Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.04.2012, 21:20 - Nienawiść powstaje przeciwko tobie. Powiedzą ci, że to dzieło pochodzi od szatana

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego tak się dzieje, że czasami wątpisz w łaski, które ci dałem?
Dar czytania dusz został ci dany, abyś rozpoznała intencje tych nieszczęśników, którzy będą próbowali podważyć Moje Święte Słowo.
Ten dar pozwoli Ci współczuć tym duszom i pomóc im odnaleźć drogę prawdy życia wiecznego i uwolnić ich dusze od udręk, które znoszą.
Ten dar będzie także umożliwiał identyfikację fałszywych proroków.
Będziesz natychmiast wiedzieć, który przychodzi w imię Moje, a kto nie.
Na początku poczujesz okropne uczucie pogrążania się w strachu, ponieważ będziesz mogła rozpoznać dzieło szatana. Natychmiast będziesz wiedziała, kiedy jest on obecny w innych.
Gdy zaatakuje cię przez innych, poczujesz się, jakbyś została kopnięta w brzuch.
Poczujesz mdłości, kiedy staniesz twarzą w twarz z kimś, kogo dusza została skradziona przez szatana, będziesz drżeć i mieć zawroty głowy.
Będziesz jednak mówić do takich dusz Moimi Słowami i z siłą, której nie uznasz za własną.
Wielu, którzy przychodzą do ciebie z czystymi duszami, będą czuli światło, a Moja obecność przeniknie ich ciała.
Niewielu z sercami pokornymi i głęboką miłością do Mnie, nie odpowie na Mojego Ducha Świętego, który wypełnił twoją duszę.
Moja córko, teraz jest trudny etap twojej misji.
Nienawiść powstaje przeciwko tobie.
Powiedzą ci, że to dzieło pochodzi od szatana.
Czyż nie wiecie jak działa szatan, oszust? Przekonuje dobre dusze, że gdy Moje słowo jest głoszone, to nie jest ono ode Mnie?
Stara się przekonać innych, wykorzystując ich strach przed nim, że te cechy, które on posiada są obecne w innych.
On powoduje wątpliwości i rozpacz w duszach poprzez zwodzenie ich. Przez czynienie ich ślepymi na prawdę i poprzez uniemożliwienie im otrzymania łask przeznaczonych przeze Mnie dla uświęcenia ich dusz.
Najbardziej atakuje tych, którzy są najbliżej Mnie.
Obejmuje to nie tylko wizjonerów i proroków, ale właśnie dusze, których pomocy potrzebuję, aby tworzyć Moją armię.
Ta armia pokona szatana. On wie o tym i nigdy nie podda się w swojej pogoni za duszami.
To jednak pamiętaj. Szatan nie ma takiej władzy, jaką Ja mam. Nie może pokonać Trójcy Świętej. Jest bezsilny wobec Mojej Matki, która otrzymała władzę zmiażdżenia go. On się Jej boi.
Wszystkich, którzy wątpią w Moje Słowo, przekazywane w tych orędziach, proszę, poproście Moją ukochaną Matkę, aby przyprowadziła was bliżej do Mojego Najświętszego Serca.
Poproście Ją o okrycie was Jej świętym płaszczem, a da wam ochronę od złego, której potrzebujecie.
Pamiętajcie, zły jest pełen nienawiści.
Gdy znajdziecie jakiegokolwiek rodzaju nienawiść w waszych sercach, zwłaszcza wobec Moich świętych posłańców, wiedzcie, że szatan kusi was do grzechu.
To wtedy musicie prosić Mnie o łaski, abyście byli silni.
Pamiętajcie, że nigdy nie odwrócę się od kogokolwiek z was, w tym od tych z Was, którzy nienawidzą Moich posłańców i od tych dusz, które Mnie odrzucają.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


11th April 2012, 21:20 - The hatred will mount against you. You will be told that this work is from Satan

My dearly beloved daughter why is it that you, sometimes, question the graces I have given you?
The gift of reading souls was given to you so that you can discern the intentions of those poor souls who will try to undermine My Holy Word.
This gift will enable you to feel compassion for such souls and help them to find the truth path to eternal life and to free their souls from the torment that they endure.
This gift will also enable you to identify false prophets.
You will know instantly who comes in My name and who does not.
At first you will feel a terrible sinking feeling of fear because you will recognise Satan's work. You will know immediately when he is present in others.
When he attacks you, through others, you will feel like you have been kicked in the stomach.
You will feel nauseous when you come face to face with someone whose soul has been stolen by Satan and you will tremble and feel dizzy.
You will speak, however to such souls with My words and with a strength you will not recognise as your own. Many who come to you with pure souls, will feel the light and My presence surge through their bodies.
Few, of humble heart and a deep love for Me, will fail to respond to My Holy Spirit which has flooded your soul.
My daughter this is now a difficult stage of your mission.
The hatred will mount against you.
You will be told that this work is from Satan.
Don't you know how Satan, the deceiver, works? He convinces good souls that when My word is spoken that it is not from Me?
He tries to convince others, through their fear of him, that the traits associated with him are present in others.
He causes doubts and distress in souls by deceiving them. By blinding them to the truth and by preventing them from receiving graces designed by Me to sanctify their souls.
Those he attacks the most are those who are closest to Me.
This includes not only visionaries and prophets but the very souls I need to help form My army. This army will defeat Satan. He knows this and will never give up in his quest for souls.
Remember this though. Satan does not have the power that I have. He cannot defeat the Holy Trinity. He is powerless against My Mother who has been given authority to destroy him. He fears her.
To all those who doubt My word, given through these messages, please ask My beloved Mother to bring you closer to My Sacred Heart.
Ask her to cover you with her holy mantle and give you the protection you need from the evil one. Remember the evil one is full of hatred.
When you find hatred of any kind in your heart, especially towards My holy messengers, know that Satan has tempted you to sin.
That is when you must ask Me for the graces to make you strong.
Remember, I will never turn My back on any of you including those of you who hate My messengers and those souls who reject Me.
Your loving Saviour Jesus Christ