Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


30.03.2012, 15:00 - Błagam was. Nie krzyżujcie Mnie ponownie

Moja szczerze umiłowana córko ważne jest, aby wszystkie dzieci Boże zrozumiały, dlaczego umarłem, aby ocalić świat przed wiecznym potępieniem.
Szatan, który panował w sercach ludzkości od upadku Adama i Ewy, sprawił, że udało mu się ukraść dusze.
Większość ludzi nie zaakceptowała słowa Bożego, zwłaszcza przykazań danych im przez Mojżesza.
Zostałem wówczas wysłany, aby ludzkość otrzymała prawdę w nadziei, że świat ją zaakceptuje i powróci do Ojca.
Podczas gdy wielu przyjęło Moje Najświętsze Słowo, większość odrzuciła Mnie jako Mesjasza.
Prawda jest taka, że nie przyjęli nikogo, w tym proroków, ponieważ byli zadowoleni z życia w grzechu, który uwięził ich dusze.
Gdyby Mnie przyjęli, królowałbym na ziemi i cała ludzkość mogłaby cieszyć się wiecznym zbawieniem.
Zamiast tego zostałem odrzucony.
Żydzi, Mój naród, pogardzili Mną.
Faryzeusze patrzyli na Mnie z góry, ale gdy usłyszeli Moje Święte Słowo, nie mogli Mnie tak po prostu zignorować.
Stało się tak dlatego, że w ich duszach Moje Słowa rozbłysły światłem, które trudno im było odrzucić.
Zatem wracali do Mnie znowu i znowu, by Mnie wypytywać.
Dzisiaj jest to samo. Ci z was, którzy domagacie się odrzucenia Mojego Słowa wypowiadanego przez Moją prorokinię, nie potrafią po prostu odejść.
Pomimo waszych żądań odrzucenia, wciąż na nowo wracacie.
Z czasem zaakceptujecie Moje Słowo dziś do was wypowiadane.
Nie wolno wam powtórzyć tego samego błędu, popełnionego przez tych, którzy nie tylko Mnie odrzucili, ale ukrzyżowali.
Błagam was. Nie krzyżujcie Mnie ponownie.
Pozwólcie Mi prowadzić was do zbawienia przez słuchanie Mnie teraz, gdy wzywam was z nieba, aby przygotować was do zbawienia i Mojego Nowego Raju.
Wasz ukochany Jezus


30th March 2012, 15:00 - I beg you. Do not crucify Me again

My dearly beloved daughter it is important that all of God's children understand why I died to save the world from eternal damnation.
Satan has reigned in the hearts of mankind since the fall of Adam and Eve, and this has meant that he has successfully stolen souls.
Most of humanity would not accept the word of God especially the Commandments given to them by Moses.
I was then sent to ensure that humanity was given the truth in the hope that the world would accept this and turn back to the Father.
While many did accept My Most Holy Word the majority refused to accept Me as being the Messiah.
The truth is that they would not have accepted anyone, including the prophets because they were content to live in sin which entrapped their souls.
If they had accepted Me I would have reigned on earth and the whole of humanity could have enjoyed eternal salvation.
Instead I was rejected.
The Jews, My own people, despised Me.
The Pharisees looked down on Me yet when they heard My Holy Word they could not simply ignore Me. This is because My words sparked a light in their souls which they found hard to dismiss.
So they kept coming back to Me again and again to question Me.
Today the same is true. Those of you who claim to deny My word spoken through My prophet, cannot simply walk away.
Despite your claims of rejection you keep coming back again and again. In time you will accept My word spoken to you today.
You must not make the same mistake made by those who not only rejected Me but who crucified Me. I beg you. Do not crucify Me again.
Allow Me to lead you to salvation by listening to Me now, as I call on you from the heavens, to prepare you for salvation and My New Paradise.
Your beloved Jesus