Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.04.2012, 08:00 - Pragnę, aby pamiętano, jakim dniem jest Wielki Piątek i co on naprawdę oznacza, a szczególnie w tym roku

Pragnę, aby pamiętano, jakim dniem jest Wielki Piątek i co on naprawdę oznacza, a szczególnie w tym roku.
Mój Ojciec posłał Mnie na świat i złożył Mnie jako ofiarę, by uratować świat od ognia piekielnego.
Przyszedłem, aby wam służyć dzieci, a nie by was potępić. Moja śmierć była szczególną łaską, która nikogo nie zmusza do przyjęcia Miłosiernej dłoni podanej przez Mojego Ojca Przedwiecznego.
Ten dar został ofiarowany, aby ludzkość otrzymała dar pojednania, który uczyni ją zdolną do wejścia do Królestwa Mojego Ojca.
Zanim zostałem ukrzyżowany, spożyłem bardzo ważną Wieczerzę Paschalną z moimi Apostołami w noc przed Moją Śmiercią na Krzyżu.
Ta Ostatnia Wieczerza stanowi kolejny dar. Dar z okazji Święta Eucharystii jest sakramentem miłości, aby zapewnić wam wyjątkowy dar, gdzie możecie Mnie naprawdę przyjąć w Komunii Świętej.
Moja prawdziwa obecność, zawarta w Eucharystii zapewnia w dzisiejszym świecie, podczas odprawiania Mszy Św. bardzo szczególne łaski tym, którzy są w stanie łaski, kochają Mnie i Mnie przyjmują.
Moja obecność daje się odczuć poprzez wzmocnienie waszej wiary, gdy akceptujecie Moją prawdziwą obecność w Eucharystii.
Jeśli odrzucacie Moją obecność w Świętej Eucharystii, odrzucacie jeden z najważniejszych darów, które pozostawiłem, gdy przyszedłem na ziemię, aby odkupić wasze grzechy.
Umarłem, aby was zbawić i to samo w sobie jest wielkim darem.
Ale zostawiłem wam bardzo szczególny dar, w którym możecie przyjąć Mnie umysłem, ciałem i duchem.
Zaakceptujcie Moją obecność, a dusze wasze przybliżą się do prawdziwej jedności ze Mną.
Przyjmijcie Mnie.
Nie opuszczajcie Mnie.
Nie zaprzeczajcie Mi.
Wierzcie bez żadnych wątpliwości w waszych sercach, aby miłość Boga Ojca obdarzyła was tymi darami.
Rozważcie teraz właściwie prawdę Moich nauk.
Nie przyjmujcie Mojego Ukrzyżowania bez przyjęcia darów, danych wam podczas Mojej Ostatniej Wieczerzy. Jeśli tak zrobicie wasze dusze będą głodne pokarmu życia.
Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel ludzkości


5th April 2012, 08:00 - Good Friday is the day I desire, and this year especially, to be remembered for what it really means.

Good Friday is the day I desire, and this year especially, to be remembered for what it really means. My Father sent me into the world and offered Me as a ransom to save the world from the Fires of Hell.
I came to serve you children not to condemn you. My death was a special grace, free of any obligation on your part other than to accept the hand of Mercy given to you by My Eternal Father.
This gift was offered to allow mankind receive the gift of reconciliation so that they can be made fit to enter My Father's Kingdom. Before I was crucified I attended a very important Passover Supper with My Apostles the night before My Death on the Cross.
This Last Supper provides another special gift. The gift of celebrating the Holy Eucharist is a sacrament of love to provide you with a unique gift where you can truly receive Me in Holy Communion.
My true presence, contained in the Holy Eucharist in the world today when celebrated during Holy Mass provides very special graces to those in a state of grace, who love Me, who receive Me.
My presence can be felt in a way which will strengthen your faith when you accept My true presence in the Holy Eucharist.
If you reject My presence in the Holy Eucharist you reject one of the most significant gifts I left behind when I came to earth to atone for your sins.
I died to save you and this is, in itself, a great gift.
But I left you a very special gift where you can receive Me in mind, body and spirit. Accept My presence and your soul will become closer in true union with Me.
Accept Me.
Do not forsake Me.
Do not deny Me.
Believe, without any doubts in your hearts, that it was because of the love of God the Father that these gifts were bestowed upon you.
Reflect now on the real truth of My teachings
Do not accept My Crucifixion without accepting the gifts also offered to you at My Last Supper. If you do you will be starving your soul of the food of life.
Your beloved Jesus Redeemer of Mankind