Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.04.2012, 15:30 - Niebo i ziemia staną się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego

Moja szczerze umiłowana córko, czas na Moje panowanie na Ziemi zbliża się i ludzkości pozostało tylko tyle czasu, aby zrozumieć Moje miłosierdzie i nawrócić się.
Ważne jest również, żeby Mój Kościół przygotował swoją owczarnię do życia wiecznego i wykorzystywał każdą okazję, aby nakłaniać do pojednania.
Jest to ważny okres roku i powinniście zwrócić się do Mnie, waszego Jezusa i modlić się o łaski, aby mieć gwarancję, że wy Moi wyznawcy macie siłę przekonywania, pozwalającą wam szerzyć prawdę o Moim Powtórnym Przyjściu.
Cierpienia ludzkości oraz Mojego Ojca Przedwiecznego i Moje, Jego umiłowanego Syna, dobiegają wreszcie końca.
Panowanie szatana na ziemi ustanie i Ja przejmę Mój prawowity tron.
Chociaż Moje panowanie w Moim Kościele oznaczało, że Mój Duch był obecny z wielkimi łaskami ofiarowanymi zasłużonym duszom, to dopóki szatan nie zostanie związany, wola Mojego Ojca nie będzie mogła być ostatecznie wypełniona.
Naprawdę żaden człowiek nie zrozumie czym jest Życie Wieczne.
Żaden człowiek nie rozumie też w pełni, co się stanie podczas Mojego Powtórnego Przyjścia.
Żaden człowiek, z powodu ograniczeń ludzkiego rozumu, nie może poznać Moich planów zebrania Moich dwunastu narodów na ziemi.
Mimo to wielu wierzy, że Moje Powtórne Przyjście jest końcem świata.
Będzie to koniec czasów, jakie znacie, ale to dopiero początek chwalebnej przyszłości zaplanowanej przez Mojego Ojca Przedwiecznego dla wszystkich Jego dzieci.
Niebo i ziemia staną się jednym.
Jedno nie będzie istnieć bez drugiego. Sprawiedliwi żyć będą w Moim Nowym Raju i wszystkie dobra będą w wielkiej obfitości.
Cudów tych nie sposób opisać ludzkimi słowami. Wielki pokój i radość będą odczuwane przez każdą duszę, która odziedziczy prawo do bycia częścią Mojego Królestwa.
Moje serce łamie się, gdy widzę, dzieci, strach w waszych oczach, ilekroć nawiązuję do czasów ostatecznych.
Zamiast tego proszę was o zaufanie do Mojej wielkiej miłości do was wszystkich i wiedzcie, że Moja obietnica jest taka, iż będziecie naprawdę ze Mną w domu i pozbędziecie się waszych smutków na wieczność.
Nowy Raj, który obiecuję, ma się odsłonić ludzkości w bardzo krótkim czasie.
Nie tracie ani chwili na obawy. Cieszcie się. Wypatrujcie waszej przyszłości.
Zaufajcie Mi całkowicie, bo kocham was zbyt mocno, aby kiedykolwiek was zawieść.
Módlcie się, aby wszystkie Moje dzieci były pokorne sercem, gotowe do przyjęcia kluczy do Raju.
Wasz Jezus


8th April 2012, 15:30 - Heaven and earth will become one. One won't exist without the other.

My dearly beloved daughter the time for My reign on earth is drawing closer and there is only so much time for humanity to grasp My mercy and repent.
It is also important that My Church prepare its flock for eternal life and use every opportunity to encourage reconciliation.
This is an important time of the year and you must turn to Me, your Jesus, and pray for the graces to ensure that you, My followers, have the strength of conviction to spread the truth of My Second Coming.
The suffering of humanity and that of My Eternal Father and Me, His beloved Son, is coming finally to an end. Satan's reign on earth will cease and I will take over My rightful throne.
While My reign within My Church has meant that My Spirit has been present, with great graces offering to deserving souls, it will not be until Satan is bound that My Father's will can finally be fulfilled.
No man truly understands what Eternal Life is.
No man understands fully what will happen at My Second Coming.
No man, because of the limitations of human understanding, can know of My plans for the gathering of My twelve nations on earth.
So many believe that My Second Coming is the end of the world.
It may be the end of times as you know it but it is only the beginning of the glorious future planned by My Eternal Father for all His children.
Heaven and earth will become one.
One won't exist without the other. The righteous will live in My New Paradise and there will be great abundance in all things.
So much wonder can never be described in human terms. Great peace and joy will be felt by every soul who inherits the right to be part of My Kingdom.
My heart breaks when I see fear in your eyes children when I refer to the end times.
Instead, I ask you to trust in My great love for you all and know that My promise is that you will be truly at home with Me and your sorrows will be banished for eternity.
The New Paradise I promise is to be revealed to humanity very soon.
Do not waste one single moment in fear. Rejoice. Look forward to your future. Trust in Me completely for I love you too much to ever let you down.
Pray that all of My children will be humble in heart to accept the keys to Paradise. Your Jesus