Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.04.2012, 20:00 - Nigdy nie czerpcie nieuczciwych zysków kosztem innych, zarówno w biznesie, polityce czy jakiejkolwiek innej działalności

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, abyś powiedziała wszystkim moim wyznawcom, że ich modlitwy są wysłuchiwane i dzięki nim wiele złych wydarzeń jest łagodzonych.
Pragnę także, żeby było wiadomo, że w wyniku twoich cierpień, moja córko mogłem uratować cztery miliony dusz.
Miłosierdzie Moje wylewa się nad te Boże dzieci, które obecnie żyją na tym świecie.
Inne ofiary Moich wyznawców złożone przez ich modlitwę i post, pomagają Mi ratować ludzi od strasznego przeznaczenia.
Wasza siła, miłość, wierność i wytrwałość powoduje, że słabnie moc szatana.
Oznacza to również, że słabną wpływy Jednej Światowej Grupy.
Musicie wiedzieć, że modlitwa zmniejsza zło na świecie.
Im więcej modlitwy, tym Szatan ma mniejszą moc.
Nigdy nie lekceważcie modlitwy i cierpienia choćby jednej osoby, ponieważ dają one wielką ulgę tym, którzy w przeciwnym razie zaznaliby ognia piekielnego.
Miłość, którą czujecie dzieci, dana wam jako naturalny dar przy urodzeniu, jest czysta.
Rzadko nienawiść wkracza do waszego życia, zanim osiągniecie wiek rozumu.
Dzieci w tym wieku są w Moich oczach niewinne, czyste i pokorne i widzą rzeczy w sposób prosty, nieskomplikowany. To jest prawdziwa miłość, którą musicie próbować odzyskać w waszym życiu.
Kiedy patrzycie na życie w prosty sposób, czcicie Boga, Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy i przestrzegacie Jego przykazań, wtedy stajecie się ponownie jak dzieci.
Stajecie się czyści, kochający, prości sercem i pozbawieni złośliwości. Wtedy będziecie mieli siłę Ducha Świętego, tak że wiara wasza będzie niezachwiana.
Staniecie się jak dzieci, ale otrzymacie pancerz wojownika, prawdziwego i honorowego członka Bożej Armii.
W tym czasie, będziecie królowali ramię w ramię ze Mną w Nowym Raju.
Zachowajcie swoją prostą miłość do innych. Nigdy nie obdarzajcie miłością pod warunkiem, że otrzymacie coś w zamian.
Zamiast tego dawajcie miłość bezwarunkową. Obdarzajcie innych miłością jako dar dla Boga.
Na każdego, kogo spotkacie w swoim życiu patrzcie oczami Boga.
Każdy człowiek został stworzony przez Boga. Każdy przyszedł na świat dzięki miłości Boga.
Choć, niektóre dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do niesienia, ale one pojawiają się na świecie przez miłość Boga.
Pomimo swoich wad, kochajcie się nawzajem na cześć Mojego Ojca.
Szukajcie każdej twarzy i spoglądajcie na nią tak, jak gdybyście patrzyli na tę osobę oczami Boga.
Tylko wtedy będzie wam łatwiej powstrzymywać się od osądzania innych.
Postarajcie się znaleźć to, co najlepsze i dobre w każdym. Okazujcie miłość i życzliwość do siebie nawzajem.
Nigdy nie czerpcie nieuczciwych zysków kosztem innych, zarówno w biznesie, polityce czy jakiejkolwiek innej działalności.
Kiedy natkniecie się na zło obecne w innych, módlcie się mocno za ich dusze i złóżcie Mi, waszemu Jezusowi małą symboliczną ofiarę na przebłaganie za ich grzechy.
Małe cierpienia, drobne ofiary za dusze innych i modlitwa mogą złagodzić intensywność przyszłych, zapowiedzianych prześladowań.
Gdy tak zrobicie, Miłosierdzie Mojego Ojca może być rozlane na cały świat w postaci strumieni łask.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze modlitwy pomogły odpowiednio przygotować ludzkość przed Ostrzeżeniem, żeby niewielu zginęło zanim otrzymają szansę zobaczenia Mnie przedstawiającego im Mój wielki dar miłości, miłosierdzia i pojednania.
Wasz kochający Jezus
Zbawiciel ludzkości


19th April 2012, 20:00 - Never take unfair advantage of others even in business, politics or any walk of life.

My dearest daughter I want you to tell all of My followers that their prayers are being heard and that many evil events are being mitigated as a result.
I also wish it to be known that as a result of your suffering My daughter that I have been able to save four million souls. My Mercy has been poured over these children of God, who are still alive in the world today.
Other sacrifices offered by those followers of mine who, through prayer and fasting, are helping Me to save people from a terrible destiny.
Your strength, love, loyalty and perseverance means that Satan's power is being diluted.
It also means that the power of the global One World Group is weakening. You must know that prayer weakens evil in the world.
The more prayer the less power that Satan holds.
Never underestimate even one person's prayer and suffering for it wields great reprieve for those who would, otherwise, face the fires of Hell.
The love you feel children, given to you as a natural gift at birth, is a pure thing.
Rarely does hatred enter your life until you reach the age of reason.
Children under this age are innocent, pure and humble in My Eyes and see things in a simple uncomplicated way. This is the true love you must try to recapture in your lives.
When you look at life in a simple way, honour God, the Father, Creator of all things and obey His Commandments, then you become like a child again.
You become pure, loving, simple of heart and empty of malice. Then you will be given the strength of the Holy Spirit so that your faith will be unshakeable.
You will become like a child but will be given the armour of a warrior, a true and honourable member of God's Army.
In time, you will reign with Me, side by side, in the New Paradise.
Keep your love for others simple. Never offer love on condition it offers you something in return.
Instead offer love with no strings attached. Offer love to others as a gift to God. See everyone you meet in your life, through the eyes of God.
Each person was created by God. Each brought into the world through the love of God.
Even though certain souls are born with a severe cross to bear they are presented into the world by God with love. Love each other, despite the faults of each other, in honour of My Father.
Search out each face and look upon it as if you are seeing this person in the eyes of God.
Only then will you find it easier to refrain from judging others.
Try to find the best and the good in everyone. Show love and kindness to each other. Never take unfair advantage of others even in business, politics or any walk of life.
When you come across evil, present in others, pray hard for their soul and offer a small token sacrifice to Me, your Jesus, in atonement for their sins.
Suffering a little, making small sacrifices for the souls of others and prayer, can mitigate the intensity of future prophesised persecution.
When you do this the Mercy of My Father can be poured out over the world in a deluge of graces.
Pray, pray, pray that your prayers will help prepare mankind, adequately, before The Warning takes place so that few are lost before they are given the chance to see Me present to them My great gift of love, mercy and reconciliation.
Your loving Jesus Saviour of Mankind