej walucie

Moje dziecko, twoje cierpienie, jak i cierpienie innych wybranych dusz, pogłębi się w czasie Wielkiego Tygodnia.
W tym to tygodniu zwodziciel zrani tak wiele dzieci Boga, jak tylko będzie mógł - poprzez wojny, prześladowania i przemoc.
To właśnie w tym czasie zadaje on straszne cierpienia, takie jak te, które znosił mój najdroższy Syn w czasie swojej Męki na Krzyżu.
Moje dziecko, musisz przekazać tym wszystkim, którzy dookoła zachęcają dusze do odmawiania mojego Świętego Różańca aż do czasu Wielkanocy, że ja jestem ogromnie zadowolona.
Przez te nabożeństwa ocalają oni dusze, łącząc to ze swoimi cierpieniami, a także pomagają swoim własnym narodom.
Coraz więcej ludzi na całym świecie czuje obecnie Miłość mojego Syna w czasie tych wielkich cierpień.
Łagodzi On ich ból za pomocą specjalnych łask oraz mocą Ducha Świętego koi ich dusze.
Dzieci, wasze modlitwy, które tak miłośnie wznoszą się od was do Nieba, są wysłuchiwane.
Nieustannie musicie szukać pomocy mojego Syna i Ojca Przedwiecznego. Każda jedna modlitwa, nieważne jak krótka, jest wysłuchiwana i zgodnie z Wolą Boga Najwyższego otrzymuje odpowiedź.
Moje dziecko, poproś moje dzieci o jeden dzień Postu w Wielki Piątek, aby zapobiec wprowadzeniu jednolitej waluty na świecie.
Wasze modlitwy i post mogą tego dokonać.
Natychmiast jak tylko odmówicie tę modlitwę w czasie waszego Postu, mój Odwieczny Ojciec powstrzyma tych ludzi od narzucenia wam owego uciemiężenia, które planują, aby was kontrolować.
To są ci sami ludzie, którzy chcą obalić Chrześcijaństwo, więc jest ważne, abyście przez wasze specjalne ofiary powstrzymali ich od urzeczywistnienia tego planu.
Modlitwa Krucjaty (42) Modlitwa w połączeniu z postem, aby powstrzymać wprowadzenie jednej światowej waluty:
O Boże Najwyższy,
Ofiaruję Ci mój dar postu,
Abyś zatrzymał panowanie zła na świecie,
Planowanego obecnie w celu pozbawienia mojego kraju pokarmu, łącznie z Chlebem Życia.
Przyjmij moje ofiary i wysłuchaj moich błagań za inne narody, aby zapobiec ich
Cierpieniu, jakie planuje antychryst.
Wybaw nas, drogi Panie, od tej nikczemności i ocal naszą wiarę,
Abyśmy mogli Cię czcić w wolności, która jest nam potrzebna do kochania i adorowania Ciebie
Na wieki wieków. Amen.
Moje dziecko, jeden dzień postu w Wielki Piątek przyniesie narodom duże wyzwolenie od diabła i tych, którzy naśladują jego nikczemne pragnienia kontrolowania finansów wszystkich narodów.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia
Matka Boga


27th March 2012, 18:00 - Virgin Mary: Ask my children to do one day of fasting on Good Friday to prevent one world currency

My child, your suffering, along with other chosen souls, will intensify during Holy Week.
This is the week where the deceiver will hurt as many of God's children as he can through wars, persecution and violence. It is at this time that he inflicts great suffering just as My precious Son endured during His Passion on the Cross.
My child, you must tell all those who have encouraged souls everywhere to recite my Holy Rosary every Friday up to Easter, that I am most pleased.
The souls they are saving along with the suffering of their own nations are all being helped through these devotions. The love of my Son is being felt now by more people all over the world at a time of great suffering.
He eases their pain with His special graces and soothes their souls by the Power of the Holy Spirit
Children, your prayers, which are so lovingly presented by you in the Heavens, are being heard.
You must seek the help of my Son and My Eternal Father at all times. Every single prayer, no matter how small, is heard and answered according to the will of God Most High.
My child, ask my children to do one day of Fasting on Good Friday to prevent the one world currency from being introduced.
Your prayers and fasting can do this.
As soon as this prayer is said during your Fast, My Eternal Father will stop these people from inflicting the austerity they are planning so that they can control you.
These same people want to abolish Christianity so it is important that you stop this from happening through special sacrifices.
Crusade Prayer (42) Prayer of fasting to stop One World Currency O God Most High
I offer you my gift of fasting
So that you will stop the grip of evil in the world
Being planned to starve my country of food including the Bread of Life
Accept my offering and listen to my pleas for other nations to prevent them from The suffering being planned by the antichrist
Save us dear Lord from this wickedness and protect our faith
So that we can honour You with the freedom we need to love and adore Y0u Forever and ever. Amen.
My child, one day of fasting on Good Friday will bring much freedom to nations from the evil one and those who follow his wicked desires to control the finances of all nations.
Your beloved Mother Mother of Salvation Mother of God