Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.04.2012, 15:30 - Niech się modlą do Mnie o rozeznanie

Moja szczerze umiłowana córko musisz teraz odpocząć, bo ataki ze strony tych, którzy nie mogą przyjąć Mojego Prawdziwego Słowa będą trwały nadal.
Nie masz pozwolenia, aby bronić Mojego Słowa, ale teraz pouczam ciebie, abyś nie zajmowała się tymi, którzy wątpią w Moje Słowo, bo to nie jest twoim obowiązkiem.
Moja córko nie ważne jak kuszące jest to, aby udowodnić ludzkości prawdziwość Mojego Najświętszego Słowa w tych czasach, nie wolno ci tego robić.
Nigdy nie odpowiadałem Moim oprawcom podczas Mojego ukrzyżowania. Nie wolno ci próbować odpowiadać tym, którzy chcą prześladować Mnie poprzez Moje orędzia.
Nie na ciebie Moja córko są źli, lecz na Mnie.
Mogę tylko powiedzieć światu, jak przygotować się na Moje Powtórne Przyjście, ale zmusić nie mogę.
Ignoruj takie pomówienia. Wiele z nich jest od szczerych dusz, które czują potrzebę zadawania pytań. Ale nie wolno ci tego robić. Niech się modlą do Mnie o rozeznanie. Tylko Ja jestem odpowiedzialny za ich dusze. Nawet jeśli ofiarujesz cierpienia dla ratowania dusz, nadal nie jest to twoim obowiązkiem.
Zatem idź i powiedz tym, którzy mają wątpliwości, tak jak Mój apostoł Tomasz, że tylko Ja mogłem go przekonać po Moim Zmartwychwstaniu, gdy stanąłem przed nim. Dopiero, gdy dotknął Moich Ran w pełni uwierzył.
Niestety, wielu duszom na świecie nie zapewniono takiego luksusu.
Muszą wiedzieć, że czas jest krótki, aby przygotować swoje dusze. To ich własny, wolny wybór czy odpowiedzą na Moje Wezwanie czy nie.
Wasz Jezus


2nd April 2012, 15:30 - Let them pray to Me for discernment

My dearest beloved daughter you must rest now for the attacks by those who cannot accept My True Word continues.
You are not permitted to defend My Word but now I am instructing you not to engage with those who doubt My Word for that is not your responsibility.
My daughter no matter how tempting it is to prove the authenticity of My most Holy Word for humanity in these the times, you must not do this.
I never responded to My executioners during My crucifixion. You must not try to respond to those who wish to persecute Me through My Messages.
It is not you my daughter they are angry with; it is I.
I can only tell the world how to prepare for My Second Coming. I cannot force them.
Ignore such taunts. Many are from genuine souls who feel the need to ask questions. But you are not permitted to do so. Let them pray to Me for discernment. Only I have responsibility for their souls. Even when you offer suffering to save souls it is still not your responsibility.
So go and tell those who are in doubt, like My apostle Thomas it was I who faced him after My Resurrection when I stood before him. It was only when he touched My Wounds that he fully believed.
Sadly many souls in the world are not afforded this luxury.
They must know time is short in order to prepare their souls. It is their own free choice whether or not they respond to My Call. Your Jesus