Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.04.2012, 01:00 - Odmawiajcie proszę Moją Koronkę do Miłosierdzia Bożego i rozpocznij Moją Nowennę w Wielki Piątek

Moja szczerze umiłowana córko zbliża się dla świata czas do refleksji nad Moją śmiercią na Krzyżu.
Jest to czas roku 2012, w którym pilnie potrzebuję waszych modlitw za tych, którzy Mnie nie rozpoznają i dla tych, którzy nic o Mnie nie wiedzą.
To, czy Mi pomożecie zbawić te biedne dusze, które pragnę przyprowadzić do Mojego Serca, abym przygotował je do Mojego Nowego Raju, będzie zależało od was, Moi umiłowani wyznawcy.
Dzieci, pragnę, abyście odmawiali koronkę do Mojego Miłosierdzia Bożego, a od Wielkiego Piątku rozpoczęli 9 dniową Nowennę do Miłosierdzia Bożego.
Ważne jest, aby jak najwięcej z was odmówiło w całości tę Nowennę za inne dusze. Otrzymacie wielkie łaski i z tego powodu nigdy was nie opuszczę. Będę ratować wasze dusze, kiedy staniecie przede Mną w Dniu Sądu.
Nigdy nie możecie być zmęczeni modlitwą o zbawienie innych dusz. Jesteście Moją Armią i przez łaski, które wam daję, będziecie ze mną pracować, aby oczyścić ziemię z grzechu przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Modlitwa nie przychodzi łatwo wam wszystkim. Najlepszym sposobem byłoby jednoczyć się z Moją Bolesną Męką i rozmyślać nad Moim cierpieniem, a w szczególności, Moją Męką w Ogrodzie. Moje Wielkie Miłosierdzie jest wtedy najsilniejsze. To właśnie z powodu grzeszników, w tym tych pogan, którzy nigdy nie mieli okazji Mnie poznać, cierpiałem najbardziej.
Pamiętajcie o tym wy, którzy Mnie kochacie.
Im bardziej Mi ufacie, tym silniejsze jest Moje Miłosierdzie. Mogę więcej wybaczyć. Moje Miłosierdzie jest tak potężne, że może wymazać grzechy całej ludzkości.
Ci, którzy wierzą we Mnie, ufają Mi, mogą osiągnąć wielką świętość, poprzez pomoc w ocaleniu dusz swoich braci i sióstr, traktując to jako rzecz najważniejszą. Robią to z miłości do Mnie, bo wiedzą, że to Mnie bardzo cieszy.
Wy, Moi szczerzy i prawdziwi wyznawcy, którzy Mnie tak bardzo kochacie, wiem, że to dzięki waszej hojności serca mogę zbawiać grzeszników.
Grzesznicy, musicie zrozumieć, za kogo umarłem i kim są ci, których pragnę najbardziej. Okażę wielkie współczucie dla grzeszników.
Ale wy, Moi wyznawcy, którzy jesteście także grzesznikami, musicie Mi całkowicie zaufać. W ten sposób mogę udzielić wielu szczególnych łask.
Im więcej prosicie Mnie o pomoc, tym więcej otrzymujecie. To właśnie z powodu tej więzi, która utrzymuje się między nami, możecie pomóc Mi uratować inne dusze przed utonięciem w rozpaczy i beznadziei.
Pamiętajcie o mocy Nowenny do Mojego Boskiego Miłosierdzia i o liczbie dusz, które uratujecie dla Mnie w tym roku.
Wasz ukochany Jezus


4th April 2012, 01:00 - Please say My Divine Mercy and start My Novena on Good Friday

My dearly beloved daughter the time is almost here for the world to reflect on My Death on the Cross.
This is the time during 2012 that I urgently need your prayers for those who will not recognise Me and for those who do not know about Me.
It will be up to you My beloved followers to help Me save those poor souls whom I need to bring close to My bosom so that I can prepare them for My New Paradise.
Children I need you to say My Divine Mercy chaplet and commence the 9 day Novena of the Divine Mercy from Good Friday.
It is important that as many of you complete this Novena for other souls. You will receive great graces and for this I will never forsake you. I will salvage your soul when you come before Me on the Day of
Judgment.
You must never become tired of praying to save other souls. You are My Army and through the graces I give you, you will work with Me to clean the earth of Sin before My Second Coming.
Praying does not come easy to all of you. The best way is to unite yourself in My Sorrowful Passion and meditate on My suffering and, in particular, My Agony in the Garden. My Great Mercy is at its most
potent then. It was precisely because of sinners, including those Pagans were never given a chance to know Me whom I agonised over the most.
For those of you who love Me know this.
The more you trust in Me completely the stronger is My Mercy. The more I can forgive. My Mercy is so powerful that it can wipe out the sins of all mankind.
Those who believe in Me, trust Me, can achieve great sanctity by helping to save the souls of their brothers and sisters as a priority. They do this out of their love for Me for they know that this brings
Me much consolation.
You, My pure and just followers who love Me so much, know that it is through your generosity of heart that I can save sinners. Sinners, you must understand, are who I died for and are the ones I thirst for most of all. I show great compassion for sinners. But, you My followers who are also sinners must trust in Me completely. By doing this I grant a number of special graces.
The more you ask for My help the more you receive. It is because of this bond that you and I hold between us that you can help Me to save other souls from drowning in despair and hopelessness.
Remember the power of My Divine Mercy Novena and the number of souls you will save for Me this year. Your beloved Jesus
Note see links to other messages published last Easter
April 13 http://www.thewarningsecondcoming.com/my-pain-is-even-greater-today-than-it-was-during-my-crucifixtion/
April 14 2011 http://www.thewarningsecondcoming.com/special-graces-promised-for-calling-on-jesus-for-just-one-day/
April 23 2011 http://www.thewarningsecondcoming.com/pledge-your-allegiance-to-my-divine-mercy/
April 24 2011 http://www.thewarningsecondcoming.com/convert-others-at-every-opportunity/