Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.04.2012, 10:00 - Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie umrze

Moja szczerze umiłowana córko, schizma o której mówiłem rozpoczęła w Kościele katolickim.
Obecnie podważa się Moje Nauczanie, które nigdy nie zmieniło się od momentu zamknięcia Mojego Pisma Świętego Księgą Apokalipsy.
Na przestrzeni wieków było wiele sprzeciwów, opinii i ocen teologicznych Mojego Świętego Słowa.
Wiele uznanych osobistości kwestionowało wskazania i naukę, które przekazywałem ludzkości.
Niektóre z moich nauk zostały wyjęte z kontekstu, przeanalizowane, a potem poszukiwano nowych interpretacji, które zatwierdzono.
Jednak to było niepotrzebne. Ponieważ prawda została przekazana ludziom poprzez proroków, którzy przyszli przede Mną, a następnie przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.
Prawda nigdy się nie zmieniła. Prawda jest taka prosta.
Inne informacje, niezawarte w Piśmie Świętym, zostały przekazane światu przez wybrane dusze jako dar tylko z jednego powodu. Aby pomóc wam rozważać Moją ofiarę dla ludzkości oraz pokazać i przypomnieć wam o miłości, jaką posiadam w Moim sercu dla wszystkich dzieci Bożych.
Wszelkie boskie objawienia dawane dzisiejszemu światu mają pomóc wam przygotować się do Życia Wiecznego.
Moja nauka zatwierdzona przez Święty Katolicki i Apostolski Kościół jest obecnie atakowana i jest to pierwsza z wielu prowokacji, które doprowadzą do podziału Kościoła.
Nowe przepisy zostaną wprowadzone, aby zadowolić współczesną opinię publiczną, co jest na rękę tym, którzy z fałszywą godnością w swoich duszach, odczuwają raczej potrzebę uspokojenia ludzi, a nie okazania posłuszeństwa nauczaniu Kościoła.
Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie umrze.
Wielu, zarówno tych wewnątrz, jak i spoza Kościoła, będzie próbowało rozbić jego struktury.
Módlcie się, aby Mój Święty wikariusz Papież Benedykt XVI pozostał silny wobec opozycji, z którą ma teraz do czynienia.
Jest to celowe działanie tych, którzy są związani z Fałszywym Prorokiem, aby utworzyć nowy kościół.
Pragnieniem tych przebiegłych ludzi będzie to, abyście wierzyli, że to będzie to ten sam Kościół, ale nim nie może być.
Jak Mój Kościół z nowymi przepisami, z wypaczonymi wersjami tej prawdy, którą dałem światu może Mnie reprezentować?
Nie może. Dlatego Mój Ojciec będzie z Nieba kierował swoim Kościołem, prawdziwie wiernymi wyznawcami.
Będzie trzymał klucze do Powtórnego Przyjścia, kiedy powstanie Nowa Jerozolima, jeden prawdziwy Kościół katolicki odzyskany z popiołów przez wszystkie dzieci Boże, wszystkich religii, wszystkich wyznań jako jedno.
I tak miało być w pełnej i ostatecznej jedności w Nowej Erze Pokoju na ziemi.
Wasz ukochany Jezus Chrystus


7th April 2012, 10:00 - I am the Church. The Church was founded by Me and it can never die.

My dearly beloved daughter the schism I spoke of has begun in the Catholic Church.
My teachings, which have never changed since My Holy Scriptures ended with the Book of Revelations, are now being challenged.
There have been a number of challenges, opinions and theological assessments of My Holy Word throughout the centuries. Many fine men questioned the instructions and the teachings which I imparted to mankind.
Some of My teachings were taken apart, analysed, new interpretations sought and then accepted.
Yet this has been unnecessary. For the truth was given to man by the prophets who came before Me and then by Me during My time on earth.
The truth has never changed. The truth is simple.
Other information, not contained in Holy Scripture was given as a gift to the world through chosen souls for one reason only. To help you contemplate on My sacrifice for mankind and to show and remind you of the love I hold in My heart for all of God's children.
Any divine revelations given to the world today are to help you prepare for Eternal Life.
My teachings, honoured by the Holy Catholic and Apostolic Church, are now being attacked in the first of many challenges which will result in the division of the Church.
New laws will be introduced to suit modern opinion and so that they sit comfortably with those who, with pride in their souls, feel a need to pacify mankind rather than show obedience to the teachings of the Church.
I am the Church. The Church was founded by Me and it can never die.
Many, including those from within, as well as from outside the Church, will attempt to break down its structure.
Pray that My Holy Vicar Pope Benedict XVI will remain strong amidst the opposition he now faces.
This is a deliberate attempt by those connected with the False Prophet to create a new church.
These cunning people will have you believe it will be the same Church but it cannot be.
How can My Church, with new laws, twisted versions of the truth I gave to the world, represent Me? It can't. This is why My Father will direct His Church, the true loyal believers, from the Heavens.
He will hold the keys until the Second Coming when the New Jerusalem will rise, the one true Catholic Church, out of the ashes to be reclaimed by all of God's children, all religions, all creeds as one.
This is the way it was meant to be in full and final union in the New Era of Peace on earth. Your beloved Jesus Christ